רוזג הדיסח רוקמ
Stork's bill, common
Also: Redstem filaree-Filaree
(Erodium cicutarium)

.ערתשמו ךומנ ,יתנש-דח ,יפרוח חמצ אוה רוזגה הדיסחה רוקמ
יושעו הערמ תומדאבו םיכרד ידיצל ,תוילוח תונוידב חמוצ אוה
.מ"ס 30 הבוגל אשנתהל

.לארשי הז ללכב ,םלועה יבחרב ץופנ חמצה
םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה ,םיריעש םילועבגה
םיימעפ ,םיצונמ םילעה .לוגס דע דורו םעבצו (דחאכ
.רזג ילעל םימודו

.םילשובמ וא םייח םתוא םילכוא .םיניזמו םימיעט םיריעצה םילעה
,טלסל םילעה תא ףיסוהל ןתינ .החירפה ינפל םתוא םיפסוא
.לושיב אלל לוכאל ןתינ םילועבגה תא .דועו קרמ ,'ץיוודנס רוקמ הווהמ ,ולוכ רוזגה הדיסחה רוקמ
.קורי עבצ תקפהל    
רקיעב ,םייח-ילעב לכאמ שמשמ חמצה
.םישבכו רקב   
.םירופיצו םילחוז ,םימסרכמל לכאמ םישמשמ ויערזו חמצה    לודיג יאנת
 יגוס ןווגמב חמצי רוזגה הדיסחה רוקמ
,(דאמ תיסיסב דע תילרטינמ) עקרק    
.בטיה תזקונמו הרישע    
.תיקלח דע האלמ שמשל הפישח
.תועובש 3 ךראת הטיבנה .ץיקה ףוס תארקל ,םיערזמ יובירה
.תוישופיחו םירפרפ ,םירובד ידיב תישענ הקבאהה
םילוביב הרחתמה ,קיזמ חמצ בשחנ רוזגה הדיסחה רוקמ
יזיפה יוסיכבו ותוחכונ םצעב ןה ,וביבס םירחא םיחמצבו     
.םירחא םיחמצ תטיבנ ענומה ,ולש בחרנה     
.תספסאל השק הרחתמ הווהמ חמצה     תויאופר תונוכת
.K ןימטיו םיליכמ םיערזה
רוזגה הדיסחה רוקמ
.בלח תבונת ריבגמ
.העזה הברמ
.ןתשמ

.ולוכ חמצה .ץווכמ
.ולוכ חמצה .םומיד רצוע
.השיבח שמשמ
...ל שמשמ ולוכ חמצה
.םומיד תריצע
לופיטל רוזגה הדיסחה רוקמ שמשמ וקיסקמב
תעינמו םומיד תתחפהל ,הדיל רחאל ,תדלויב
.םוהיז
ונממ ,התל  םילעהו שרושהמ ףכ תפסוהב אוה םושייה
.םויב םימעפ 3 םימגול םה

...םילעהו שרושה תליכא
.הקינימב בלחה תבונת תא הריבגמ

...תפיטשל שמשמ חמצה
.םייח-ילעב תוכישנ
.רוע םוהיז

...לע םושייל תשמשמ סועלה שרושב השיבח
.רוע תוחירפ .םיעצפ

...םילעה הת תמיגל
.תנתשמ .העזה תדדועמ

...ב לופיטל שמשמ התה
.(Typhoid fever) ןטבה סופיט
.(Water retention) םילזונ תריצא .הרגדופ
.תוילכב העיגפ בקע דחוימב ,(Hematuria) ןתשב םד
.דבכ ישדוח רוזחמ

...ב לופיטל תשמשמ טבמאב םילעה תיירשה
.םזיטמואיר/ןורגיש
הרהזא
.תוילכב עוגפל לולע ,ןתשמכ רוזגה הדיסחה רוקמב שומיש