רירמ ןולמ
Bitter melon (Bitter gourd)
Karela/Ampalaya
(Momordica charantia)

 חרזמב ,סנוזמאב ומכ ,םייפורט םירוזיאב חמוצ רירמה ןולמה
םייביראקה םייאה ,(םיניפיליפבו ןיסב רקיעב) היסאב ,הקירפא
ושומישל טרפ ,ןוזמ שמשמ אוה םש ,תימורדה הקירמא יבחרבו
.יאופרה

.תוכורא תורטוטפ םע םילע לעב ,קד ,יתנש ,ספטמ חיש והז
.םייבקנו םיירכז םיחרפה

.וכרואל תוישושבג אלמו קלוצמ אוה  .ךראומ ןופפלמכ ירפה תרוצ
עקבתמ הז בלשב  .הלשבהה ןמזב בוהצ-םותכל ךפוה קוריה ועבצ
.םימוח-םינבל םיערז לש הלודג תומכ וב הלגתמו ירפה

רירמל ךפוהש ,ןידע ץמצמח םעט קורי-בוהצה ירפל ,ףוסיאה ןמזב
.ותלשבה םע
  


.םיקרמ לוביתל םישמשמ םילעהו ירפה
.תוקרי טלסלו התיבחל הפסוהל םישמשמ םילעה
  
:פיט
וכתחנש תוסורפ לגלגל שי ,רירמה ומעט קוליסל
.ונממ ץימה לכ יוצימל דע ,חלמ ירפהמ 

:לודיג יאנת
.ריואה גזמ תוממחתה םע ,םיערזמ השענ רמה ןולמה יוביר
.עובש ךות שחרתת הטיבנה   

.בטיה תזקונמו החל ,הרישע עקרקלו האלמ שמשל קוקז חמצה

.הקתעהלו הרקל דחוימב שיגר אוה

.עקרקב ירפה עגמ תא עונמל ידכ ,הילדהל קוקז רמה ןולמה


:תיאופר תוליעפ
.םיערזבו ירפב ,ולוכ חמצב םישמתשמ

םהיניב ,םיליעפ םירמוח לש לודג רחבמ ליכמ רירמה ןולמה
,(Charantin) ןיטנראק - (Steroidal saponins) םיידיאורטס םינינופאס
ןימטפירטיסקורדיה-5-,םידיאולקלא ,ןילוסניא ייומד (Peptides) םידיטפפ
,(Elasterol) לורטסלא ,(Citrulline) ןילורטיצ ,(5-Hydroxytryptamine)
,(Flavochrome) םורכובאלפ ,(Cryptoxanthin) ןיטנסקותפירק
ןפוקיל-,ןיאטול-,(Galacturonic acid) תינורוטקלג הצמוח ,דירואולפ
...דועו

.C ןימטיובו-A ןימטיוב-רישע ירפה
 

,םינובלח 2-םיליכמ םילעהו ירפה ,םיערזהש וליג םירקחמ
,(Alpha- and Beta-momorcharin) הטבו אפלא ןיראקרומומ
.סדייאה סוריו תוליעפ תא םיבכעמה

!דבלב הדבעמ יאנתב וכרענ םירקחמה

 

:תונוכת
.תינימ הקושת ררועמ .יטויביטנא
.(Antidiabeteic) תרכוס דגונ .ילאריו-יטנא
רכוס תתב לופיטל שמשמ
.(Hypoglycemic) םדב
ליער/םילודיג בכעמ
.(Cytotoxic) םיאתל
.לשלשמ תויצטומ ענומ
.(Antimutagenic)
.םיזג ךכשמ .ץווכמ
.לוכיעל עייסמ .(Tonic) קזחמ
.םד-ץחל רתי דירומ .(Refrigerant) ררקמ
.םייעמ יעלות לטוק .ןוצמיח דגונ

  
:ןולמב םישמתשמ סנוזמאה רוזיא ידילי
...ב לופיטל םישמשמ םילעה התו ירפה ץימ
.ןילוסניאל תדוגנתה תא רפשמ רסובה ירפ ץימ  .(2-גוס) תרכוס
 
ליעי לורטסלוכ לד טירפתב ירפה ץימ בולישש ,אצמ רקחמ
.ךכל דחוימב
 
.(Hepatitis) תימוהיז תבהצ/דבכה תקלד
.םירחא םיליפטו םיעלות .(Colic) ןטב יבאכ
.(Measles) תבצח .םיעצפ
.םוח .תוקלד
 
...ל רירמה ןולמה שמשמ ברעמה תוצראב
.תעפש .(רסובה ירפ ץימ) תרכוס
.(Psoriasis) סיזארוספ .(HIV) סדייא
.תוננטצה
 
תמר תא דירומ רירמה ןולמב שומישהש ,ואצמ םיבר םירקחמ
.(Diabetes mellitus) םדב רכוסה
 
:ןונימו םושי
.םויב םיימעפ דע םעפ לפס 1/2  .םילעהמ המח תיצמת
.םויב םיימעפ ,רטיל-ילימ 3 דע 1  .(4:1) הסימת
.םויב םרג 2דע 1  .(תוסומכ וא תולולג) םילע תקבא
 
:תורהזא
הימקילגופיהמ םילבוסה י"ע שומישל רסאנ רירמה ןולמה
.(םדב רכוס תת)
.לושלישו ןטב יבאכ םורגל הלולע תרבגומ הכירצ
תמירגל ששחה בקע ,םידלי לע רוסא רירמה ןולמב שומישה
.םהב הימקילגופיה
םוח ,שאר-יבאכ םורגל הלולע םיערזה לש תמזגומ הכירצ
.תמדרתו
 
!םיליער לשבה ירפהו םיערזה ,ירפה הטעמ
 
:תוליער ינמיס
.ןטב יבאכ .שאר יבאכ
.תוליחב .תרבגומ קור תשרפה
.תואקה .םינפה תמדאה
.םירירש תשלוח .םיבחרומ םינושיא