הלנורפ/לכ-אפרמ
Self-heal/Heal-All
(Prunella vulgaris)

.מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמה ,דימע יתנש-בר חמצ אוה לכ-אפרמ
יווקמל ךומסבו תורעי ילושב ,הערמ ,רוב תומדאב חמוצ אוה
.ב"הראו ןפי ,היסא ,הפוריאב ץופנ אוה .םימ
.םיננושמו חמור ייומד םה .מ"ס 2.5-כ םילעה ךרוא
.רבמטפסו יאמ ןיב םיחרופ תורוניצ ייומד םילוגס םיחרפה

,םיטלסב :לכאמל םישמשמ םיחרפהו םילעה
.םהש תומכ ,םילשובמ ןכו םילישבתב ,םיקרמב
,ושתכנו ושבויש םילעמ וא םיצצוקמ םיירט םילעמ הרק הטילח
.תננערמו המיעטלודיג יאנת
.הניגב לודיגל םיאתמה ,האנ חמצ אוה לכ-אפרמ
.החלו תילרטינ/תיסיסב עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.דחוימ לופיט לכב ךרוצ ןיא
ביבאב הקולחב וא םיערזמ ביבאב םדקומ השענ יובירה
.םירוחיימ םג תוברהל ןתינ .ויתסב וא     
.תוריהמב םיטשפתמ רשא ,םירצק שרוש ינק תוחולש חמצל
.דרטמל ךופהל לולע אוה הטילש אלל     
.םירפרפו םירובד ךשומ החירפה חוחינתיאופר תוליעפ
החירפה תעב םתוא ףוסאל שי .לכ אפרמה יקלח לכב םישמתשמ
.םשביילו
,(Betulinic acid) תינילוטב הצמוח םה וב םיליעפה םיביכרמה
דיסורפיה,(Delphinidin) ןידיניפלד ,(D-Camphor) רופמק יד
,(Oleanolic-acid) תילונאלוא הצמוח ,ןגנמ ,(Hyperoside)
תילוסרוא הצמוח ,(Oleanolic-acid) תילונאלוא הצמוח
ןיטור ,(Rosmarinic acid) תינירמזור הצמוח ,(Ursolic-acid)
.םינינאטו (Rutin)

.(Panacea) תויעב לש לודג ןווגימב לופיטל בוט לכ אפרמ
...תוללוכ ויתונוכת
.םיעלות לטוק
.םוח דירומ
.ץווכמ
.ןתשמ

.אטחמ
.תותיווע דגונ
.לושליש רצוע
.םיזג ךכשמ

(הלילד הטילח) ינוציח שומיש
...ב לופיטל ,םייניעל םילועמ הפיטש ימ תשמשמ 
(הת) ימינפ שומיש
.לושליש
.(רוגריג) ןורגו הפ יעצפ
.בלהו דבכה קוזיח

.םוח תדרוה
.ןורג יבאכ
.ימינפ םומיד

יללכ קוזיחל הת
רטיל 1/2-ל ,שבוימה וא ירטה חמצמהמ םרג 30 ופיסוה
.םיחתור םימ    
.הקשמה ןוניצ דע ,היירשהב וכישמה
.םעפ לכב לפס 1/2 תונב תונמב ותשו שבדב וקיתמה

תושדח
1993 טסוגוא
םיקדייחו םיגתמ לטוק לכ-אפרמ
סנומודבספ יקדייח לש םתוברתה ענומ-לכ אפרמש הליג רקחמ
E. coli גתמ ,Bacillus typhi גתמ ,(Pseudomonas)
.(Mycobacterium tuberculi) ילוקרבוט הירטקבוקימו
המחלמב שומיש לכ אפרמל אוצמל םיסנמ ,םישדח םירקחמ
.(HIV) סדייאה סוריובו םילודיגב

2003 יאמ
ספרה לופיטל לכ-אפרמ
הדנק היטוקס-הבונ Dalhousie University, Halifax ירקוח
ספרהב לופיטל המצוע םרוג הווהמ לכ-אפרמ תיצמת םרקש וליג
ןונגנמל תודוה תאז ,ןימה ירביא ספרהלו םירק םיעצפל יארחאה
(Lignin-carbohydrate) ןינגיל-תמימחפ לש דחוימה הלועפה
.םירבכעבו םי-יריזחב ךרענ רקחמה .תיצמתב היוצמה

.American Society of Microbiology סנכב חווד