וגנמ
Mango
(Mangifera indica)

םישרוש לעב ,דע-קורי ץע אוה וגנמה
דע הבוגל אשנתהל יושעש םיקומע
.רטמ 30

אוה םשמ ,ודוה חרזמב ץעה רוקמ
דחוימב האנ ץעה .ולוכ םלועב ץפוה
.(Shading) הללצהל םג שמשמו

הנתשמ ,לשבה ירפה רשב עבצו ירפה תרוצו םיבר םינז וגנמל
םיתיעלו קותמו יסיסע ירפה .םותכל ריהב בוהצ ןיב ,ןזל םאתהב
.ירפה רשבל קובדה חוטשו לודג ,דיחי ןיעלג לעב אוה .יביס

ינזמ קלח .ותולשב לע דיעמ וניא ירפה תפילק עבצ
םמעט םירחאו קורי םעבצש ףא-לע םילשב וגנמה
דיעמה דיחיה דידמה .םודא םעבצש ףא-לע ץומח
.וחוחינ אוה אוה ירפה תולשב לע

הקלח ותפילקו ינייפוא חוחינ לעב לשבה ירפה
ענ ולקשמ .חוניקל ירפ שמשמ וגנמה .השקו
.ג"ק 1-ל םרג 200 ןיב

רושני ,ךכרתי אוה תרחא ,ותלשבה ינפל ףוטקל שי ירפה תא
רדחה תרוטרפמטב לישבהל ירפל חינהל שי .םגפיו ץעהמ 
.תועובש 3 דע ,ררקמב ךכ-רחא וקיזחהלו 
,םירומיש ,ןתפל ,תודילג ימעט ןוויגלו הייתשל ץימ םיניכמ ירפהמ
.ץמחומ ירפו (Amchur) הבמע ןילבת ,שבוימ ירפ תוסורפ 
ושבוי ,וסרפנ רשא ,םיצומח רסוב תוריפמ םיניכמ הבמעה תא
.הקבאל ונחטנו שמשב 
ונממ ריסהל ידכ וב שומישה ינפל בטיה ףוטשל שי ףטקנש ירפ
.תורהזא ואר .ףרשה תויראש לכ תא 
םיינעל חמק ףילחת ודוהב םישמשמ םינוחטו םייולק וגנמ יניעלג
.הקשמ תנכהלו 
שמשמ רשא ,ןמש רוצייל תשמשמ ןיעלגב תינמושה הצמוחה
.םינובסה תיישעתב 
.ןושיד רמוחכו תופועו רקבל ןוזמ תושמשמ ןיעלגה תויראש
תיישעתב שמשמו דוביעל חונ אוה .םי-ימב דימע וגנמה עזג
.דועו םיילענה תיישעתב ,תוריס תיינב ,תוגג ידלש 
תקפהלו תורוע דוביעב שמשמ רשא ןינאט שי ץעה תפילקב
.בוהצ עבצ 
.סרח-ילכ ןוקיתל הקירפא ברעמב שמשמ עזגה ףרש
.ןיטקפ 20%-כ שי ירפה תפילקבלודיג יאנת
.תוחור ינפממ הנגהו האלמ שמש ,םח םילקא
.ריעצ ץע אימצהל אל בושח .העובק הייקשה
תמיוסמ הפוקת ואמצוה םה םא רתוי וביני םירגוב םיצע
.החירפה ינפל 
עקרק .בטיה תזקונמו תיבובקרב תרשעומ עקרק יגוס ןווגמ
.לוביה תא לידגת הקומעו הרישע 
םקלחו םינקבא םירציימו רכזכ םידקפתמ םיחרפה תיברמ
.תוריפה םיחתפתמ םהמו םיינימ-וד 
.שבד-ירובדו תוערצ ,םיבובז ידי-לע תישענ הקבאהה
.החירפה תליחתמ םישדוח 3 םותב לישבמ ירפה
הליכמה תבורעתב ץעה תא ןשדל שי יברימ לובי תלבקל
.ירפה ףוסיא רחאלו החירפה ינפל ןשדל שי .ןגלשאו ןקנח 
.שבי החירפה תעב ריואה גזמ רשאכ דאמ לדגת הבונתה 
.הנשב תוריפ 300 דע 200 ביני הנש 20 דע 10 ןב ץע
םא ,ןיעלגה תפילקמ ץלוחש ערזמ וגנמה תא תוברהל ןתינ
ךות טובני ערזה .לשב ירפמ ותפילש רחאל דיימ עצוב רבדה 
.ותעירז תעמ שדוח דע םייעובש 
.השרשה ןומרוהב שומיש ךות השענ םירוחיי תועצמאב יוביר
.הבכרהב םג תוברהל ןתינ .40%-כ הניה וז הטיש תחלצהה 
.רתויו הנש 40 ךכב ךישמיו םינש 6 דע 3 ךות ביני ץעה
.יאסנובה תטישב סונינל ילאידיא וגנמה ץע

בל ומיש
.תואירבל ןכוסמו ליער וגנמה ץע ילע תפירש ןשע


תיאופר תוליעפ
.םיחרפבו ףרשב ,ירפב ,וגנמה ץע לש ותפילקב םישמתשמ
.A ןימטיוו C ןימטיו ,לזרבל בוט רוקמ בשחנ ירפה

םורגל לולע ותפיטק תעב ונממ רגינה וגנמה ףרש
.רוע ילולבת תרסהל שמשמ הז ףרש .רוע תקלדל

םירמוח ,(Splenocytes) םיטיצונלפס שי ץעה תפילקב
תונוכת םהל םיסחיימ .ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמה
םיבלשב ןהו םיינושארה םהיבלשב ןה ,םילודיג לש יוכיד
.םימדקתמ


...ב לופיטל ודוהב תשמשמ ץעה תפילק
(Diphtheria) הירתפיד

...ב לופיטל עייסמה ,ןינאט 15% שי םישבוימ וגנמ יחרפב
(Gonorrhea) הביזלושליש
(Dysentery) הירטנזיד

...ב לופיטל שמשמ וגנמה ףרש
תדרגםיילגרה תופכב םיקדס

...ב לופיטל שמשמ ,םימב הרשומה ,וגנמה ירפ ןיעלג
םימומידםייעמ יעלות
לושליש

...ב לופיטל תשמשמ וגנמה ילעמ המח תיצמת
תרכוס
םד-ץחל רתי
לושליש
םוח


לשב ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרעתורהזא
םורגל לולע ,ותפיטק ןמזב תרטוטפהמ רגינה ,ירפה ףרש
.החירפו םישק רוע ייוריג 
.קנחמל םהל םורגל הלולע ותכירצו ירפל םייגרלא םישנא שי
הנכס תווהל הלולע (ודוהב הצופנה) בלחב וגנמ ץימ תבורעת
,הנממ חתפתהל הלולעש ןוזמה תלערה בקע הרומח תיתואירב 
.םייוקל םיאנתב רמשנ וא יוארכ םמוח אל בלחה םהב םירקמב 

...תושדח - וגנמ ואר

.