וגנמ
Mango
(Mangifera indica)

אוה .םיקומע םישרוש לעב ,דע-קורי ץע וגנמה
ץעה רוקמ .רטמ 30 דע הבוגל אשנתהל יושע
ץעה .ולוכ םלועב ץפוה אוה םשמ ,ודוה חרזמב
.הללצהל םג שמשמו דחוימב האנ
הנתשמ ,לשבה ירפה רשב עבצו ירפה תרוצו םיבר םינז וגנמל
.יביס םיתיעלו קותמו יסיסע ירפה .םותכל ריהב בוהצ ןיב ,ןזל םאתהב
.ירפה רשבל קובדה חוטשו לודג ,דיחי ןיעלג לעב אוה

וגנמה ינזמ קלח .ותולשב לע דיעמ וניא ירפה תפילק עבצ
םעבצש ףא ץומח םמעט םירחאו קוריה םעבצ ףא-לע םילשב
.וחוחינ אוה ירפה תולשב לע דיעמה דיחיה דידמה .םודא

.השקו הקלח ותפילקו ינייפוא חוחינ לעב לשבה ירפה
.חוניקל ירפ שמשמ וגנמה
.ג"ק 1-ל םרג 200 ןיב ענ ולקשמ
ץעהמ רושני ,ךכרתי אוה תרחא ,ותלשבה ינפל ףוטקל שי ירפה תא
ךכ-רחא וקיזחהלו רדחה תרוטרפמטב לישבהל ירפל חינהל שי .םגפיו  
.תועובש 3 דע ,ררקמב  
,םירומיש ,ןתפל ,תודילג ימעט ןוויגלו הייתשל ץימ םיניכמ ירפהמ
.ץמחומ ירפו (Amchur) הבמע ןילבת ,שבוימ ירפ תוסורפ  
שמשב ושבוי ,וסרפנ רשא ,םיצומח רסוב תוריפמ םיניכמ הבמע
.הקבאל ונחטנו  
תא ונממ ריסהל ידכ וב שומישה ינפל בטיה ףוטשל שי ףטקנש ירפ
.תורהזא ואר .ףרשה תויראש לכ  
םיינעל חמק ףילחת ודוהב םישמשמ םינוחטו םייולק וגנמ יניעלג
.הקשמ תנכהלו  
תיישעתב שמשמה ,ןמש רוצייל תשמשמ ןיעלגב תינמושה הצמוחה
.םינובסה  
.ןושיד רמוחכו תופועו רקבל ןוזמ תושמשמ ןיעלגה תויראש
ידלש תיישעתב שמשמו דוביעל חונ אוה .םי-ימב דימע וגנמה עזג
.דועו םיילענה תיישעתב ,תוריס תיינב ,תוגג  
.בוהצ עבצ תקפהלו תורוע דוביעב שמשמה ןינאט שי ץעה תפילקב
.סרח-ילכ ןוקיתל הקירפא ברעמב שמשמ עזגה ףרש
.ןיטקפ 20%-כ שי ירפה תפילקב


לודיג יאנת
.תוחור ינפממ הנגהו האלמ שמש ,םח םילקא
.ריעצ ץע אימצהל אל בושח .העובק הייקשה
ינפל תמיוסמ הפוקת ואמצוה םה םא רתוי וביני םירגוב םיצע
.החירפה  
הרישע עקרק .בטיה תזקונמו תיבובקרב תרשעומ עקרק יגוס ןווגמ
.לוביה תא לידגת הקומעו  
םיינימ-וד םקלחו םינקבא םירציימו רכזכ םידקפתמ םיחרפה תיברמ
.תוריפה םיחתפתמ םהמו  
.שבד-ירובדו תוערצ ,םיבובז ידי-לע תישענ הקבאהה
.החירפה תליחתמ םישדוח 3 םותב לישבמ ירפה
ןקנח תללוכה תבורעתב ץעה תא ןשדל שי תיברימ הבונת תלבקל
.ירפה ףוסיא רחאלו החירפה ינפל ןשדל שי .ןגלשאו  
.שבי החירפה תעב ריואה גזמ רשאכ דאמ לדגת הבונתה  
.הנשב תוריפ 300 דע 200 ביני הנש 20 דע 10 ןב ץע
רבדה םא ,ןיעלגה תפילקמ ץלוחש ערזמ וגנמה תא תוברהל ןתינ
דע םייעובש ךות טובני ערזה .לשב ירפמ ותפילש רחאל דיימ עצוב  
.ותעירז תעמ שדוח  
.השרשה ןומרוהב שומיש ךות השענ םירוחיי תועצמאב יוביר
.הבכרהב םג תוברהל ןתינ .40%-כ הניה וז הטיש תחלצהה  
.רתויו הנש 40 ךכב ךישמיו םינש 6 דע 3 ךות ביני ץעה
.יאסנובה תטישב סונינל ילאידיא וגנמה ץע
.תואירבל ןכוסמו ליער וגנמה ץע ילע תפירש ןשע


תיאופר תוליעפ
בשחנ ירפה .םיחרפבו ףרשב ,ירפב ,וגנמה ץע תפילקב םישמתשמ
.A ןימטיולו C ןימטיול ,לזרבל בוט רוקמל

.רוע תקלדל םורגל לולע ותפיטק תעב ונממ רגינה וגנמה ףרש
.רוע ילולבת תרסהל שמשמ הז ףרש

םיקזחמה םירמוח ,(Splenocytes) םיטיצונלפס שי ץעה תפילקב
ןה ,םילודיג לש יוכיד תונוכת םהל םיסחיימ .ןוסיחה תכרעמ תא
.םימדקתמ םיבלשב ןהו םיינושארה םהיבלשב


...ב לופיטל ודוהב תשמשמ ץעה תפילק
.(Diphtheria) הירתפיד

..ב לופיטל עייסמה ,ןינאט 15% שי םישבוימ וגנמ יחרפב
.(Gonorrhea) הביז.לושליש
.(Dysentery) הירטנזיד

...ב לופיטל שמשמ וגנמה ףרש
.תדרג.םיילגרה תופכב םיקדס

...ב לופיטל שמשמ ,םימב הרשומה ,וגנמה ירפ ןיעלג
.םימומיד.םייעמ יעלות
.לושליש

...ב לופיטל תשמשמ וגנמה ילעמ המח תיצמת
.תרכוס
.םד-ץחל רתי
.לושליש
.םוח

לשב ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
63תוירולק
80
0.38
0.4
םימ
ןובלח
ןמוש
17
0.9
0.4
 
תומימחפ
םיביס
רפא
 
9
10
0.4
 
ןדיס
ןחרז
לזרב
 
0.16
0.05
0.04
A ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.045
172 דע

 
B3 ןימטיו
C ןימטיו

ונימא תוצמוח

6 דע 3
34
4
ןפוטפירט
ןיזיל
ןינויתמ


תורהזא
ייוריגל םורגל לולע ,ותפיטק תעב תרטוטפהמ רגינה ,ירפה ףרש
.החירפלו םישק רוע  
.קנחמל םהל םורגל הלולע ותכירצו ירפל םייגרלא רשא םישנא שי
הנכס תווהל הלולע (ודוהב הצופנה) בלחב וגנמ ץימ תבורעת
,הנממ חתפתהל הלולעש ןוזמה תלערה בקע הרומח תיתואירב  
.םייוקל םיאנתב רמשנש וא יוארכ םמוח אל בלחה םהב םירקמב  

...תושדח - וגנמ ואר