יתוברת חולמ
Orache/Arrach
(Atriplex hortensis)

,ץופנ יתנש-בר חמצ אוה יתוברתה חולמה
עיגמו תוריהמב לדג אוה .םינז רפסמ לעב
.ןזל םאתהב ,רטמ 1.8 דע הבוגל
,היסא ברעמ ,ןוכיתה םיה ןגא רוזיאב חמוצ יתוברתה חולמה
םג טלקנו (Loboda םשב רכומ אוה הינמורב) הפוריא זכרמ
.תינופצה הקירמא לש םייחרזמה היפוח ךרואל

.םייסיסעה םיינרשבה וילע לשב יתוברתה חולמה תא םילדגמ
,יתוכאלמ ןשדב ןשוד אל אוה דוע לכ ולכאל רתומש רוכזל שי
.םילעב תוקנח לש םיליער םיזוכירל םרוגה

םיערזה תאו (םילשובמ וא םייח) םילעה תא םילכוא
דרתל ףילחת חולמה ילע םישמשמ םח םילקא ירוזיאב
רצק ןמז םלשבל יד .דבלב םיריעצה םילעב םישמתשמ
ףוגב בטיה םיגפסנ םניאש םירמ םינינופאס שי םיערזב
תמדקומ הפיטש ידי-לע רמה םמעטמ רטפיהל ןתינ
ףוסב ךופשל שי םתוא ,םימב םלושיבו םימב תכשוממ 
תפסות וא קרמב םישמשמ חמקל ונחט םתוא םיערז
םחל םיפוא ונממ חמקל 
םינינופאסב םידיליה םישמתשמ תימורדה הקירמאב
הגדל תוליערהמ קלח רבוע ךכב .הגדהו םימה תלערהל 
לוחכ עבצ תקפהל שמשמ יתוברתה חולמה


לודיג יאנת
האלמ שמש
תועקרקב דימע .בטיה תזקונמ החל עקרק יגוס ןווגמ
עקרקב דחוימב גשגשי .תויסיסב תועקרקבו תוחולמ 
תוחל תרצואה היירופ 
םודאו הזנורב יעבצ וילעלו החימצ ריהמ יתוברתה חולמה
יונ חמצ שמשל םיאתמ אוה ךכ לשב .םיאנ ההכ 
חמצ ותוא לע דרפנב םייוצמ ,םייבקנ וא םיירכז ,םיחרפה
חורה תרזעב תישענ הקבאהה
הרקבו תוקזח תוחורב ,תרוצבב דימע חמצה
הריהמו הבוט הטיבנה .יאמו לירפא ןיב ,םיערזמ יובירה
ומצע תא עירזמ חמצה עבטב

תיפותיש הייחמצ
ותברקב המדא-יחופת תוחתפתה ענומ חולמה


תיאופר תוליעפ
,לזרב ,ןחרז םהב שי .ןדיסב םירישע יתוברתה חולמה ילע
.ןיטורק אטבו ןגנמ ,ןגלשא ,םויזנגמ ,תשוחנ
.םוינלסו ןינופאס ןכו ןיאטב דיאולקלאה יוצמ םינזהמ קלחב
.A ןימטיוב רישע יתוברתה חולמה יערזמ חמק

יתוברתה חולמה תונוכת
(1)(2)(3) האקה םרוג
(1) רוזחמ דדועמ
(1) תויתיווע דגונ
(1) ררועמו קזחמ
(1) ןתשמ
(1)(3) לשלשמ
(1) עיגרמ
ינורגיש-יטנא

םילעה (1)
םיערזה (2)
ירפה (3)

...ב לופיטל םישמשמ יתוברתה חולמה ילע
םישנב םיבצע תויעב
האיר יאולחת
(Hysteria) הירטסיה
(4) (Plethora) ןואילמ
(5) טואג / הרגדופ

םדה יאת לש רתי גושגיש (4)
חלמו שבד םע ,ץמוחב םומיח רחאל םושיי .ינוציח שומישב (5)

רוזחמ זוריזל הטילח
םיחתור םימ רטיל 1/2-ב שבוימה חמצהמ םרג 30 וטלח
םויב םימעפ 3 ותש

...ל תיממע הפורת םישמשמ חמצהמ ץימו החשמ
ןורגב דחוימב ,םילודיגו השק רוע

הרהזא
.תצקמב םיליער םתוא השוע םיערזב םינינופאסה תלוכת
הלעמל ואר 

.