ענענ / הטנמ
Peppermint / Mint
(Mentha piperita)

םיאשנתמה ,םיבר םינז ענענ/הטנמל
םהיניב ינושה .מ"ס 50 דע הבוגל
ןבל) םנווגב ,םילעה הנבמב אטבתמ .םחירבו םמעטב ,(לוגס דע
אלל ,תע לכב םילעהמ ףוטקל ןתינ
.חמצב העיגפ

התה לש םמעט ןוויגל ,רשב תונמו םיטלסב תשמשמ הטנמה
.ץמוחבו הסיעל ימוג ,םיקתממ ,םיבטרב ,םיפירח תואקשמו 
תשמשמ ,תשבוימ וא הירט, הטנמה
.חוחינו ןילבת-יחמצ תובורעתב 
םישמשמו םיננערמ ,םיננצמ הטנמ ימ
.םינפה רוע דחוימבו רועה יוקינל 

רועה ןונעירל רישכת
םיביכרמ

.ץמוח תוסוכ 2
.םיקקוזמ םימ תוסוכ 2
.הטנמ ילע לפס 1

תוארוה
.ליימא הפוצמ ילכב וא תיכוכז ילכב םיביכרמה תא וחינה
.לכה וסכיש ,םימה תא ופיסוה
.םימה תא וחיתרה
.תיכוכז ילכל וריבעהו שאהמ וריסה
.םימי 4 דוע היירשהב וכישמה
.תיכוכז ילכב ורמשו וננס


תובאוכו תוצווכמ ,תופייע םיילגר תופכל תבורעת
םיביכרמ
.היוס ןמש לפס 1/2
.הטנמ ןמש תופיט 4

תוארוה
םינמשה תא ובברע
.םיילגר טבמאב שמתשהל ןתינ .תבורעתב םיילגרה תא וסע
.תנצנצב רתונה תא ורמש


לודיג יאנת
.םילקאה ירוזיא לכב טעמכ חמצת הטנמה
.בטיה תזקונמו הרישע ,עקרק יגוס ןווגמ
האלמ שמש
תקולח וא הכרבה ,םימב לועבג תשרשה ידי-לע השי יובירה

הרהזא
תוינדא ,םילכימב הלדגל יוצר ןכל תוריהמב תטשפתמ הטנמה
.תויתחת לע הניגה יחמצ ראש ןיב וביצת םתוא ,םיציצע וא
!ףוסבל ושירשי עקרקב םיעגונה םילועבג :בל ומיש


תיאופר תוליעפ
.ענענה ילעב םישמתשמ
,(םיזוחא 4 דע 1/2 זוכירב) ףידנ ןמש אוה ליעפה ביכרמה
5-ו ישפוח לוטנמ זוחא 78-ל 50 ליכמ ןמשה .ןזל םאתהב
.םירחא םיביכרמל רושקה ,(Menthol) לוטנמ זוחא 20 דע


(Mint Oil) הטנמ ןמש
ימינפ םושיי
.ןטב יבאכו תותיווע לע ךכב לקמו םיזג ךכשמ
.(Digestion) לוכיעל עייסמו (Bile) הרמ ץימ רוציי דדועמ

(ימוקמ) ינוציח םושיי
.(ימוקמ םיבאכ ךכשמ) שחלאמ
.םיבאכו םייוריג גיפמ
.לפוטמה םוקמה לא םדה תמירז תא ריבגמ

(Mint Tea) הטנמ הת
(םרג 5-כ) השודג תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.םישבוימ םילע 
.םילעה תא ואיצוהו תוקד 10 דע 5 ךשמב ורשה

ןונימ
םייעמו הביק תויעב לע הלקהל הת
.תוחוראה ןיב ,םויב םימעפ 4 דע 3 לפסה אולמ ותש
.םויב םרג 6 דע 3 :תיצמת
.םויב םרג 4 דע 2 :םישבוימ םילע

...לע לקמ התה
םילושליש
ןורגיש
זיגרה יעמה תנומסת
(חתממ) שאר-יבאכ
עיגרמ
םוחו תוננטצה
תעפש
תוליחב
תואקה
םייעמב םיזג ךכשמ

סוטפילקאה ןמשב הטנמ ןמש בלשל גוהנ שאר-יבאכל
דע ,תוקרה לע העש ידמ םיחרומ .סיסב ןמשב ללודמ
.הלקהל


.םייכינח תקלד לקמ הטנמ התב רוגריג
.המישנה יכרד תחיתפל תרזוע התה ידא תפיאש


(Menthol) לותנמ
חוחינ לעב אוה .הטנמה ןמשמ םיקיפמ לותנמה תא
.תועיגרמ תונוכתו ףירח ינייפוא

םישומיש
...לע הלקהל תיעבט הפורת שמשמ לותנמה
דוריג
לועיש
תוננטצה
םדה-תמירז תצרמה ךות םיימוקמ םיבאכ ךוכיש
.לפוטמה רוזיאל 
.םינוש הקיטמסוק ירישכתב שמשמ לותנמה

תורהזא
...לש םשומישל ץלמומ וניא הירצומבו הטנמב לופיטה
.תוילאיכנורב תותיוע ומכ ,תופירח תובוגתל ששחמ ,םידלי
.םיינורכ םילוח
.תוקינימו תורה םישנ
.עבק ךרד תברצמ םילבוסה
,הרמה סיכ תקלד ,הרמה יכרדב המיסחמ םילבוסה ולא
תמחמ לוכיע תויעב ,דבכ תויעב ,הרמה סיכב םינבא 
.(Achlorhydria) הביק תצמוחב רוסחמ 

תוירשפא יאוול תועפות
,שאר-יבאכ ,רוע תוחירפ ,תוברצ ,הפב תובירצ ,םיביכ
תטאה ,הביק יבאכ ,תשטשוטמ הייאר ,םינפה תומדאה
.תעבטה-יפב הבירצ תשוחתו םירירש דער ,בלה-בצק

...תושדח - ענענ / הטנמ ואר

.