...הלילה רנ ואר

2003 לירפא
םיגד ןמשו הלילה רנ ןמש תעפשה
סגה יעמה לש תיביכ תקלד לע
םילפוטמ 43 וב ופתתשהו םישדוח 6 ךשמנ רשא רקובמ רקחמ
לש םתעפשה תא קדב סגה יעמה לש תיביכ תקלדמ םילבוסה
לשו (Evening Primrose Oil) הלילה רנ ןמש
.הלחמה לע (Fish Oil) םיגד ןמש

תיתועמשמ רפיש הלילה רנ ןמשב לופיטה יכ םיחוודמ םירקוחה
הכשמנש העפשה ,(Stool) האוצה (Consistency) תודיחא תא
.לופיטה תקספה רחאל םישדוח 3

ילטקרה םומידה לע ,תואיציה תורידת לע עיפשה אל לופיטה
ויה אל םיגדה ןמש תועצמאב לופיטל .הלחמב תורמחה לעו
.תויבויח תויאופר תועפשה לכ

PubMed


2005 רבמבונ
ןטרס םרוגה ןג תומלוב הלילה רנמ ןמוש תוצמוח
(Gamma-Linolenic Acid/GLA) תינלוניל אמג הצמוח
תלועפ תא םימלוב הלילה רנב םייוצמה םירחא םינמש המכו
םירקמהמ 30%-ל יארחא רשא Her-2/neu ןטרסה (Gene) ןג
.(Breast Cancer) דשה ןטרס לש

יכ וליג ב"הרא וגאקיש Northwestern University ירקוח
לידגמ תינלוניל אמג הצמוח תרזעב דשה ןטרס יאתב לופיט
הפורתה תועצמאב לופיטל ןטרסה יאת לש םתבוגת תא
הרקמב לבוקמ הב שומישהש הפורת ,(Herceptin) ןיטפצרה
(Aggressive Tumor) יביסרגא לודיגב אוה רבודמה .הז
ייוכיס רשא (Her-2/Neu-Positive Tumor) דשה ןטרס לש
.םישולק ונממ המלחהה

Journal of the National Cancer Institute


2013 לירפא
המזקא דגנ םיליעומ םניא 'זארוב ןמשו הלילה רנ ןמש
University of Minnesota Medical School ירקוח
םהמ 27 ורתיא םימדוק םירקחמ ורקס רשא ב"הרא 'תולוד
לע 'זארוב/'גארוב ןמשו הלילה רנ ןמש תעפשה תא ונחבש
'זארוב ןמשבו הלילה רנ ןמשב יכ הנקסמל ועיגה המזקא
תיפוטא רוע תקלדב לופיטב רבודמשכ הטעומ תלעות הנשי
.(המד) ובצלפל האוושהב (Atopic Dermatitis) המזקא איה

Cochrane Database of Systematic Reviews

.