ינאידניאה תותה ץע/ינונ
Noni/Indian mulberry
(Morinda citrifolia/officinalis)
.רטמ 7 דע הבוגל אשנתהל יושעש ץע אוה ינונ
י'גיפב ,יטיהטב ,יאווהב ץופנ אוה םויכ .היזנילופ ייאב ורוקמ
.הילרטסואבו

.לשובמ וא יח ,לשבה ירפה לוכאל ןתינ
.C ןימטיוב רישע ץימ םיניכמ ירפהמ
.םייולק םילכוא םיערזה תא
.ריהב בוהצ עבצ תנכהל שמשמ שרושה


לודיג יאנת
.םייעלס םיפוח ךרואלו םילצומ תורעיב ץופנ ץעה
.תילוח וא תינקלוו עקרק
.תרוצב יאנתבו ותוחולמ תועקרקב דימע ץעה
.םישדוח 18 רחאל תולשבל עיגמ אוה
.הנשה לכ ךרואל ,שדוחב ירפ ג"ק 8 דע בינמ אוה
.םיענ וניא וחירו רמ ומעט .ןבל לשבה ירפה לש ועבצ
.ירפה תא םילכואה םיפלטע תרזעב ,םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
.שרושבו ץעה תפילקב ,םיחרפב ,םילעב ,ירפב םישמתשמ
וב שיו C ןימטיובו ןובלחב ,םיביסב ,תומימחפב רישע ירפה
.ןרתנו ןדיס ,ןגלשא ,לזרב ,B3 ןימטיו טעמ
םידירכסילופ (Oligosaccharides) םידירכסוגילוא ירפב שי ןכ
ןיטלופוקס ,(Glycosides) םידיסוקילג ,(Polysaccharides)
לתנקנמד ,(Beta-sitosterol) לורטסיס-הטב ,(Scopoletin)
.םינוש םידיאולקאו (Damnacanthal)

.ןינורסקורפו ןינורסק אוה וב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
.תיעדמ ססוב םרט םהיבגל עדימה :הרעה

ןינורסק
תרצוימה תידיאולקלא תבוכרת איה (Xeronine) ןינורסק
,םיאירבהו םייחה ,ףוגה יאת לכב הייוצמו סגה יעמב
.תוריעז תויומכב
ןילמורב םיזנאב בושחהו ירקיעה ביכרמה אוה ןינורסק
עפשב יוצמו לוכיעה תכרעמל בושח אוה .(Bromelain)
.סננאב
עפשב ינונב יוצמ (Proxeronine) ןינורסקורפ םיזנאה
יוצמה ,(Proxeronase) זנורסקורפ םיזנאה תרזעב ךפוהו
.ןינורסקל ףוגב ,ינונב אוה םג

...ל אוה םינושה ינונה יביכרמב שומישה רקיע
.ןורג באכ
.ןטב יבאכ
.תוריצע

.רוע תויעב
.המישנ יישק
.םייכינח תויעב

.קוזיח
.םוח תדרוה

,רסובה ירפ תא םיפטוק היזנילופ ידילי
הרישי שמשב תנצנצב ותוא םיחינמ
תפסותב ותוא םישתוכ לישבהש רחאלו
.הרובשה םצעה םוקמ לע םירזפמו חלמ
הרקמב דחוימב ליעוהל רומא הז רבד
:(Compound fracture) חותפ רבש לש
.רועה ךרד תעקוב םצעה רשאכ

,ותחתרה רחאל ,תבורעתה ץימ תא םימשיימ םה םיתיעל
ףוגה רשאכ ,תטלחומ החונמב השענ רבדה .עגפה םוקמ לע
.העיגרב

עצפמ הלגומ זוקינל ,השיבחל םתוא שמשמ לשבה ירפה רשב
הקבאמ םיניכמש הז וא ירטה ץימה םג .תורובחמו םהוזמ
.םיקקוזמ םימב םיבברעמ התואש

...ב לופיטל רקיעב שמשמ ינונ

.תוריצע
.תורובח

.ןוסיחה תכרעמב תויעב
.םיבצעה תכרעמב תויעב
...ב לופיטלו
.רוזחמ יבאכ
.ןתש ןתמב ישוק
.שאר יבאכ ללוכ ,םיבאכ
.םיקרפ תקלד ללוכ ,תוקלד

הרהזא
תוסחוימה תונוכתל עגונב הרהזאב אצי ב"הראב FDA-ה
.רסח יעדמ ללגב ,ינונל