םילותחה תיפנ
Catnip
(Nepeta cataria)

יתנש-בר חמצ םילותחה תיפנ
.םינז 250-כ ול ,הטנמה תחפשממ
םימתכ םיעורזו םינבל םיחרפה .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמ חמצה
.לק ינומיל חוחינ ילעבו םיננושמ ,בל ייומד םילעה .םידורוו םילוגס
.מ"ס 8 דע 5 םכרוא

.לבת יבחרב טשפתה אוה םשמ ,הפוריאב םילותחה תיפנ רוקמ

,םילודג םילותח ללוכ) םילותח לע בוהא חמצה
סועללו חירהל םיבהוא רשא ה(םירמנו תוירא ומכ
.וילע לגלגתהלו ףשפתשהלו ותוא

הליג ב"הרא Iowa State University-ב םידקמ רקחמ
ללוכ) םיקרח החוד ,םילעהמ ררחתשמה ,ףידנה ןמשהש
.םילותחה תוורפמ םינוש םיקיזמו (םישותי

ןוזמב םילותח תיפנ
ןוויגל םישמשמ םיריעצה םירצנהו םישבוימה וא םיירטה םילעה
ץוצמק ףיסוהל ןתינ .םינוש םילישבתו םיקרמ ,םיבטר לש םמעט
.םילכאמ טושיקל םישמשמ םיחרפה .טלסל םילעה

רחאל דיימ ,החירפה ינפל ,ץיק םוי רקובב ףוסאל שי םילעה תא
תחת אל ךא ,רהמ רתויש המכ םשביל שי .םהמ לטה תודאתה
.הרישי שמש תנירק

.ריהב בוהצ עבצ רוצייב םישמשמ םילותחה תיפנ יחרפ
.תופורתו םימשב תיישעתב שמשמה ןומיל ןמש שי םילעב

.םושיב תויקשב םישמשמ םישבוימה םילעה
.םישותי החוד םילותחה תיפנ ןמש

לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תילוח עקרק דחוימב .תושבי תועקרק ןווגמ
.תיבובקרב תרשעומו תיסיסב טעמ תויהל הילע    
.יקלח לצ דע האלמ שמש
הכרבה ,םישרוש תקולחב ,םיערזמ ,ץיקב וא ביבאב יובירה
.םיכר םירוחיימ וא    
.םירובדו םירפרפ ךשומ (שבוימה םג) חמצה
.הניגב האנ םוחית חמצ שמשמ םילותחה תיפנ
םיחמצו םידרו ןיב ובלשל ץלמומ .תומינכ החוד חמצה
...תיפותיש הייחמצ ואר .םהמ םילבוסה    


תיאופר תוליעפ
םישבוימה םילעה .םיחרפבו םילותחה תיפנ ילעב םישמתשמ
.םיירטה םילעהמ תוחפ טעמ םיליעי

,(Carvacrol) לורקברק םה םילותחה תיפנב םיליעפה םיביכרמה
,(Nepetol) לוטפנ ,(Beta-caryophyllene) ןליפוירק-התב
,(Citronella) הלנורטיצ ,(Geraniol) לוינרג ,(Thymol) לומית
ןוטקלטפנ ,(Valeric acid) תירלאו הצמוח ,(Nerol) לורנ
.םינינאטו (Nepetalactone)

,A ןימטיו ,םורכ ,ןגנמ ,ןגלשא ,םוינלס ,לזרב שי םילותחה תיפנב
.דועו C ןימטיו

םילותחה תיפנ תונוכת

.תנתשמ
.העזה תדדועמ
.תצווכמ
.םיזג תככשמ
.(הלק) העיגרמ

...ב לופיטל שמשמ ויחרפו םילותחה תיפנ ילעמ הת

תוננטצהב לופיטל המח הטילח
...םע םילותחה תיפנ תא ובלש


העיגר תארשהל הת
םירמוח
.םילותחה תיפנ ילע תיפכ 1/2
.לימומק יחרפ
.תינועש ילע
.תיאופר הסילמ ילע
.ענענ/הטנמ ילע תיפכ 1/4
.םימ ילפס 2

תוארוה
.החיתרל ואיבהו ובברע
.תוקד 15 וניתמהו שאהמ וריסה
.ותשו וננס

...ב לופיטל תשמשמ םילותחה תיפנ ילעמ הסימת
.תינורגיש םיקרפ תקלד

...ב לופיטל תשמשמ םילותחה תיפנ ילעמ החשמ
.םירוחט

...לע הליקמ םילעה תסיעל

...לש ויופיר זרזי םיירטה םילעב ףושפש
.ירט עצפ

םינונימ
.קוזיחל :הרק הטילח
.םויב םילפס 2 דע 1 ,םוחב לופיטל :המח הטילח

תורהזא
...םילותחה תיפנב שומישה
,םיינורכ םילוחו םישישק ,םירענו םידליל ץלמומ וניא
.תוקינמו (הלפה םרגיהל הלולע) ןוירהב םישנ    
.העגרה תופורת תלועפ לע עיפשהל לולע
.ןתש ןתמ ריבגהל לולע
.ןטב יבאכ םורגל לולע