םילותחה תיפנ
Catnip
(Nepeta cataria)


יתנש-בר חמצ םילותחה תיפנ
םינז 250-כ ול ,הטנמה תחפשממ

.רטמ 1 דע הבוגל אשנתמ חמצה
םימתכ םיעורזו םינבל םיחרפה
,בל ייומד םילעה .םידורוו םילוגס
םכרוא .לק ינומיל חוחינ םיננושמ
מ"ס 8 דע 5 ילעבו

,הפוריאב םילותחה תיפנ רוקמ
לבת יבחרל טשפתה אוה םשמ

םילותח לע הבוהא םילותחה תיפנ
,םילודג םילותחה תחפשמ הז ללכב)
םיבהוא רשא (םירמנו תוירא ומכ
ףשפתשהלו ותוא סועללו חירהל
וילע לגלגתהלו


Iowa State University-ב םידקמ רקחמ
ררחתשמה ,ףידנה ןמשהש הליג ב"הרא
(םישותי ללוכ) םיקרח החוד ,םילעה ןמ
םילותחה תוורפמ םינוש םיקיזמו

ןוזמב םילותח תיפנ
ןוויגל םישמשמ םיריעצה םירצנהו םישבוימה/םיירטה םילעה
ףיסוהל ןתינ .םינוש םילישבתו םיקרמ ,םיבטר לש םמעט
.םילכאמ טושיקל םישמשמ םיחרפה .טלסל םילעהמ ץוצמק

דיימ ,החירפה ינפל ,ץיק םוי רקובב ףוסאל שי םילעה תא
,רהמ רתויש המכ םשביל שי .םהמ לטה תודאתה רחאל
.הרישי שמש תנירק תחת אל ךא

ריהב בוהצ עבצ רוצייב םישמשמ םילותחה תיפנ יחרפ
תיישעתב שמשמה (Lemon oil) ןומיל ןמש שי םילעב
(Medication) תופורתהו (Perfumes) םימשבה 
םושיב תויקשב םישמשמ םישבוימה םילעה
(Scent sachets
(Mosquitoes) םישותי החוד םילותחה תיפנ ןמש


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תילוח עקרק דחוימב .תושבי תועקרק ןווגמ
תיבובקרב תרשעומו תיסיסב טעמ תויהל הילע 
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
תקולח ,(Seeds) םיערזמ ,ץיקב וא ביבאב אוה יובירה
וא (Layering) הכרבה (Division of roots) םישרוש 
(Soft cuttings) םיכר םירוחיימ 
(Honey bees) שבד ירובדו םירפרפ ךשומ (שבוימה םג) חמצה
הניגב האנ (Bordering plants) םוחית חמצ שמשמ אוה
םיחמצו םידרו ןיב ובלשל ץלמומ .תומינכ החוד חמצה
...תיפותיש הייחמצ ואר .םהמ םילבוסה 


תיאופר תוליעפ
.םיחרפבו םילותחה תיפנ ילעב םישמתשמ
םיירטהמ תוחפ טעמ םיליעי םישבוימה םילעה

,(Carvacrol) לורקברק םה םילותחה תיפנב םיליעפה םיביכרמה
,(Nepetol) לוטפנ ,(Beta-caryophyllene) ןליפוירק-אטב
,(Citronella) הלנורטיצ ,(Geraniol) לוינרג ,(Thymol) לומית
ןוטקלטפנ ,(Valeric acid) תירלאו הצמוח ,(Nerol) לורנ
םינינאטו (Nepetalactone)

,A ןימטיו ,םורכ ,ןגנמ ,ןגלשא ,םוינלס ,לזרב שי םילותחה תיפנב
דועו C ןימטיו

םילותחה תיפנ תונוכת
תנתשמ
העזה תדדועמ
תצווכמ
םיזג תככשמ
(הלק) העיגרמ

ויחרפו םילותחה תיפנ ילעמ הת
...ב לופיטל שמשמ
ןטב יבאכ
םייעמב םיזג
(העינמ) תותיווע
רוזחמ רדעה
םיקוהיש>
תלעש
םוחו תוננטצה
הניש תוערפה
שאר יבאכ
לושליש

תוננטצהב לופיטל - הת / המח הטילח
...םע םילותחה תיפנ תא ובלש
קובמס
ףירח לפלפ
םוירוטפוא
האליכא


עגור תארשהל הת

םירמוח
םילותחה תיפנ ילע תיפכ 1/2
לימומק יחרפ
תינועש ילע
תיאופר הסילמ ילע
ענענ / הטנמ ילע תיפכ 1/4
םימ ילפס 2

תוארוה
החיתרל ואיבהו ובברע
>תוקד 15 וניתמהו שאהמ וריסה
ותשו וננסםילותחה תיפנ ילעמ הסימת
...ב לופיטל תשמשמ
תינורגיש םיקרפמ תקלד


םילותחה תיפנ ילעמ החשמ
...ב לופיטל תשמשמ
םירוחט


םילעה תסיעל
...לע הליקמ
תונבצעו חתמ
םיטויס
שאר באכ
םוחו תוננטצה


םיירט םילע
...לש ויופיר זרזי םהב ףושפיש
ירט עצפ


םינונימ
קוזיחל :הרק הטילח
םוחב לופיטל :המח הטילח
םויב םילפס 2 דע 1


תורהזא
...םילותחה תיפנב שומישה
,םיינורכ םילוחו םישישק ,םירענו םידליל ץלמומ וניא
תוקינימו (הלפה םרגיהל הלולע) ןויריהב םישנ 
העגרה תופורת תלועפ לע עיפשהל לולע
ןתש ןתמ ריבגהל לולע
ןטב יבאכ םורגל לולע

.