תושדח - ירלס
Celery - News


(1) לודיג טיאמ ירלסב ןינגיפא
חומב תקלד עונמל רזוע ירלס
(2) תולחשה ןטרס דגנ ירלסב ןינגיפא
דבכה תואירבל םיקורי םילע תוקרי

...ירלס ואר

2005 רבוטקוא
(1) לודיג תוחתפתה טיאמ ירלסב ןינגיפא
ויהוא Case Western Reserve University-ב םירבכעב יוסינ
יוצמ רשא ,(Apigenin) ןינגיפא דיאונובלפה יכ הליג ב"הרא
טיאמ ,תוריפבו (Celery) ירלס ומכ ,תוקריב ,אפרמ-יחמצב
.(Prostate cancer) תינומרעה ןטרס תוחתפתה תא

תכירצש ואצמש תומדוק תויודעל תופסוותמ רקחמה תואצות
ןוכיס תתחפהל הרושק (Fruits & vegetables) תוקריו תוריפ
ןינגיפאה תכירצל םירקוחה ירבדל .(Cancer) ןטרס תולחמל
.(Weight gain) לקשמב היילע ומכ ,יאוול תועפות לכ ןיא

,(Apple) ץע-חופתב םג יוצמ ןינגיפא יכ םינייצמ םירקוחה
,(Grapes) םיבנע ,(Legumes) תוינטק ,(Broccoli) ילוקורב
,(Onion) לצב ,(Parsley) היליזורטפ ,(Cherries) םינבדבוד
(Tea) התב ןכו (Tomatoes) תוינבגעו (Leek) השירכ
.(Wine) ןייבו

American Societies for Experimental Biology


2008 יאמ
חומב תקלד עונמל רזוע ירלס
University of Illinois at Urbana-Champaign-ב רקחמ
(Flavone) ןובלפש הליג םירבכעב ךרענש ב"הרא יונליא
רשא (Green peppers) םיקורי םילפלפבו (Celery) ירלסב
יושע ,המצוע בר (Antioxidant) טנדיסקוא-יטנא הווהמ
תויתקלד חומ תולחמ ינפמ הנגהב רוזעל
.(Inflammatory brain conditions)

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 לירפא
(2) תולחשה ןטרסל ןוכיס תיחפמ ירלסב ןינגיפא
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
ןינגיפא (Flavonoid) דיאונובלפה תכירצ תלדגה יכ אצמ
(Parsley) היליזורטפ ,(Celery) ירלסב יוצמה ,(Apigenin)
ןטרסל ןוכיסה תא ןיטקהל יושע (Tomatoes) תוינבגעבו
.20%-ב ,(Ovarian cancer) תולחשה

תורחא םישנ 1,183-ו תולוח םישנ 1,141 ופתתשה רקחמב
.םינש 51 עצוממ ליג תונב ןלוכ ,תרוקיב תצובקכ ושמישש
National Cancer Institute at the ידי-לע ןמומ רקחמה
.National Institutes of Health

International Journal of Cancer


2018 רבמצד
דבכה תואירב לע םיניגמ םיקורי םילע תוקרי
םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב תוקריב תבוכרתש אצמ הידבש
ינמוש דבכ תלחמ תעינמב תעייסמ (Green leafy vegetables)
.(Nonalcoholic fatty liver disease/NAFLD) ילוהוכלא אל

ןמוש תריתע תיברעמ הנוזת לש תועפשהה תא וקדב םירקוחה
םיחוודמ םה .םירבכעה לע תיתנוזת (Nitrate) הקנח םע רכוסו

הדיריל םרג רבדה תיתנוזתה הקנחה תא ופיסוה םה רשאכ יכ
.(Fat in liver) דבכב ןמושב תיתועמשמ

היה הקנחה תא ולביק רשא םירבכעל יכ םיחוודמ םירקוחה
תושיגרו (Lower blood pressure) רתוי ךומנ םד ץחל
ולביקש ולאמ רתוי הבוט (Insulin sensitivity) ןילוסניאל
.הקנח אלל ןמוש תריתע הנוזת

(Inorganic nitrate) תינגרואנא הקנח יכ םינייצמ םירקוחה
,(Spinach) דרת ,(Celery) ירלס :םיאבה תוקריב ,רתיה ןיב ,שי
.(Rocket) טקור/הלוגורא-ו (Lettuce) הסח

Proceedings of the National Academy of Sciences

.