הירלטוקס
Baical Skullcap/Chinese scullcap
(Scutellaria baicalensis)

האנ יתנש-בר חמצ איה הירלטוקס
.מ"ס 30 דע הבוגל אשנתמה
.היסא חרזמ :הצופת רוזיא
םיה תפש תברקב םייעלסו םיילוח םירוזיאב הצופנ הירלטוקסה
םיה ינפ לעמ רטמ 2,000 דע םיהבגב ,םייבשע תונורדמבו

תוקריכ םילשבמ םתוא םיריעצה םילעה תא לוכאל ןתינ
(Tea) התל ףילחת תנכהל שמשמ ולוכ שבוימה חמצה


לודיג יאנת
בטיה תוזקונמו תוירופ ,תולק תועקרקב גשגשת הירלטוקסה
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
(Insects) םיקרח תועצמאב איה הקבאהה .םיינימ-וד םיחרפה
(Division) הקולח ידי-לע וא (Seeds) םיערזמ ,ביבאב יובירה
(Drought) תרוצבב דימע חמצה ותוססבתה םע
('צ תולעמ -15 דע השעמל) (Frost) הרקב דימע אוה


תיאופר תוליעפ
ביבאב וא ויתסב םיפסוא םתוא 'הירלטוקסה ישרושב םישמתשמ
היערזבו ,םינש 4 וא 3 ינב םיחמצמ

עיגרמ ,(Baicalin) ןילקייב םידיאונובלפה תא םיליכמ םישרושה
(Scutellarian) ןאירלטוקסו דבכה לע ןגמה תותיווע דגונו ןותמ

הירלטוקסה שרוש תונוכת
ןותמ ןתשמ
ןותמ לשלשמ
חייכמ
עיגרמ
לוכיעל רזוע
תויגרלא לע לקמ
(תפחשב ליעי) קזחמ
םיבאכ ךכשמ
ילאירטקביטנא
לורטסלוכ דירומ
םוח הדירומ
תותיווע דגונ
םומיד רצוע/ץווכמ
הרמ ץימ תשרפה דדועמ
דבכה דוקפית תא רפשמ


...ב לפטל שרושה עייסמ ימינפ שומישב
(Jaundice) תבהצ
ןתשה יכרדב תוקלד
םד ץחל רתי
ףאהמ םומיד
םייעמ / תואירב םימומיד
(Enteritis) םייעמ תקלד
(Dysentery) הירטנזיד
לושליש
תינורכ דבכ תקלד
(Chronic hepatitis

...ב םג ומכ
םד ץחל רתי
ןורגיש
םימס / לוהוכלאמ הלימג
רוזחמ םדק תנומסת
טיכנורב
תחשה תחדק
םיבאכ
שאר יבאכ
(Anxiety) תודרח
ישפנ חתמ
הניש תויעב
תותיווע


...ב לופיטל הירלטוקסה תשמשמ תיניסה האופרב
םומיד תריצע
םילערמ רוהיט
םוח
(Dysentery) הירטנזיד
לושליש


תורהזא
...םורגל לולע הירלטוקסב שומישה
םילושלשו ןטב יבאכ
םונמינ
(תולודג תויומכב) תוליחבו תרוחרחס ,לובליב


תושדח

2000 סרמ
תינומרעה ןטרסל הפורתב הירלטוקס
םיחוודמ ב"הרא University of Kentucky-ב םירקוח
תבכרומה ,PC-SPES הפורתב הירלטוקסה תללכה לע
HRPC גוסמ תינומרעה ןטרסב לופיטל אפרמ יחמצ 8-מ
(Hormone-refractory prostate cancer)

היפרתב לופיטה ךשמה םע דבב דב ועצוב םילופיטה
(Hormonal therapy) תילנומרוה

...םישדוח 5 רחאל ופצנש יפכ בלושמה לופיטה תואצות ןלהל
םיבאכב רתויב תיתועמשמ התחפה
םיבאכ יככשמב שומישב 40%-מ רתוי לש התחפה
םילפוטמה תיברמב ,PSA-ב 50%-מ רתוי לש הנטקה

...וללכ םילפוטהמ קלחב ופצנש םייח תוכיאב םיפסונ םירופיש
תויתעונתב רופיש
היגרנאה תמרב הילע
ןובאיתב רופיש

British Journal of Urology International

.