...רכוס קלס ואר
...1-'דח - רכוס קלס ואר
...2-'דח - רכוס קלס ואר

2020 ילוי
תולוקשמ ןומיאב םיעוציב ריבגהל יושע קלס ףסות
ינומיא ועציב רשא םיאירב םירבג 12 ופתתשה וב ,רקחמ
לש ףסותש יכ אצמ ,(Resistance training) תודגנתה
תלוביס יעוציב תארפשמ (Beetroot juice) קלס ץימ
תוליבס הריבגמו ( (Muscular endurance) תירירש
.(Resistance training) תודגנתה ינומיאל

םיינפוג םיעוציבב רופישל רושק אצמנ קלס ץימ
תודקמתה ךות תלוביס טרופסב (Physical performance)
.(Heart) בלה תואירב לע ויתועפשה יבגל הבר תיעדמ

רבעב חוויד הינטירבב University of Exeter -ב רקחמ
(Stamina) הדמתה רשוכ תא ריבגהל יושע קלס ץימש
.רתוי 16% דע ןמאתהל רשפאלו

הקדבנ דרפס University of Cordoba-ב יחכונה רקחמב
,ןומיאה ינפל תוקד רפסמ ןתינש BJ 120 ףסותה תעפשה
ןומיא ךלהמב תירירשה תלוביסה לע ,ובצלפל האוושהב
.תודגנתה

Nutrients


2020 טסוגוא
םדה ץחל תא דירומ תוקנחב רישע קלס ץימ
תא דירומ תוקנחב רישע רשא (Beetroot juice) קלס ץימ
.הובג םד ץחל םע םירגובמב (Blood pressure) םדה ץחל

הקנח תפסות ןוגכ תויתנוזת תויוברעתה םירקוחה ירבדל
(Folic acid) תילופ הצמוח וא (Inorganic nitrate)
.םדה ץחל תדרוהב עייסל םייושע

תולודג תויומכב היוצמה ,תיתנוזת תינגרואנא הקנח
(Green leafy vegetables) םיקורי םילע םע תוקריב
.יתנוזת םד ץחל דגונ תשמשמ ,קלסבו

ועציב ,הינטירב Newscastle University-מ םירקוחה
,םיפסותהמ דחא לכ לש תועפשהה תא תולגל ידכ יוסינ
םינזנט םירגובמ 50-ב םדה ץחל לע ,בולישב וא דבל
50 ינב שיא 47 ופתתשה רקחמב .הובג םד ץחל םע
.םינש 70 דע

ולביקש ולא ברקב םדה ץחלב תיתועמשמ הדירי האצמנ
םיפסות לש בוליש ולביקש ולא ברקבש דועב קלסה ץימ
.םייתועמשמ ויה אל םייונישה

The Journal of Nutrition


2020 רבוטקוא
תולחמב לופיטל הפורתכ שמשמ קלסב דיטפפ
הירטסוא הניו Medical University of Vienna-ב םירקוח
קלסמ -הנטק ןובלח תלוקלומ- (Peptide) דיטפפ ודדוב
(Enzyme) םיזנא בכעל לגוסמ הז דיטפפ .(Beetroot)
חילש תולוקלומ לש ןקוריפ לע יארחא רשא םיוסמ
.ףוגב (Messenger molecules)

ויתונוכתו ולש דחוימב ביציה ירלוקלומה הנבמה לשב
חותיפל שמשל קלסה דיטפפ יושע ,תויגולוקמרפה
תולחמ ומכ ,תומיוסמ תויתקלד תולחמב לופיטל הפורת
(Neurodegenerative diseases) תויביטרנגדוריונ
.(Autoimmune diseases) תוינומיאוטוא תולחמו

תולוקלומ תצובקל ךייש ,קלסה ישרשב יוצמה ,הז דיטפפ
םיקיזממ תימיכ הנגהכ רתיה ןיב ןהב םישמתשמ םיחמצש
.םיקרחו םיסוריו ,םיקדייח ומכ

קוריפב ברועמה זאדיטפפוגילוא בכעמ קלסה דיטפפ
תובוגת תסוול לגוסמ אוה ןכלו ףוגב ןובלחה ינומרוה
.תויתקלד

ותוהזל ןתינ אלא ,שרוש תוקריב קר אל עיפומ דיטפפה
.דואמ םיכומנ םיזוכירב יכ םא ,ירחסמ קלס ץימב םג

,דואמ אירב קריל בשחנ קלסהש תורמל םירקוחה ירבדל
לע היצנמיד עונמל היהי ןתינש תווקל ינויגה הז ןיא
תויומכב קר עיפומ דיטפפה .קלס לש העובק הכירצ ידי
ךרד גפסיהל לוכי אוה םא רורב אלו דואמ תונטק
.לוכיעה תכרעמ

Medical University of Vienna


2021 ראוני
םיאטרופס לע ןגהל יושע קלס ץימ
דנלטוקס University of the West of Scotland-מ םירקוח
ויתונורתיב עודיה (Beetroot juice) קלס ץימ יכ םיחוודמ
םג יושע ,(Cardiovascular benefits) םייראלוקסווידרקה
.(Athletes) םיאטרופס לש (Mouth) הפה תואירבב ךומתל

הפה תואירבל סחיב קלסה ץימ לש םיילאיצנטופה תונורתיה
קורה לש pH-ב הדיריה תא לרטנל וםתלוכיל םירושק
תומימחפ יפסות תכירצ תובקעב (Salivary pH)
תינפוג תוליעפמ האצותכ תושבייתהו (Carbohydrates)
.(Exercise-induced dehydration)

NO3-ב רישעה קלס ץימ לש תדדוב הנמ םירקוחה ירבדל
,העילבה רחאל תועש רפסמ ךשמל קורב pH-ה תא התלעה
ןוזמ יפסות תעילב תובקעב קורה תצמחה תא אכידש רבד
(Exercise) תינפוג תוליעפ ירחאו ינפל ,תומימחפב םירישע
.הלק תושבייתהל האיבהש תכשמתמ

עצוממ ליג ינב םינמואמ םירבג - םיצר 11 ופתתשה רקחמב
.הנש 30

םיטארטינהו (NO2) םיטירטינה תומר ,יופצכש וארה תואצותה
רישעה קלסה ץימב יוסינה רחאל רתוי תוהובג ויה (NO3)
.םירחאה םייוסינל האוושהב ,קורב ןהו המזלפב ןה ,NO3-ב

PLoS ONE


2021 לירפא
םויבורקימה תועצמאב בללו חומל הליעומ קלס ץימ תכירצ
26 ופתתשה וב ,הינטירב University of Exeter-ב רקחמ
תייתש יכ חוודמ הנש 80 דע 70 ינב םיאירב םירגובמ
הפ יקדייח תחימצ תמדקמ (Beetroot juice) קלס ץימ
(Blood vessels) םד ילכל םירושקה (Mouth bacteria)
תונורתי העיצמ ךכבו רפושמ יחומ דוקפיתלו רתוי םיאירב
.םיאירב (Aging) תונקדזה

יקדייחו (Inorganic nitrate) תינגרואנא הקנחב רישע קלסה
ינצמח ןקנחל הקנחה תא םיכפוה (Oral bacteria) הפה
.תויבצע תורבעהו םדה תמירז תוסיווב עייסמה (Nitric oxide)

,ינצמח ןקנח לש רתוי ךומנ רוצייל םיטונ םירגובמ םישנא
.היצינגוקה לשו םדה ילכ לש הדורי תואירבל םרוגה רבד
ירטמרפ ןיבל קלס תכירצ ןיב ילאיצנטופ רשק םייקךכיפל
.םיאירב תונקדזה

הקנחה תפסות .הפה יקדייח תליהקב יוניש וליג םירקוחה
םתומכ תתחפה ךות ,םינימ 10 לש םתומכ תא הלידגה
.םירחא םיקדייח יגוס 14 לש

Redox Biology


2021 יאמ
CVD-ו םד ץחל יעוריא תותיחפמ קלסבו דרתב תוקנח
תוקנחב םירישע תוקרי יכ אצמ ינד רקחמ
דרת ,(Kale) לייק ומכ (Nitrate-rich vegetables)
תדרוהל לועפל םייושע (Beetroot) קלסו (Spinach)
ןוכיסה תדרוהלו (Blood pressure) םדה ץחל
.(Heart disease) בל תולחמל

,תוקרימ תוקנח תכירצ ןיב ךופה רשק והיז םירקוחה
ןיגב םילוח יתבב םיזופשאל ,םויב םרגילימ 60 דע
Cardiovascular diseases) םד ילכו בל תולחמ
האצמנ םיחמצמ תוקנח לש ההובג הכירצ םהירבדל
.רתוי םיכומנ ילוטסאידו ילוטסיס םד ץחלל הרושק

תוקרי תכירצ לע הדפקהש ךכ לע תועיבצמ תואצותה
םילע תוקרי סוכ 1-ל הליבקמה ,תוקנחב םירישע
.CVD-ל ןוכיס דירוהל היושע ,םיקורי

ופתתשהש שיא 53,150 ינותנב ושמתשה םירקוחה
Danish Diet, Cancer, and Health Study רקחמב
.םינש 23 ךשמנש

European Journal of Epidemiology


2022 רבמטפס
םיריעצ םירבגב םד ץחל תונורתי תוארמ קלס ץימב תוקנח
םיאירב םיליעפ

קלס ץימב תויוצמ רשא תויעבט תויתנוזת תוקנח
םדה ץחל תובוגת תא ורפיש (Beetroot juice)
תירטמוזיא תינפוג תוליעפ ךלהמב (Blood pressure)
.םיאירב םיריעצ םירבגב הלודג רירש תסמ לש תימכסיאו

,היקרוטו היכ'צ ,הינטירבמ םירקוח ידיב ךרענש ,רקחמה
חווטב הובג ןונימב (Nitrate) טארטינ תפסות יכ ףשח
ץחלהו ילוטסיסה םדה ץחל תא הניטקה (NO3) רצקה
תינפוג תוליעפ ךלהמב רקחמה תצובקב עצוממה יקרועה
.תילמיסקמ-תת

תא ריבגהל תוקנח לש תלוכיל םיסחוימה תונורתיה
,ףוגב (NO) ןקנחה תצומחת לש תיגולויבה תונימזה
תוינגוגרא תועפשה הקינעמה תינויח הלוקלומ
(Cardioprotective) בלה לע הנגהו (Ergogenic)
.םדה תמירז תרבגהל םדה ילכ תייפרה ידי לע

Nutrients


2022 רבוטקוא
ןומיאךלהמב ,הצירה ןמז תא רפשמ קלס ץימ
דרפס Camilo Jose Cela University תושארב רקחמ
וב רשא רקחמב (Running time) הצירה ןמז תא ןחב
,ולביקש םינמואמו םיאירב םיריעצ םירבג 20 ופתתשה
קלסה ץימ ןתינ םהב ,םימדוק םירקחמל דוגינב
ינפל יצחו םייתעש דע םייתעש (Beetroot juice)
.ןומיאה ינפל תחא העש ,ןומיאה

תוינגוגראה תועפשהה תא םיסחיימ םירקוחה
םיטרטינ / תוקנחה תרמהל (Ergogenic effects)
היילעל ,קלסה ץימ ידי לע ףוגב (Nitrates)
האצמנש (NO) ןקנחה תצומחת זוכירב תיתועמשמ
תרפשמ הזתניסה רחאל .ופסאנש המזלפה תומיגדב
,(Blood perfusion) םדה ףוליז תא ןקנחה תצומחת
תרפשמ ,(Oxygen) ןצמחה תכירצ תולע תא התיחפמ
ןכלו ,(Muscle recovery) םירירשה תוששואתה תא
.(Physical performance) םיינפוגה םיעוציבה תא

International Journal of Exercise Science


2022 רבמצד
תודגנתה ןומיאב קלס ףסותב תלעותה
ץימש אצמ דרפסב תואטיסרבינוא רפסמל ףתושמ רקחמ
חוכ יאטרופסל ליעוהל יושע (Beetroot juice) קלס
בלה בצקב םייונישה תתחפה ידי לע (Strength athletes)
.(Perceived exertion) ספתנה ץמאמהו (Heart rate)

ואצמנ קלס תיצמתו קלס ץימ ירצומ יכ ונייצ םירקוחה
לוגריתב רתוי םיבוט םיעוציבל םירושק רבכמ הז
ותלוכיל רשקנ רבדה .(Endurance exercise) תלוביס
ביחרמ ,(NO) ןקנחה תצומחת לש רוציי ררועל קלסה לש
רתוי איבהל לעופה המצוע בר (Vasodilator) םד ילכ
.(Working muscles) םילעופה םירירשל ןצמח

Nutrients


םירירשה תא קזחל יושע תוקנחב רישע רחא ןוזמו קלס ץימ
10 ופתתשה וב ,הינטירב University of Exeter-ב רקחמ
תויתנוזת / ןוזממ תוקנח תכירצש הליג ,םיאירב םיבדנתמ
היושע (Exercise) תינפוג תוליעפ ינפל (Dietary nitrates)
ישאר העבראה ירירשה חוכה תמצוע תא ריבגהל
.(Quadricep muscles)

היושע ותייתש ןכל ,תוקנחב רישע (Beet juice) קלס ץימ
(Athletic performance) םייביטרופס םיעוציב רפשל
,(Meat) רשבב תוקנחל תורושק רשא תויעב רוציל ילבמ
.דועו (Cheese) הניבג ,(Processed meat) דבועמ רשב

Acta Physiologica


2023 ראורבפ
תרזוח תורציה תתחפהל הרושק קלס ץימ תייתש
תירוע תוברעתה רחאל

,הינטירב ןודנול St Bartholomew's Hospital-ב רקחמ
לופיט םשל PCI-ל וננכותש םילפוטמ 300 ופתתשה וב
ץימ תימוי סוכש אצמ ,(Stable angina) הביצי הניגנאב
תוברעתהב ךרוצ תיחפהל היושע (Beet juice) קלס
.(Percutaneous Interventions) / PCI תירוע

יכ ךכ לע תועיבצמ רקחמה תואצות םירקוחה ירבדל
דיקפת תויהל יושע (Dietary nitrate) יתנוזת טארטינל
תובקעב (Restenosis) תרזוח תורציה תתחפהב ילופיט
.הביצי הניגנאב לופיטל / PCI תירוע תוברעתה

MDedge

.