...רכוס קלס ואר

2008 ראורבפ
(1) םד-ץחל דירומ קלס ץימ
...תמיגל


2009 טסוגוא
ינפוג לבס חכ לידגמ קלס ץימ
יושע ,וב םייוצמה םיטאראטינה תלוכתל תודוה ,קלס ץימ
עצבל םדאל רשפאלו (Endurance) לבסה חכ תא רפשל
.16% דע ,רתוי ךשוממ ןמז תינפוג תוליעפ

םיטארטינה הינטירב Uni. of Exeter-ב םירקוח ירבדל
(Oxygen) ןצמחה תכירצ תא תיחפהל םייושע קלסה ץימב
.לגוסמ וניא רחא יעצמא םושש וזכ הדימב

,םיטלתא קיפהל םייושעש ךכמ תלעותה לע ףסונב
םילבוס רשא ולאלו םישישקל םג ליעוהל יושע הז רבד
המישנה תכרעמב תולחמ ,תוירלוקסו-וידרק תולחממ
.(Metabolic Disorders) תוילובטמ תוערפהו

וכרצש םינש 38 דע 18 ינב םירבג 8 ופתתשה רקחמב
םה ןכמ רחאלו ,םימי 6 ךשמב ,םויב קלס ץימ ל"מ 500
לידגהל ןתינ יכ וארהש רשוכ ינפואב תוקידב תרדס ורבע
רצקלו (המד) ובצלפל האוושהב ,שווידה ןמז ךשמ תא
.2%-ב ,קחרמ ותוא רובעל שורדה ,ןמזה תא

ילוטסיסה םדה-ץחל תא דירומ קלסה ץימש ררבתה
,הכילה ןמזב ןצמחה תכירצ תא םצמצמו (הובגה ךרעה)
תדוקנ דע ןמזה ךראתה ןכו תצמואמ הצירו הנותמ הציר
.15%-ב ,תצמואמ הצירב ,הריבשה

Journal of Applied Physiology


2010 ילוי
(2) םדה-ץחל תא דירומ קלס ץימ
הינטירב Queen Mary University of London ירקוח
קלס ץימ לש (ק"מס 250) הנטק תחא סוכב ידש םיחוודמ
תושועש יפכ הזל המוד רועישב םדה-ץחל תא דירוהל ידכ
.םיטארטינ תולולג

תעפשהש ררבתה ,םיאירב םיבדנתמ ופתתשה וב ,רקחמב
םדה-ץחל .םיטארטינ ג"מ 1,488-ל ךרע תווש תחא ץימ סוכ
.(mmHg) תיפסכ מ"מ 5.4-ב דרי (הובגה ךרעה) ילוטסיסה

Hypertension


2010 רבמבונ
היצנמיד דגנ לעופו שישקה חומל בוט קלס ץימ
םירסומ ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest Uni. ירקוח
תרמומה םיטארטינב ההובגה ותלוכתל תודוה ,קלס ץימש
תחיתפל רזוע ,(Nitrites) םיטירטינל הפב םיקדייח ידי-לע
םישישק לש םחומל םדה-תמירז תא ריבגמ ,ףוגב םדה-ילכ
.היצנמיד דגנ לועפל יושעו

70 ינב םישישק 14 קלח ולטנ ,םימי 4 ךשמנש ,רקחמב
.קלס ץימ ל"מ 450 רקובה תחוראל ולביקש הלעמו הנש
החורא רחאל יכ הלגתה MRI רישכמ תועצמאב קירסב
ןבלה רמוחה לא םדה-תמירז הלדג םיטארטינ תריתע
,חומה לש תוימדקה תונואב יוצמה (White matter)
היצנמידב תמייתסמה תיחומ תונוונתהל רושקה רוזיא
.תורחא תויביטנגוק תויעבו

Nitric Oxide: Biology and Chemistry


2011 ראורבפ
םיינפוג םיעוציב םירפשמ םיטארטינ
...תכירצ


2011 יאמ
בלה תואירב רופישל ררזוע ירגרגו קלס תבורעת
...ירקוח


2011 ינוי
םיטנדיסקוא-יטנאל חונ רוקמ - קלס הקשמ
הינטירב Oxford Brookes Uni. ירקוח לש םהירבדל
יתנוזת רוקמ הווהמ קלס ץימ (ל"מ 70) תיסוכ תמיגל
םימרותה םילונפילופ לש ההובג המר תכירצל חונו בוט
.ההובג םיטנדיסקוא-יטנא תלוכתל

Journal of Functional Foods


2011 ילוי
םיינפוא יבכור לש םיעוציב רפשמ קלס ץימ
סוכ תייתש יכ וליג הינטירב University of Exeter ירקוח
,תוינש רפסמב אטבתמה ,רקי ןמז םצמצל היושע קלס ץימ
ירקיעה ליעפה ביכרמה םהירבדל .םיינפוא יבכור לש םנמזמ
רשא (Nitrates) םיטארטינה םה ךכל םרוגה קלסה ץימב
...םה ,םיכרד 2-ב םילעופ
(םדה-ץחל תא ךכב םידירומו) םדה-ילכ תא םיביחרמ .1
.רתוי הלודג םד תמירז םירשפאמו 
.רירשה תמקר הקוקז הל ןצמחה תומכ תא םיניטקמ .2

Medicine and Science in Sports and Exercise


2012 סרמ
(3) םד-ץחל דירומ קלס ץימ
דירוהל םייושע קלסב רשעומה םחל וא קלס ץימ תכירצ
.קלסב (Nitrates) םיטארטינה תלוכתל תודוה םדה-ץחל תא
םדה-ץחל דרי קלס ץימ םרג 100 תייתש רחאל תועש שולש
16.6-ב ילוטסאידה םדה-ץחלו תיפסכ מ"מ 13-ב ילוטסיסה
.תיפסכ מ"מ

הכירצש םיחוודמ הינטירב University of Reading ירקוח
רשעומ םחל תכירצו םדה-ץחל תא רתוי הדירוה רתוי הלודג
.המוד ןפואב הלעפ קלסב

British Journal of Nutrition


2012 רבמצד
םיאירב םירגובמב םדה-ץחלל בוט קלס ץימ
Diabetes Inst. & Baker IDI Heart-ב ךרענ רשא רקחמ
היושע םויב קלס ץימ סוכ תכירצש חוודמ הילרטסוא ןרובלמ
.םיאירב םירגובמב םדה-ץחל תא דירוהל
תיפסכ מ"מ 5 תדירי התפצנ ץימה תייתש רחאל תועש שש
.ובצלפל האוושהב ,ילוטסיסה םדה-ץחלב

Nutrition Journal


2013 לירפא
(4) םד-ץחל דירומ קלס ץימ
Barts and The London School of Medicine-ב רקחמ
,םד-ץחל רתימ ולבס רשא שיא 15 ופתתשה וב ,הינטירב
.םוי ידמ קלס ץימ סוב תייתשב תיאופר תלעות אצמ

םיכפוה ץימב (Nitrates) םיטארטינה יכ םיריבסמ םירקוחה
ןקנחה תצומחתל םיכפוה רשא (Nitrites) םיטירטינל ףוגב
.םדה תמירז תא ךכ תרפשמו םדה-ילכ תא הביחרמה
האטבתה קלס ץימ ל"מ 250 תייתש יכ םיחוודמ םירקוחה
24 ךשמב ,עצוממב תיפסכ מ"מ 10-ב םדה-ץחל תדיריב
.ןכמ רחאלש תועשה

Hypertension


2013 רבמבונ
םיינפוג םיעוציב רפשמ קלס ץימ
,הנש 20 עצוממ ליג תונב םישנ 11 ופתתשה וב ,רקחמ
דגנ ץורימ ינפל םימיה תעבראב קלס ץימ תייתשש אצמ
.הצירה ינמז תא תרפשמ ,(Running Time Trial) ןועשה

םיחוודמ הינטירב Sheffield Hallam University ירקוח
תא הרפיש קר אל םוי ידמ קלס ץימ ל"מ 140 תייתש יכ
םדה-ץחל תא םג אלא ,2.4%-ב מ"ק 5-ה תציר תאצות
.ילוטסיסה

British Journal of Sports Medicine

.