(ידרפס) קותמ ילסייס
Sweet Cicely
Suessdolde תינמרג
(Myrrhis odorata)

,ינחיר ,יתנש-בר חמצ אוה קותמ ילסייס
ץופנ אוה .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה
םירוזיאב ,וחא ירכבו תורעיב ,הפוריאב
םייררה
םילימרתב םינותנ םיערזה .מ"ס 50-כ םכרואו ךרש ייומד םילעה
ימרק ןבל עבצ םיחרפל

םיליכא םיערזהו שרושה ,םילעה

סינא / ןונמכ לש הזל המודה ,קותמ חוחינ םיירטה םילעל
הנוכמה תבורעתב בושח ביכרמו תוקרי לוביתל םישמשמ םה
.םילישבתו םיקרמ לוביתל תשמשמה (רוטיע רז) Bouquet garni
.ןוזמהמ וז תבורעת םיקיחרמ השגהה ינפל .םתנכה תעב
ידיתע שומיש ךרוצל םילעה תא שבייל ןתינ

החירפ עונמל גוהנ ןוזמכ םילעב םישמתשמ םהב םיחמצב
(Tea) הת תנכהל םג םישמשמ םילעה
הזל המוד וחוחינ ,םילשובמ וא םייח םילכוא שרושה תא
םילעה לש 
טלסל (ריעצה) שרושה תא ףיסוהל ןתינ
םדועב םלכואל ןתינ .לוביתל םישמשמ םהו סינא חוחינ םיערזל
ןיוצמ הפ ןנערמ םישמשמ םה .םיקורי 
+
םישבוימ םיחרפ ירודיסב םישמשמ םיאנה םיערזה ישאר
םיערזב / םילעב ןולא ץע (יצעה רמוחה) תצע תוחול ףושפיש
םיענ חוחינו קרב םה הנקת 


לודיג יאנת
החלו הרישע עקרק יגוס רחבמ
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
םירפומ םה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
תוישופיחו םיבובז ,(Honey bees) שבד ירובד ידי-לע 
שרושה תקולח תועצמאב וא םיערזמ אוה יובירה
םיירט םיערזב שמתשהל שי 
תוריהמב הברתמו ומצעב עירזמ חמצה
(Hedge) היח רדגו ןגב יונ חמצ שמשל םיאתמ ילסייסה


תיאופר תוליעפ
שרושבו םיערזב םישמתשמ

דיאונפורפלינפ לותנאב רישע ףידנ ןמש ונשי ילסייסה ילעב
ליתמלוקיבא'צו (85% זוכירב) (Phenylpropanoids anethole)
(Methyl chavicol)


...והוז םכותמ ,ןיראמוק תובוכרת 5 ןנשי תוריפב
(Umbelliferone) ןורפילבמוא
(Xanthotoxin) ןיסקוטותנסק
(Bergapten) ןטפגרב

...והוז ןכותמ רשא ,ןיראמוק תובוכרת 8 ואצמנ םישרושב
(Furanocoumarins) םיניראמוקונרופ
(Imperatorin) ןירוטרפיא
(Bergapten) ןטפגרב
(Xanthotoxin) ןיסקוטותנסק
(Pimpinellin) ןילניפמיפ


קותמה ילסייסה תונוכת
(2) חייכמ>
(2) לוכיעל עייסמ
םיערזה (2) 
(1) אטחמ
(2) םיזג ךכשמ
שרושה (1) 


...ב לופיטל םישמשמ םיערזה
הביקה לש לק קוזיח(Cough) לועיש
םייעמב םיזג


...לע הלקהל תשמשמ שרושהמ החשמ
.םיעצפהרגדופ / טואגתוילאיבורקימיטנא תונוכת שי ףידנה ןמשלש אצמ רקחמ
The Journal of essential oil research

.