(ידרפס) קותמ ילסייס
Sweet Cicely
Suessdolde :תינמרג
(Myrrhis odorata)

,ינחיר ,יתנש-בר חמצ אוה קותמ ילסייס
ץופנ אוה .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה
םירוזיאב ,וחא ירכבו תורעיב ,הפוריאב
.םייררה
.םילימרתב םינותנ םיערזה .מ"ס 50-כ םכרואו ךרש ייומד םילעה
.ימרק ןבל עבצ םיחרפל

.םיליכא םיערזהו שרושה ,םילעה
.סינא/ןונמכ לש הזל המודה ,קותמ חוחינ םיירטה םילעל
תבורעתב בושח ביכרמ םישמשמו תוקרי לוביתל םישמשמ םה
,םילישבתו םיקרמ לוביתל תשמשמה ,Bouquet garni הנוכמה
.ןוזמהמ וז תבורעת םיקיחרמ השגהה ינפל .םתנכה תעב
.ידיתע שומיש ךרוצל םילעה תא שבייל ןתינ
.החירפה תא עונמל גוהנ ,ןוזמב םילעב םישמתשמ םהב םיחמצב
.הת תנכהל םג םישמשמ םילעה
.םילעה לש הזל המוד וחוחינ .לשובמ וא יח םילכוא שרושה תא
.טלסל (ריעצה) שרושה תא ףיסוהל ןתינ
םדועב םלכואל ןתינ .לוביתל םישמשמ םהו סינא חוחינ םיערזל
.ןיוצמ הפ ןנערמ םישמשמ םה .םיקורי

.םישבוימ םיחרפ ירודיסב םישמשמ םיאנה םיערזה ישאר
קרב םהל הנקת םיערזב/םילעב ןולא ץע תצע תוחול ףושפש
.םיענ חוחינו    


לודיג יאנת
.החל הרישע עקרק יגוס רחבמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
םירפומ םה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.תוישופיחו םיבובז,םירובד ידי-לע     
.שרושה תקולח תרזעב וא םיערזמ יובירה
.םיירט םיערזב שמתשהל שי    
.תוריהמב הברתמו ומצעב עירזמ חמצה
.היח רדג שמשמו ןגב יונ חמצ שמשל םיאתמ ילסיסה


תיאופר תוליעפ
.שרושבו םיערזב םישמתשמ
דיאונפורפלינפ לותנאב רישע ףידנ ןמש ילסייסה ילעב
ליתמלוקיבא'צו (85% זוכירב) (Phenylpropanoids anethole)
.(Methyl chavicol)
ןורפילבמוא והוז םכותמ ,ןיראמוק תובוכרת 5 ןנשי תוריפב
ןטפגרבו (Xanthotoxin) ןיסקוטותנסק ,(Umbelliferone)
.(Bergapten)
4 והוז ןכותמ רשא ,ןיראמוק תובוכרת 8 ואצמנ םישרושב
:(Furanocoumarins) םיניראמוקונרופ
,(Bergapten) ןטפגרב ,(Imperatorin) ןירוטרפיא
.(Pimpinellin) ןילניפמיפו (Xanthotoxin) ןיסקוטותנסק

תונוכת
(2) .חייכמ
(2) .לוכיעל עייסמ
.םיערזה (2) 

(1) .אטחמ
(2) .םיזג ךכשמ
.שרושה (1) 

...ב לופיטל םישמשמ םיערזה
.הביקה לש לק קוזיח .לועיש
.םייעמב םיזג

...לע הלקהל תשמשמ שרושהמ החשמ

.תוילאיבורקימיטנא תונוכת ףידנה ןמשלש אצמ רקחמ 
.The Journal of essential oil research 

>