תושדח - וטמלפ וס
Saw palmetto - News

תינומרעה תטולב לש ריפש לודיגל וטמלפ וס
תינומרעה תייעב תא רפשמ וניא וטמלפ וס
דבכ תקלדלו הפירח בלבל תקלדל םרוג וטמלפ וס
שומישל חוטב וטמלפ וס
תונותחתה ןתשה יכרדב תויעבל ליעומ הניא וטמלפ וס
תינומרעה תואירבל וטמלפ וסה תיצמתב ךמות רקחמ

...יסננ לקד / וטמלפ וס ואר

1998
תינומרעה תטולב לש ריפש לודיגב לופיטל וטמלפ וס
תיצמתב שומישה לש תיתוחיטבהו תיאופרה תוליעיה
רשא םירבג לע הנחבנ (Saw palmetto) וטמלפ וסה
.תלדגומ תינומרע תטולב לש םימוטפמיסמ ולבס

דירטסניפ הפורתל סחיב תיתאוושה הקידב התשענ
.וז הייעב תועפותב לפטל הדעונ רשא (Finasteride)
םהב םימדוק םירקחמ 18-מ עדימ ופסא םירקוחה
.םירבג 2,939 ופתתשה

איש היה ולא םירקחמב םינימסתה רופישל הדימה הנק
םירקוחה .(Peak Urine Flow) ןתש ןתמ תעב המירזה
תיצמתב שומישה ופסאנש תודבועל םאתהב יכ םימכסמ
,ןתש תמירזו םייגולורוא םימוטפמיס רפשמ וטמלפ וסה
םע ךא ,דירטסניפ הפורתה לש התעפשהל המודב
.תוילילש יאוול תועפות תוחפ

JAMA


2006 ראורבפ
תינומרעה תייעב תא רפשמ וניא וטמלפ וס
םירבג 225 רוטינ ב"הרא University of California ירקוח
דע הנותמ הגרדב ,ריפש לודיגמ ולבסש 63 עצוממ ליג ינב
.הנש ךשמב ,תלדגומ תינומרעה תטולב לש ,הרומח

וטמלפ וס ג"מ 160 הלבק תחאה .תוצובק 2-ל וקלוח םירבגה
ובצלפ הלבק הינשה הצובקהו םויב םיימעפ (Saw palmetto)
.(המד תפורת)

לש AUASI דדמל םאתהב הדדמנ וטמלפ וסה תעפשה
.ןתשה תמירז בצק יפלו ב"הראב םיגולורואה תדוגא

(Saw palmetto) וטמלפ וס תיצמתל םימדוק םירקחמל דוגינב
.תינומרעה תטולב לש ריפש לודיג לע העפשה ןיא
םימדוק םירקחמ יאצממש ךכמ קיסהל ןיא םירקוחה ירבדל
.םיליעי ויהי םירחא וטמלפ וס ירישכתש ןכתי .םייוגש ויה

New England Journal of Medicine


2006 ילוי
דבכ תקלדלו הפירח בלבל תקלדל םרוג וטמלפ וס
(התוש וניא הנש 15 הזמש רבעשל טסילוהוכלא) 55 ןב רבג
ןירקמ אל ינטב-םור באכ בקע זפשוא
הליחבב הוולמ רשא (Non-Radiating Epigastric Pain)
.תואקהבו

וטמלפ וס לטנ אוהש ךכל טרפ ,הלחמ לכמ לבס אל הז רבג
םיאפורה ירבדל .םינש 4-כ ךשמב ןיגוריסל (Saw palmetto)
.וטמלפ וסמ הלימג ינימסתמ לבס הז רבג

םינימסתה ורפתשה וטמלפ וסה תליטנ תקספה ףא לע
וסב שומישהמ הלימגה יכ ררבתה .ופירחהו ורזחו םיימעפ
(Acute Pancreatitis) הפירח בלבל תקלד המרג וטמלפ
.םימסמ הלימג תועפותל המודב דבכ תקלדו

Medscape


2008 לירפא
שומישל חוטב וטמלפ וס
ב"הרא Kaiser Permanente Northern California ירקוח
,תוליער תניחבמ ,וטמלפ וסב שומישה תוחיטבב ודקמתהש
אצמנ אל (Saw palmetto) וטמלפ וסב שומישה יכ םירסומ
.איהשלכ תילילש העפותל רושק

תינומרע תטולבמ ולבסש םירבג 225 ופתתשה רקחמב
.הרומח דע הנותממ הרמוח תוגרדב הריפש תלדגומ
ובצלפ וא םויב ג"מ 320 ןב ןונימב ףסותה תא ולביק םה
.הנש ךשמב (המד)

רקחמהש ןוויכ תונקסמ קיסהלו רהמל ןיא םירקוחה ירבדל
תויצמתה לש ןבכרהש ןוויכ ןכו דבלב תחא הנש ךרא
הניא ושמתשה םה הב תיצמתהו הנוש וניה קושב תונושה
.ןלוכ תא גצייל הלוכי

ןיא וטמלפ וסב שומישל יכ קר םיכסהל םינכומ םירקוחה
.תוקיזמ יאוול תועפות

Complementary Therapies in Medicine


2011 רבמטפס
יכרדב תויעב דגנ הליעומ הניא וטמלפ-וסה תיצמת
תונותחתה ןתשה

ןוטסוב Massachusetts General Hospital-ב םירקוח
(Saw palmetto) וטמלפ-וסה תיצמתש םירסומ ב"הרא
לופיט ךרוצל (המד תפורת) ובצלפמ רתוי הבוט הניא
(Lower urinary tract) תונותחתה ןתשה יכרדב םינימסתב
תינומרעה לש הריפש הלדגהמ םילבוס רשא םירבגב
.(Enlarged prostate / BPH)

ינב םירבג 369 ופתתשה ,תועובש 72 ךשמנש ,רקחמב
,ןתשה תמירז בצק יפל עצוב העפשהה דדמ .הלעמו 45
םירסומ םירקוחה .הינשל ל"מ 24 דע 8 תויהל רומאש
.תיצמתה לש תוילילש תועפשהב וניחבה אל םהש

JAMA


2016 ינוי
תינומרעה תואירבל וטמלפ וסה תיצמתב ךמות רקחמ
לקדה ירפ תיצמת דרפסב Euromed ירקוח לש םהירבדל
(Prosterol) לורטסורפ - (Saw palmetto) וטמלפ וס -
רושקה 5alpha-reductase םיזנאה תלועפ תא בכעל היושע
.(Prostate enlargement) תינומרעה לש הריפש הלדגהל
.ותוא הנמימ הרבחה Euromed ירקוח ועציב רקחמה תא

Research and Reports in Urology

.