תושדח - וטמלפ וס
Saw palmetto - News


תינומרעה תטולב לש ריפש לודיגל וטמלפ וס
תינומרעה תייעב תא רפשמ וניא וטמלפ וס
דבכ תקלדלו הפירח בלבל תקלדל םרוג וטמלפ וס
שומישל חוטב וטמלפ וס

...יסננ לקד/וטמלפ וס ואר

 
1998
תינומרעה תטולב לש ריפש לודיגב לופיטל וטמלפ וס
הנחבנ וטמלפ וסה תיצמתב שומישה תוחיטבו תיאופרה התוליעי
.תלדגומ תינומרע תטולב לש םימוטפמיסמ םילבוסה םירבג לע

(Finasteride) דירטסניפ הפורתל סחיב תיתאוושה הקידב התשענ
18-מ עדימ ופסא םירקוחה .וז הייעב תועפותב לפטל הדעונש
.םירבג 2,939 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ

המירזה איש היה ולא םירקחמב םינימסתה רופישל הדימה הנק
.(Peak Urine Flow) ןתש ןתמב
תיצמתב שומישה ופסאנש תודבועל םאתהב יכ םימכסמ םירקוחה
המודב ,ןתש תמירזו םייגולורוא םימוטפמיס רפשמ וטמלפ וסה
יאוול תועפות תוחפ םע ךא ,דירטסניפ הפורתה לש התעפשהל
.תוילילש

JAMA


2006 ראורבפ
תינומרעה תייעב תא רפשמ וניא וטמלפ וס
העפשה לכ ןיא וטמלפ וסה תיצמתל םימדוק םירקחמל דוגינב
.תינומרעה תטולב לש (ינטרס יתלב) ריפש לודיג לע

ינב םירבג 225 רוטינ ב"הרא University of California ירקוח
,הרומח דע הנותמ הגרדב ,ריפש לודיגמ ולבסש 63 עצוממ ליג
.תוצובק יתשל וקלוח םירבגה .הנש ךשמב ,תינומרעה תטולב לש
הינשה הצובקו םויב םיימעפ וטמלפ וס ג"מ 160 הלבק תחאה
.(המד) ובצלפ הלבק

תדוגא לש AUASI דדמל םאתהב הדדמנ וטמלפ וסה תעפשה
.ןתשה תמירז בצק יפלו ב"הראב םיגולורואה

ויה םימדוק םירקחמ יאצממש ךכמ קיסהל ןיא םירקוחה ירבדל
.םיליעי ויהי וטמלפ וסה לש םירחא םירישכת יכ ןכתי .םייוגש

New England Journal of Medicine


2006 ילוי
דבכ תקלדלו הפירח בלבל תקלדל םרוג וטמלפ וס
זפשוא (התוש וניא הנש 15 הזמו רבעשל טסילוהוכלא) 55 ןב רבג
(Non-Radiating Epigastric Pain) ןירקמ אל ינטב-םור באכ בקע
.תואקהבו הליחבב הוולמה

וטמלפ וס לטנ אוהש ךכל טרפ ,הלחמ לכמ לבס אל הז רבג
ינימסתמ לבס הז רבג םיאפורה ירבדל .םינש 4-כ ךשמב ןיגוריסל
.וטמלפ וסמ הלימג

םיימעפ ורפתשה םינימסתה וטמלפ וסה תליטנ תקספה ףא לע
המרג וטמלפ וסב שומישהמ הלימגה יכ ררבתה .ופירחהו ובשו
,(Hepatitis) דבכ תקלדו (Acute Pancreatitis) הפירח בלבל תקלד
.םימסמ הלימג תועפותל המודב

Medscape


2008 לירפא
שומישל חוטב וטמלפ וס
רשא ב"הרא Kaiser Permanente Northern California ירקוח
םירסומ ,תוליער תניחבמ ,וטמלפ וסב שומישה תוחיטבב ודקמתה
.איהשלכ תילילש העפותל רושק אצמנ אל וטמלפ וסב שומישה יכ

תלדגומ תינומרע תטולבמ ולבסש םירבג 225 ופתתשה רקחמב
ףסותה תא ולבק םה .הרומח דע הנותממ הרמוח תוגרדב הריפש
.הנש ךשמב (המד) ובצלפ וא םויב ג"מ 320 ןב ןונימב

ךרא רקחמהש ןוויכ תונקסמ קיסהלו רהמל ןיא םירקוחה ירבדל
וניה קושב תונושה תויצמתה לש ןבכרהש ןוויכ ןכו דבלב תחא הנש
.ןלוכ תא גצייל הלוכי הניא ושמתשה םה הב תיצמתהו הנוש

תועפות ןיא וטמלפ וסב שומישל יכ קר םיכסהל םינכומ םירקוחה
.תוקיזמ יאוול

Complementary Therapies in Medicine