תירוב/תיאופר תינובס
Soapwort
(Saponaria officinalis)

םורדב ורוקמש יתנש-בר חמצ איה תינובסה
ססבתהו דדנ אוה .הזכרמבו הפוריא םורדב
.ב"הראב םג
םיחדינ תומוקמב הצופנ איה .מ"ס 30-כ דע הבוגל תאשנתמ תינובסה
איה הלודגה התצופת בקע .םיחל רעי ירוזיאבו םילחנ דיל דחוימב
.הטוש בשעל תבשחנ

רבעב השמיש וז הנוכת .הקד תינובס הבכש רצוי םילעה ףושפיש
.ןובסל ףילחתכ  

ךכל םיאתמ דחוימב .ןובס חמצהמ ןיכהל ןתינ םימב ולושיב ידי-לע
.קיזי יטטניס ןובס םהל ,םינידע םיגיראל בוט הז ןובס .שרושה

.םימ יככרמכ םג םילעה ושמיש רבעב
.תונמוא תודובעב האנ רוטיע םישמשמ םישבוימ תינובס יחרפ


לודיג יאנת
.תינוניב תוירופ תלעב ,בטיה תזקונמ ,תיסיסב-תילרטינ עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
הקולח ידי-לע ,םיערזמ השענ יובירה .רהמ הברתמ תינובסה
.שרושה ינקמו  
.ףסונ החירפ רוזחמ דדועת החירפה תרסה
תינובסה ,םיענ חוחינ שי םהל ,םיאנהו םיברה היחרפל תודוה
.האנ םיחטשמ יוסיכ חמצ הווהמ  
.םישבכלו רקבל ליער חמצה


תיאופר תוליעפ
.תירוב/תינובסה שרושב םישמתשמ
...תואבה תונוכתה םהל םינינופאס םה חמצב םיליעפה םיביכרמה
.םילק םינתשמ
.םילשלשמ
.םיקזחמ
.הרמ יצימ תשרפה םידדועמ
.חיכ םילעמ
.העזה םידדועמ

לש תונוש תועפותב לופיטל תינוציח תשמשמ חמצהמ המח תיצמת
...ומכ ,רוע ייוריג
תושיגר בקע םייוריג
.םיימיכ םירמוחל  
.דוריג
.המזקא
.רוע תוקלד

...לש םתעיגפל (Antidote) דגונ םס תשמשמ תינובסהמ תיצמת

.(Poison ivy) ליער סוסיק

תורהזא
תא סרוה אוה .ליער חמצה תולודג תויומכב ,ימינפ שומישב
.םימודאה םדה יאת  
.חמצל תיגרלא תושיגר םיחתפמה םישנא םנשי