תיאופר תירוב
תיאופר תינובס /

Soapwort
(Saponaria officinalis)

רשא יתנש-בר חמצ תיאופר תירוב
םשמ .הזכרמו הפוריא םורדב ורוקמ
ב"הראב םלקאתהו דדנ אוה

,םיחדינ תומוקמב הצופנו מ"ס 30 דע הבוגל תאשנתמ תירובה
הלודגה התצופת בקע .םיחל רעי ירוזיאבו םילחנ דיל רקיעב
הטוש בשע חמצה בשחנ

השמיש וז הנוכתו הקד תינובס הבכש רצוי םילעה ףושפיש
(Soap replacement) ןובסל ףילחת רבעב 

דחוימב .ןובס חמצהמ ןיכהל ןתינ םימב ולושיב ידי-לע
םהל ,םינידע םיגיראל בוט הז ןובס .שרושה ךכל םיאתמ
קיזי יטטניס ןובס

םימ יככרמכ םג םילעה ושמיש רבעב
תונמוא תודובע רוטיעל םישמשמ םישבוימ תירוב יחרפ


לודיג יאנת
תינוניב תוירופ תלעב ,בטיה תזקונמ ,תיסיסב-תילרטינ עקרק
יקלח לצ דע האלמ שמש
הקולח ידי-לע ,םיערזמ השענ יובירה .רהמ הברתמ תירובה
שרושה ינקמו 
ףסונ החירפ רוזחמ דדועת החירפה תרסה
תירובה ,םיענ חוחינ שי םהל ,םיאנהו םיברה היחרפל תודוה
םילודג םיחטשמל האנ יוסיכ חמצ הווהמ 
םישבכלו רקבל ליער חמצה


תיאופר תוליעפ
תיאופרה תירובה שרושב םישמתשמ
םינינופאס םה חמצב םיליעפה םיביכרמה

תירובה תונוכת
לק ןתשמ
לשלשמ
קזחמ
הרמ יצימ תשרפה דדועמ
חיכ הלעמ
העזה דדועמ


ינוציח לופיט
לש תונוש תועפותב לופיטל תשמשמ חמצהמ המח תיצמת
...ומכ ,רוע ייוריג
תושיגר בקע םייוריג
םיימיכ םירמוחל 
(Itchy skin) רועה יוריג / דוריג
תככח / המזקא
רוע תוקלד

...ל (Antidote) דגונ םס תשמשמ תירובה תיצמת
ליער סוסיק
(Poison ivy


תורהזא
תא סרוה אוה .ליער חמצה תולודג תויומכב ימינפ שומישב
םימודאה םדה יאת 
חמצל תיגרלא תושיגר םיחתפמה םישנא םנשי

.