המוס
Suma / Pfaffia
(Pfaffia paniculata)

הנוכמה (Climbing bush) ספטמ חיש אוה המוס
חמוצ אוה .(Brazilian ginseng) יאליזרב גנסני'ג
תופסונ תוצרא רפסמבו ליזרבב סנוזמאה ןגאב
שי חישל .תימורדה הקירמא לש יפורטה רוזיאב
רתויב תפעוסמ םישרוש תכרעמתיאופר תוליעפ
,םינינופאס םה םיירקיעה ויביכרמ .שבוימה שרושב םישמתשמ
,(Stigmasterol) לורטסמגיטס ,(Sitosterol) לורטסטיס
,(Sesquiterpenes) םינפרטיקסס ,(Allantoin) ןיאוטנלא
,(Beta-ecdysterone) ןורטסידקא-ב ,(Polyphenols) םילונפילופ
,(Ecdysteroid glycosides) םיידיאורטסידקא םידיסוקילג
םוינמרגו לזרב ,ונימא תוצמוח 19

המוסה תונוכת
םיבאכ תככשמ
םדב רכוסה תמר תתסומ
ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ
הניזמ
תילובנא
תקזחמ
תינגטומ יטנא
תינימ תררועמ
תיתקלד יטנא

ושמתשה םייסור םייפמילוא םיטלתא
תיינבל ידיאורטס ףילחתכ המוסב
אלל ,לבסה חכ תרבגהלו םירירש
יאוול תועפות


...ל המוסב םישמתשמ רוזיאה ידילי
םיבאכ לע הלקה
םיעצפ יופיר
ןוסיחה תכרעמ קוזיח
םיישפנ םיצחלב הדימע
תינורכ תושישתב לופיט

...ב לופיטל םג תשמשמ המוסה
(Epstein-Barr disease) רב-ןייטשפא תלחמ

תונוא ןיא
(Sterility) תורקע
(Infertility) תוירופ יא
תוילנומרוה תוערפה
רבעמה ליג תנומסת
הימנא

תוליעפ ינמיס המוסב ואצמנ םייתדבעמ תונויסנב
םידייסופפ ינינופאסל םיסחיימ התוא ,תילודיג-יטנא
הב םייוצמה (Pfaffosides)

תורהזא
המוסב שומישל יאוולה תועפות לע עודי דאמ טעמ

שמתשהל ןיא .ןגורטסא לש וזל המוד העפשה המוסל
יבויח-ןגורטסא ןטרס לש םירקמב הב 
הלולע םידייסופפ גוסמ םינינופאס לש תרבגומ הכירצ
הליחב םורגל 
המתסא םורגל הלולע המוסה תקבא תפיאש
המוסב ושמתשי אל תוקינימו ןויריהב םישנש ץלמומ

.