המוס
Suma/Pfaffia
(Pfaffia paniculata)

ןגאב חמוצ ,'יאליזרב גנסני'ג' הנוכמה ,ספטמ חיש ,המוסה
יפורטה רוזיאב תופסונ תוצרא רפסמבו ליזרבב סנוזמאה
.תפעוסמ םישרוש תכרעמ חישל .תימורדה הקירמא לש
 

תיאופר תוליעפ
.שבוימה שרושב םישמתשמ

,(Sitosterol) לורטסטיס ,םינינופאס םה םיירקיעה ויביכרמ
,(Allantoin) ןיאוטנלא ,(Stigmasterol) לורטסמגיטס
,(Polyphenols) םילונפילופ ,(Sesquiterpenes) םינפרטיקסס
םידיסוקילג ,(Beta-ecdysterone) ןורטסידקא הטב
תוצמוח 19 ,(Ecdysteroid glycosides) םיידיאורטסידקא
.םוינמרגו לזרב ,ונימא
 
המוסה תונוכת
 
.םיבאכ תככשמ .תילובנא
.םדב רכוסה תמר תתסומ .תקזחמ
.ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ .תינגטומ יטנא
.הניזמ .תינימ תררועמ
.תיתקלד יטנא

ושמתשה םייסור םייפילוא םיטלתא
תיינבל ,ידיאורטס ףילחתכ המוסב
אלל ,לבסה חכ תרבגהלו םירירש
.יאוול תועפות

...ל המוסב םישמתשמ רוזיאה ידילי
.םיבאכ לע הלקה .ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.םיעצפ יופיר .םיישפנ םיצחלב הדימע
.תינורכ תושישתב לופיט
...ב לופיטל םג תשמשמ המוסה
.(Epstein-Barr disease) רב-ןייטשפא תלחמ
.תונוא ןיא .תוילנומרוה תוערפה
.(Sterility) תורקע .רבעמה ליג תנומסת
.(Infertility) תוירופ יא .הימנא

המוסב ואצמנ םייתדבעמ תונויסנב
התוא ,תילודיג-יטנא תוליעפ ינמיס
(Pfaffosides) םידייסופפ ינינופאסל םיסחיימ
.הב םייוצמה

תורהזא
.המוסב שומישל יאוולה תועפות לע עודי דאמ טעמ

שמתשהל ןיא .ןגורטסא לש וזל המוד העפשה המוסל
.יבויח-ןגורטסא ןטרס לש םירקמב הב   
הלולע םידייסופפ גוסמ םינינופאס לש תרבגומ הכירצ
.הליחב םורגל   
.המתסא םורגל הלולע המוסה תקבא תפיאש
.המוסב ושמתשי אל תוקינימו ןוירהב םישנש ץלמומ