היביטס
Stevia/Sweetleaf
(Stevia rebaudiana)


ךומנ יתנש-בר חיש היביטסה
םשגה תורעיב רב חמוצה
אשנתמו תימורדה הקירמאב
מ"ס 60 דע הבוגל

(Sweet herb of Paraguay) יאווגרפ לש קותמה אפרמה חמצ
שמשמ ,הנוכמ היביטסהש יפכ ,(Sugar Leaf) רכוסה הלע וא
הקתמהל

,האירוק ,ליזרב ,יוואגרפב ירחסמ ןפואב םילדגמ היביטסה תא
םילכאמב רכוסל ףילחת תשמשמ איה ןהב ,הילרטסואבו ןיס ,ןפי
ןכו הת ,הסיעל ימוג ,הפאמ-ירבד ,תודילגב ,םילק תואקשמבו
רועה חופיטל םירצומב

רתויב םיקותמה םירמוחה דחא יוצמ םיריהב םיקוריה םילעב
הקבאל םישביה םילעה תשיתכ ידי-לע םיקיפמ ותוא ,םירכומה
רוריקב רומשל שי התוא ,םהמ הטילח ןוניס וא

רכוסה ינפ לע היביטסה תונורתי
המיחשמ הניא איה
תשבגתמ הניא איה
רתויו 300 יפ תוקיתמ
תוירולק לכ הב ןיא
,םטרפסאב שומישל םיסחיימ ןתוא יאוולה תועפותל דוגינב
יאוול תועפות לכ ןיא היביטסב שומישל 

>רתונ םהב שומישה רחאל .שוש לש ומעטל המוד םילעה םעט
םילעה תיצמת יוצימ ידי-לע עונמל ןתינ ותוא רמ םעט הפב
רחא הקשמב וא םימב התליהמו
םתרזעב קיתמהל ידכ היביטס תופיט המכב יד


לודיג יאנת
הקוקזו תולד תוילוח תועקרקב היביטסה תחמוצ עבטב
ללכ-ךרדב םייוצמ ולא םיאנת .תואנ זוקינו העובק תוחלל 
הערמ תומדאבו תוציב ילושב 
דע 21 הרוטרפמטו תינוניב תוחל :תיפורט-בוס םילקאה
('צ תולעמ 24 עצוממ) תולעמ 43 
האלמ שמש
םהב םירוזיאב היביטסה תחמוצ תימורדה הקירמאב
מ"מ 1,375 איה תיתנשה םשגה תומכ 
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
םיקרח ידי-לע 
.רתויב הכומנ םתוינויח ךא ,םיערזמ וניה עבטב יובירה
םירוחיימ םג היביטסה תא תוברהל ןתינ 


תיאופר תוליעפ
םילשובמ וא םייח ,םילעב םישמתשמ

םיינש םהב (Glycosides) םידיסוקילג רפסמ םיליכמ םילעה
3 הווהמה ,(Stevioside) דיסויבטס :םתוקיתמל םיארחאה
דיסוידובר אוה ינשהו שביה הלעה לקשממ םיזוחא 10 דע
םיזוחא 3 דע 1 הניה הלעב ותלוכתש (Rebaudioside)

רכוסל תוירולק לוטנ ףילחת םילעה םיווהמ ,םתוקיתמל תודוה
.םדב רכוסה תמר תדרוהב וניה ירקיעה םנורתי .םטרפסאלו
תרבוע איה רשאכ תקרפתמ הניא היביטסה השעמל
לוכיעה תכרעמב

רכוסה ינפ לע היביטסה לש םייאופר תונורתי
(Dental Plaque) םיינישב םיקדייח דבור תורבטצה תעינמ
בערה תשוחת תתחפה וז השעמל .ןובאיתה תנטקה
הביקב םיבאכ תעגרה
םד-ץחל רתי תדרוה

היביטסב ינוציח שומיש
...ומכ ,רוע תויעבב לופיט
(Dermatitis) רוע תקלד
המזקא
תורגב יעצפ
האירובס


,תססתומ היביטס תיצמתש אצמנ ןפיב הדבעמ תוקידבב
םייוצמה הלחמ ימרוג םיקדייח הדימשמ ,תיצמוח הביבסב
םיזוכיר ,םייצמוח םיאנתב ,הניטקה היביטס תיצמת .ןוזמב
(E. coli) ילוק יא יקדייח לש

םייניש תוחשמבו תויחמצ תופורתב היביטס תשמשמ ןיסב

תורהזא
(FDA) תינקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר הרסא 1991-ב
הרדגהב שומיש קר הריתהו ןוזמ ףסותכ היביטסב שומיש 
(Infertility) תורקע תמירגל ןוכיס התיה הביסה .קיתממ 
תרכומ הניא וז הייעב תימורדה הקירמאבש ןייצל שי 
הרדגהה תחת - םיליבגמ םיאנתב התריכמ הרשוא 1994-ב 
(Dietary Supplement) יתנוזת רצומ 

דחא ,(Steviol) לויבטסש ,וליג 1987-בו 1985-ב םירקחמ
םרוגה רמוח אוה ,חמצה ילעב םייטילובאטמה םירמוחה 
.(Salmonella) הלנומלסה קדייח ינזמ דחאב ,היצטומ 
םדאה יבגל ףקת הז ןוכיסש תויאר ןיא 

...'דח - היביטס ואר

.