תושדח - החיפילבוא
Buckthorn - News
...ןמשה ץע/החיפילבוא ואר
 
2006 רבוטקוא
החיפילבואה יריגרגל השידח יוצימ תטיש
Defense Institute of Physiology and Allied Sciences ירקוח
יריגרגב םיביכרמה לש השידח יוצימ תטיש חותיפ לע םיחוודמ ודוה
דאמ ההובג תוריהמב תלעופה הגופירטנצב רבודמ .החיפילבואה
50% ,םירגרגה תסיעב םילונפילופהמ 40%-מ רתוי הדירפמש
.םירגרגבש C ןימטיו תלוכתמ 70%-ו םידיאונובלפהמ

Journal of the Science of Food and Agriculture


2007 ינוי
םד-ילכו בל תולחמו תוקלד התיחפמ החיפילבוא
לש העובק הכירצ יכ ואצמ דנלניפ University of Turku ירקוח
רשא ,CRP-ה תמר תא תיתועמשמ הניטקמ החיפילבואה יריגרג
.בל-תולחמו תרכוס ,(Inflammations) תוקלדל הרושק
וא תויוננטצה לש תועראיה לע העפשה לכ התפצנ אל תאז םע
233 ופתתשה ,םוי 90 ךשמנש ,רקחמב .לוכיעה יכרדב םימוהיז
תב תימוי הנמ ולביק רשא 30.7 עצוממ ליג ינב םיאירב םישנא
.(המד) ובצלפ וא החיפילבוא לש אופק הריפ םרג 28

European Journal of Clinical Nutrition


2008 יאמ
דבכה לע הניגמ החיפילבוא
Defence Inst. of Physiology and Allied Sciences-ב רקחמ
רשא תונוכת שי החיפילבוא לש וילעמ תיצמתל םג יכ הליג ודוה
דבכ תולחמ עונמל תויושעש (Hepatoprotective) דבכה לע תוניגמ
,םימי 5 ךשמנש ,רקחמה ךרוצל ושמתשה םירקוחה .(Liver)
.(Ethanol) לונתא תועצמאב וצומו ושבוי החיפילבוא ילע .תודלוחב
החיפילבואה ילעל יכ וארה תומידקמ תוקידב םירקוחה ירבדל
.ןוסיחה תכרעמ תא תוקזחמה תונוכתו תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי
תינוצמיח הקע ינפמ תוניגמה תונוכת םג התארה םילעה תיצמת
םורכ תועצמאב תודלוחב המרגנ רשא
.(Chromium-Induced Oxidative Stress)

Journal of the Science of Food and Agriculture


2010 ינוי
תושביה םייניעה תנומסת לע לקמ החיפילבואה ןמש
רישעה) החיפילבואה ןמשש םיחוודמ דנלניפ Uni. of Turku ירקוח
םימוטפמיס תא ןיטקהל יושע (6-הגמואו 3-הגמוא ןמוש תוצמוחב
לופיטה .הבירצו תוימומדא ןנייהד ,תושביה םייניעה תנומסת לש
םתוא םינימסתה לע םג לקה ,םישדוח 3 ךשמב ןתינ רשא ,ןמשב
.(Contact Lens) עגמ תושדעב םישמתשמה םישנא םיווח
86 וב ופתתשהו (ףרוחה דע ויתסהמ) םישדוח 3 ךשמנ רקחמה
ולאכו תועמד קיפסמ רציי אל םקלח רשא ,70 דע 20 ינב שיא
.ידמ רהמ ושבי םהיתועמדש

Journal of Nutrition


2012 לירפא
תינפוג תוליעפ לע החיפילבואה ילע תיצמת תעפשה
אצמ תודלוחב ךרענש ןיס Shanxi University-ב ךרענש רקחמ
תינפוג תלוכי ריבגהל היושע החיפילבואה ילעמ תימימ תיצמת יכ
האצותכ םרגנש ינוצמיח קזנ ינפמ ןגהלו (Exercise Capacity)
.(Excessive Exercise) תמזגומ תינפוג תוליעפ
הילעל ןהב איבה תודלוחל םילעה תיצמת ףסות ןתמ לש עובש
תיצמת .הייחש ךות תושישתל ועיגהש דע ךשמנש ןמזב 38% תב
דיהדלאידנולמה תומר תא םג תיתועמשמ םהב הניטקה םילעה
תיביטקאיר לינוברק תבוכרת = (Malondialdehyde/MDA)
הקעל רורב ןמס הווהמה (Reactive Carbonyl Compound)
.תינוצמיח

Journal of the Science of Food and Agriculture


2014 טסוגוא
קיתרנב שבוי לע לקמ החיפילבואה ןמש
דחי Aromtech תיניפה הרבחה ירקוח וכרעש רקחמ יאצממ יפל
יערזמ אצומ רשא) החיפילבואה ןמש University of Turku םע
רועה תוחל תויעב לש םירקמב ליעומ (היתוריפמו החיפילבואה
קיתרנב שבוי דגנ םג רוזעל יושעו
רקחמב .(Vaginal Dryness/Urogenital/Vaginal Atrophy)
ןמש םרג 3 ולביק רשא רבעמה ליג רחאל םישנ 116 ופתתשה
.םישדוח 3 ךשמב (המד) ובצלפ וא החיפילבוא

Maturitas