לדנסה ץע
Algum tree / Chandana)
(Santalum album)

חמוצ רשא דע קורי ץע אוה לדנסה ץע
,היסא חרזמ-םורדב םייררהה םירוזיאב
היזנודניאבו ודוהב רקיעב

.םירטמ 10 דע 6 הבוגל אשנתמ ץעה

העיפומ הלוגס / המודאה החירפה
ילויו ינוי םישדוחה ןיב םילישבמ תוריפהו לירפא דעו סרממ

םיייסקט הרובק יעוריאב {Incense) תרוטק תאלעהל שמשמ ץעה
םינוש (Religious rituals) םייתד םינחלופב הריעבלו

.הדחכה תנכסב ץעה םויכ אצמנ יביסמה שומישה בקע
םינווגמ םישומיש (הלוכת 7%-כ) ץעהמ קפומה ןמשל

(Wood carving) ףוליג תודובעב ,שמשמ (Wood) הצעה
(Perfume) םימשב תובורעתב שמשמו ינחירו ףידנ ץעה ןמש
.(Aromatherapy) היפרתמוראב ןכו םיילוהוכלא תואקשמב 
וב ןמשה תלוכת הלודג ההכ ץעהש לככ 
םושיבל תשמשמ ,תונטק תויקשב ,(Sawdust) ץעה תרוסנ
םינוש םיקיזמ ינפמ הרימשו םידגב 
(Lighting oil) הרואתל ןמש םיקיפמ (Seeds) םיערזהמ


לודיג יאנת
תיעלסו השבי ,היירופ ,הדודר עקרקב גשגשי לדנסה ץע
שמשל תיקלח דע האלמ הפישח
םימ תגופס אל ךא ,החל עקרקב גשגשי אוה
(Drought) תרוצב יאנתב (תינמז) דימע ץעה
(Nitrogen fixation) ןקנח תעבקמ הביבסל קוקז ץעה
ץעה תא ןשדל ןיא
ידי-לע עצבתמו ריהמ אוה .(Seeds) םיערזמ אוה יובירה
םינש 5 ןב ץעה רשאכ ,ירפהמ תונוזינה םירופיצ 


תיאופר תוליעפ
םילועבגבו ץעה תפילקב ,לדנסה ץע עזגב םישמתשמ

,(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס םניה ץעב םיליעפה םירמוחה
םילנפרטיווקססו (Sesquiterpenols) םילונפרטיווקסס
(Sesquiterpenals)

לדנסה ץע ןמש
תשיבכ ידי-לע םיקיפמ ותוא ,ןמשב לדנסה ץע לש וחוכ רקיע
םימ וא לוהוכלא תפסותב םיתיעל ,(םיבבשב) ץעה רמוח

לדנסה ץע ןמש תונוכת
ןותמ םיבאכ ךכשמ
םיאת תושדחתה דדועמ
ףוגה תא ררקמו עיגרמ
אטחמ
ץווכמ
תוקלד דגונ

לדנסה ץע ןמש ,הנובלה ןמש תלועפל המודב
תכרעמ ,הפמילה תכרעמ תלועפ תא דדועמ
לע לקמו םדה-ילכו בלה תכרעמו םיבצעה
(Lumbargo) וגרבמולו (Sciatica) תישנ ינימסת

...ב לופיטל שמשמ ןמשה
שבי רוע ,תורגב יעצפ ,תוקלצ ,םיעצפ ומכ ,רוע תויעב
םיטמקו (Scabies) תדרג ,(חלחלמ) 
םייריר םימורק תוקלדו טיכנורב
(Dysentery) הירטנזיד
(Gonorrhea) הביז


...ב לופיטל תשמשמ (Wood) הצעהמ המח תיצמת
ימינפ שומישב

(Indigestion) הביק לוקלק
(Fever) םוח
תינורכ טיכנורב לע לקי רכוס ירגרגב ןמש טעמ

ינוציח שומישב
יקדייח םרוקמש ולא דחוימב ,רוע יאולחת

תיתרוסמה תיניסה האופרב
הלועמ עיגרמ לדנסה ץע ןמש בשחנ

םימב ,בברועמv הנוחטה (Wood) הצעהמ ,החשמ
...ב לופיטל תשמשמ
תוימוקמ תוקלד
(תוקרה לע םושייב) םוח
(Pruritus) דרג ומכ ,רוע תולחמ

לדנסה ץע תקבא בוברעמ םיניכמ ותוא הקשמ
ינלוח ןואמצב לופיטל ץלמומ סוקוקה זוגא לזונב
שמשל הבר הפישח רחאלו (Morbid thirst)

תורהזא
רומח יתאיר שדוג תווחל םילולעש םישנא םנשי
ןמשב שומיש רחאל ,ןותמ יללכ דוריגמ ולבסי םירחא
חוקיפ תחת שומישל ץלמומ

-