לדנסה ץע
Algum tree (Also: Chandana)
(Santalum album)
-םורדב םייררהה םירוזיאב חמוצה ,דע קורי ץע אוה לדנסה ץע
.היזנודניאבו ודוהב רקיעב ,היסא חרזמ
,הלוגד/המודאה החירפה .םירטמ 9 דע 6 הבוגל אשנתמ ץעה
.ילוי-ינוי תארקל םילישבמ תוריפה .סרמ-ראורבפב העיפומ

רמוחו םיייסקט הרובק יעוריאב תרוטק תאלעהל שמשמ ץעה
.תותד רפסמב םייתד םינחלופב הריעב
.הדחכה תנכסב ץעה םויכ אצמנ וב יביסמה שומישה בקע
.םינווגמ םישומיש (הלוכת 7% -כ) ץעהמ קפומה ןמשל
 .תויתונמוא ףוליג תודובעב שמשמ ץעה רמוח
תואקשמב ,םימשב תובורעתב שמשמו ינחירו ףידנ ץעה ןמש
.היפרתמוראב םג שמשמו םירחאו םיילוהוכלא   
.וב ןמשה תלוכת הלודג ןכ ,ההכ ץעהש לככ   
םידגב םושיבל תשמשמ ,תונטק תויקשב ,ץעה תרוסנ
.םינוש םיקיזממ הרימשו   
.הרואתל ןמש םיקיפמ םיערזהמ
 


:לודיג יאנת
.תויעלסו תושבי ,תוירופ ,תודודר תועקרקב גשגשי ץעה:תיאופר תוליעפ
.םילועבגבו ץעה תפילקב ,עזגב םישמתשמ

,(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס םניה ץעב םיליעפה םירמוחה
םילנפרטיווקססו (Sesquiterpenols) םילונפרטיווקסס
.(Sesquiterpenals)

תשיבכ ידי-לע םיקיפמ ותוא ,ןמשב לדנסה ץע לש וחוכ רקיע
.םימ וא לוהוכלא תפסותב םיתיעל ,(םיבבשב) ץעה רמוח
 

...לדנסה ץע ןמש תונוכת
.ןותמ םיבאכ ךכשמ .אטחמ
.םיאת תושדחתה דדועמ .ץווכמ
.ףוגה תא ררקמו עיגרמ .תוקלד דגונ

לדנסה ץע ןמש דדועמ ,הנובלה ןמש תלועפל המודב
תכרעמו םיבצעה תכרעמ ,הפמילה תכרעמ תלועפ תא
(Sciatica) תישנ ינימסת לע לקמו םדה-ילכו בלה
.(Lumbargo) וגרבמולו

...ב לופיטל שמשמ ןמשה
שבי רוע ,תורגב יעצפ ,תוקלצ ,םיעצפ ומכ ,רוע תויעב
.םיטמקו (Scabies) תדרג ,(חלחלמ)  
.(Gonorrhea) הביז .(Dysentery) הירטנזיד
.םייריר םימורק תוקלדו טיכנורב

...ב לופיטל תשמשמ ץעה רמוחמ המח תיצמת
ימינפ שומישב
.הביק לוקלק
.םוח
 
.תינורכ טיכנורב לע לקי רכוס ירגרגב ןמש טעמ

ינוציח שומישב
.יקדייח םרוקמש ולא דחוימב ,רוע יאולחת

.הלועמ עיגרמ לדנסה ץע ןמש בשחנ תיתרוסמה תיניסה האופרב

...ב לופיטל תשמשמ ,םימב בברועמ ןוחטה ץעהמ ,החשמ
דרג ומכ ,רוע תולחמ .תוימוקמ תוקלד
.(Pruritus) .(תוקרה לע םושייה) םוח

לזונב ץעה תקבא בוברעמ םיניכמ ותוא הקשמ
ינלוח ןואמצב לופיטל ץלמומ סוקוקה זוגא
.שמשל תכשוממ הפישח רחאלו (Morbid thirst)

:תורהזא
.רומח יתאיר שדוג תווחל םילולעש םישנא םנשי
.ןמשב שומיש רחאל ,ןותמ יללכ דוריגמ ולבסי םירחא
.חוקיפ תחת שומישל ץלמומ