ןאינבה ץע
Banyan tree
(Ficus benghalensis)

.ודוה לש םשגה תורעיב ץופנה ,דימעו דע קורי ,קנע ץע אוה ןאינבה
,עקרקל םיעיגמה ,םיבר ריוא ישרוש רטמ 30 דע הבוגל אשנתמ ץעל
.ורטוק תלדגה ךות ,ץעה תא םיניזמו םיכמות ,םישרוש םיחתפמ
.רטמ 200 רטוקל ףא ועיגה םיקיתע םיצע

,םירחא םיצע יבג לע לדגו טלקנ רמולכ ,(Epiphytic) טיפיפא ץעה
ריואה ישרוש ללגב ,חראמה ץעה קנחנ ףוסבל .םהמ ןוזינ אל ךא
.תמו
.(Fig) הנאת ארקנ םודא-םותכה ירפה
.תובר םירופיצ לע בוהא אוה .םודא ךפוה אוה ותלשבה םע


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,הירופ עקרק יגוס רחבמ
.הייקשה עפש
.םוחו האלמ שמש
.ריוא ישרוש ועיפוי אל תוחל 85%-ל תחתמ .ההובג תוחל
.תוערצ תועצמאב תישענ הקבאהה
.לועבג ירוחיימו םיערזמ יובירה
ינפ לע עורזל שי .םיריעז םיערזה    
.הקיקד הבכשב תוסכלו עקרקה    
.םוח שורד הטיבנל    


תיאופר תוליעפ
.ירפה יערזבו עזגה תפילקב ,םילעב ,ץעה דשל/ץימב םישמתשמ

ןירימא ,(N-nonadodcane) ןאקודנונ הליכמ עזגה תפילק
,(Lupene-3-one) ןפול ,(B -sitosterol) לורטסוטיס ,(B-amyrin)
לורטסוטיס ,(Lupeol acetate) לואפול טטצא
(Palmitic acid) רמת תצמוח ,(24-Hydroxy b-sitosterol)
.(Palmitoyl glycerol) ליוטימלפ לורצילגו
.םינוש םידיאונובלפ םיליכמ םילעה

ןאינבה ץע תונוכת
.רוע עיגרמ
.םיבאכ ךכשמ

.(םיעצפו םייעמ) ץווכמ
.ילאירטקביטנא

...ב לופיטל םיאתמ אוה
.םיילניגאו םימוהיז
.םוח
.תוקלד
.(Leprosy) תערצ

.הרמ ץימ תויעב
.הביק יביכ
.הנשוש
.תואקה


.תיתייסא םורדה האופרב רקיעב שמשמ ןאינבה ץע

...ינוציח שומישב
.תולבח.רוע תוקלד

...ב לופיטל (םתומלשב) םישמשמ ץעה ילע
.תוינוציח תוקלד
תיננואה ,(Ayurvedic medicine) תידוורויאה האופרב
(Siddha medicine) הדיסה תאופרבו (Unani medicine)
םיפנעהמ םיקיפמ ותוא ,ץעה לש ילזונה ףרשב םישמתשמ
.םילעהמו

...לע םימשיימ ףרשה תא
.םיבאוכ ףוג ירביא.םילובח תומוקמ

םיממדמ םירוחטב לופיט
.םוי ידימ הייתשו בלחל ץעה ףרשמ תופיט רפסמ תפסוה
.םיקורי תוקרי עפש תכירצ לע דיפקהל לפוטמה לע ,ליבקמב

...תנכהל ודוהב תשמשמ ץעה תפילק
.תילטנד הקבא.םייניש תחשמ

...ב לופיטל תידוורויאה האופרב תשמשמ ץעה תפילק תטילח

...תידרוויאה האופרב תושמשמ םיערזהו עזגה תפילקמ הטילח
.ףוגה ןוניצל.קוזיחל

,םימ תפסותב ,םינוחטה ריואה ישרושמ םיניכמ התוא ,החשמ
...ב לופיטל תשמשמ
.רוע יביכ

השאה תורקעב לופיט
תורקעב לופיטל םיבוט םיבשחנ םינטקה ץעה ישרוש
םיפיסומו קד םישתוכ ,לצב םתוא םישביימ .השאה
.1:5 סחיב לקשמב ,בלחל
.רוזחמה רחאל ,םיפיצר םיברע 3 הקשמהמ םוגלל שי
.ןוירהל הסינכה דע ,שדוח ידמ ךכ-לע רוזחל שי

...ב לופיטל שמשמ לוהמה ,ץעה ףרשמ םיניכמ ותוא ,הקשמ
.םידליב (Dysentery) הירטנזיד

...תלקהל שמשמ ,םייכינחה לע םימשיימ ותוא ,ץעה ףרש
.(Toothache) םייניש יבאכ

...םיקד םיפנע םישמשמ ןטסיקפבו ודוהב
.(Toothpicks) םייניש ימסק

...ל תשמשמ םיקד םיפנע תסיעל
.םייכינח תלחמ תעינמ.הפה ןויקנ לע הרימש

םייניש תוחשמ ודוהב תושמשמ ץעה עזגמו םיפנעהמ תויצמת
.תוקבאו

תושדח
2006 לירפא
ןוסיחה תכרעמ לע העפשה
רשא ,יאבמומ SNDT Women's University-מ םידוה םירקוח
וזש וליג ,תודלוח לע ריואה ישרוש תיצמת תעפשה תא ונחב
.(Phagocytosis) תיטיצוגאפ תוליעפ :ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ