...שלוע ואר

2011 ילוי
לקשמב הדיריל איבהל םייושע שלוע שרוש יביס
יכ ואצמ דנלוה University of Maastricht-ב םירקוח
ססובמה יתנוזת ביס - (Oligofructose) זוטקורפוגילוא
- שלועה ישרושמ קפומה ,(Carbohydrate) תומימחפ לע
םיאירב םיבדנתמב היגרנאה תכירצ תא ןיטקהל לוכי
עבוש לש תוילמרונ תומר לע הרימש ךות 10%-ב
.(Hunger) בערו (Satiety)

יוסינ םותב ,הקידב םוי ךלהמב הדדמנ הכירצב הדיריה
הכירצ העפשההש הארנ םירקוחה ירבדל .םוי 13 ןב
.עגרכ רורב אל הז ךא ,ןמזה םע רבטצהל

British Journal of Nutrition


2011 רבמטפס
52%-ב יחומ ץבשל ןוכיס םיניטקמ ןבל רשב םע תוריפ
...םירקוח


2017 ראוני
רמייהצלא ילוחב ןורכיז ןדבוא ןיטקמ שלוע
...רקחמ


2018 סרמ
םייעמה תורידס תא םירפשמ שלועה שרושב םיביס
ףסותש אצמ ב"הרא University of Memphis-ב רקחמ
יתנוזת ביס - (Oligofructose) זוטקורפוגילוא םרג 15 ןב ימוי
ןתמ תורידת תא תיתועמשמ לידגמ - שלועה שרושב יוצמה
הניא םתנוזתש םיאירב םישנאב ,עובשב (Stool) האוצה
.(Fiber) םיביס קיפסמ תללוכ

17 ,ב"הראב תעצוממה םיביסה תכירצ םירקוחה רבדל
קרו תצלמומה תומכהמ דבלב תיצחמכ איה ,םויב םרג
דע 25 תב התואנ הכירצב םידמוע הייסולכואהמ 5%-כ
.BENEO Gmb תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה .םויב םרג 30

Nutrients


2018 ילוי
םידליב ןוסיחה תכרעמו םייעמה תואירבו םייטויב-הרפ םיביס
הנוזת ףסותש אצמ הירגנוה University of Pecs-ב רקחמ
ןתינ רשא ,(Chicory root fiber) שלועה שרוש יביס ללוכה
בכרה תא םהב רפשל יושע ,םינש 6 דע 3 ינב םידליל
ןוסיחה תכרעמ תא קזחלו (Gut microbiota) םייעמה יקדייח
.(Immune system)

הניש תועובש 24 ךשמב ןתינש םויב םרג 6 ןב ןונימ
(Bifidobacterium) םוירטקבודיפיבה תומר תא תיתועמשמ
דע 3 ינב םידליב המרגו (Lactobacillus) סוליצבוטקלהו
.רתוי הכר האוצל תויבקעב םינש 6

The Journal of Nutrition


2019 לירפא
,םידליב םיבוט םיקדייח לש תוהובג תומרל שלוע יביס
הקיטויביטנאב שומיש רחאל םג

תימוי הכירצש םירסומ הירגנוה University of Pecs ירקוח
ידי-לע (Chicory root fibre) שלוע שרוש יביס לש העובק
(Bifidobacteria) הירטקבודיפיב תומר רומשל היושע םידלי
לופיט ךלהמב וליפא ,םייעמב רתוי תוביציו רתוי תוהובג
תוערפהה ותחפ ,ןכ .(Antibiotic treatment) יטויביטנא
.הטויבורקימה בכרהב הקיטויביטנא ידי לע תומרגנה

258 ופתתשה ,ףרוחב תועובש 24 ךשמנ רשא ,רקחמב
אצמנ םרג 6 ןב ןונימ .םינש 6 דע 3 ינב םיאירב םידלי
תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה .בטיה תלבסנו הליעי הכירצכ
.הינמרג םייהנמ BENEO

Beneficial Microbes


2021 ראורבפ
יתקלד-יטנא לאיצנטופ הארמ יטויב-הרפ ןילוניא
םינמש םישנאב

היגלב Universite catholique de Louvain-ב םירקוח
ךשמב (Chicory inulin) שלועמ ןילוניא תכירצ יכ ואצמ
האוצב תקלד ינמס הדירוה םישדוח 3
םינמש םישנאב ,(Fecal markers of inflammation)
.תיתועמשמ ,(Obese people)

היילעל המרג םויב (Inulin) ןילוניא םרג 16-ש אצמ רקחמ
יופצה יפכ ,(Bifidobacteria) הירטקבודיפיבה תמרב
.הקיטויב-הרפמ

- האוצב (Calprotectin) ןיטקטורפלקה תומר יכ ןייצל שי
תובקעב ודרי - (Gut inflammation) םייעמב תקלדל ןמס
.ןילוניאה תכירצ

European Journal of Nutrition

.