...םיבנע ואר
...תושדח - םיבנע ואר
...תושדח - םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש ואר

2005 לירפא
םד-ץחל דירומ םיבנע ץימ
,ןותמ םד-ץחל רתי ילעב םירבג 40 ופתתשה וב ,ינאירוק רקחמ
תיתועמשמ הניטקמ תועובש 8 ךשמב םיבנע ץימ תכירצ יכ הארה
.םדה-ץחל תא
תפרצב םימדוק םירקחמ ולעהש ולאל םיפסוותמ ולא םיאצממ
.ב"הראבו

Experimental Biology meeting


2006 ראורבפ
חומה תונקדזה תא גיסמ םיבנע ץימ
ןזמ םיבנעמ ץימ תייתש יכ הליג ,תועובש 8 ךראש ,תודלוחב רקחמ
,תיתוגהנתהו תינוריונ תונקדזה ןהב תלטבמ (Concord) דרוקנוק
.םיבנעב םילונפילופל תודוה הארנכ
Tufts University-ב םדוק רקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ
.תונקז תודלוח 45-ב תאז קדבש ב"הרא

Nutrition


2006 ינוי
לורטסלוכ דגנ בוט םיבנע ץימ
...םינעדמ


2006 ילוי
בלל ליעומ םימודא םיבנע ץימ
זיכרת יכ וליג דרפס דירדמ Ramon and Cajal Hospital-ב ירקוח
םייתקלד םינמסו לורטסלוכה תומר תא רפשמ םימודא םיבנע ץימ
םיאירב םישנאל ןה ליעומ אצמנ זיכרתה .בל-תלחמל םירושקהו
.םיירלוקסו-וידרק םיכוביסל ןוכיס רתיב םינותנה ,הזילאידב םילפוטמלו

תא ןיטקה ,(HDL) בוטה לורטסלוכה תמר תא הלעה םיבנעה ץימ
יתקלדה ןמסה תמר תא םג ןיטקהו (LDL) ערה לורטסלוכה תמר
,םילפוטמה שיא 22-ו םיאירב םישנא 15 ופתתשה רקחמב .MCP-1
.םימודא םיבנע ץימ זיכרת ל"מ 100 םוי ידמ םייעובש ךשמב ולביקש

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ילוי
ןיי לומ םיבנע ץימ
בלל תובוטה ויתונוכת תניחבמ הוותשמ םימודא םיבנע ץימש הארנ
יוצמה (Resveratrol) לורטרבזרל תודוה תאז ,םודא ןיי לש ולאל
דחוימבו תוילוכשאב םג יוצמ הז רמוח .םהינצרחבו םיבנעה תפילקב
.תומודאה ולאב

...ןניה ולא תונוכת ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח ירבדל
.םד-ישירק לש םתורצוויהל ןוכיסה תנטקה
. LDL- ערה לורטסלוכה לש ותמר תנטקה
.בלב םדה-ילכל םיקזנ תעינמ
.אירב םד-ץחל לע הרימשב עויס

םיטנדיסקוא-יטנא ולא ,םידיאונובלפ םיליכמ םיבנע ץימו םודא ןיי
םתמיתס תא םיענומו HDL - בוטה לורטסלוכה תמר תא םילעמה
.ןיקת םד-ץחל לע ךכב םירמושו םיקרוע תשרט ונייהד ,םד-ילכ לש
תונוכתה תא םיצורש ולא רובע תובוט תורושב ןה ולא םיאצממ
.לוהוכלא אלל ךא ,םודא ןייב שיש תובוטה


2010 ראוני
םישישקב ןורכיז רפשמ םיבנע ץימ
ןורכיז תרפשמ דרוקנוק ןזמ םימודא םיבנע ץימ לש תימוי הכירצ
.םחומ דוקפיתב םייוקילמ םילבוסהםישישק ברקב
University of Cincinnati Academic Health Center ירקוח
ןורכיזבו ילולימה דומילה רשוכב לח רופישה יכ םיחוודמ ב"הרא
רקחמב .ץימה תכירצ לש תועובש 12 רחאל ,יבחרמהו ילולימה
םניא ךא ,ןורכיזב תורדרדיהמ םילבוסה םישישק 12 ופתתשה
.היצנמידמ םילבוס

British Journal of Nutrition