...םיבנע ואר
...'דח - םיבנע ואר
...'דח - םיבנע ינצרח תיצמת / ןמש ואר

2005 לירפא
םד-ץחל דירומ םיבנע ץימ
םד-ץחל רתי ילעב םירבג 40 ופתתשה וב ,ינאירוק רקחמ
הניטקמ תועובש 8 ךשמב םיבנע ץימ תכירצש הארה ,ןותמ
.םדה-ץחל תא תיתועמשמ

תפרצמ םימדוק םירקחמ יאצממל םיפסוותמ ולא םיאצממ
.ב"הראו

Experimental Biology meeting


2006 ראורבפ
חומה תונקדזה תא גיסמ םיבנע ץימ
םיבנע ץימ תייתש יכ הליג ,תועובש 8 ךראש ,תודלוחב רקחמ
הארנכ ,תינוריונ תונקדזה תלטבמ (Concord) דרוקנוק ןזמ
.םיבנעב םילונפילופל תודוה

ךרענש םדוק רקחמ יאצממ םיקזחמ תודלוחב ולא םיאצממ
תודלוח 45-ב תאז קדב רשא ,ב"הרא Tufts University-ב
.תונקז

Nutrition


2006 ינוי
לורטסלוכ דגנ בוט םיבנע ץימ
...םינעדמ


2006 ילוי
בלל ליעומ םימודא םיבנע ץימ
וליג דרפס דירדמ Ramon and Cajal Hospital-ב םירקוח
לורטסלוכה תומר תא רפשמ םימודא םיבנע ץימ זיכרת יכ
םירושקה (Inflammatory markers) םייתקלד םינמסו
.בל-תלחמל

הזילאיד ילפוטמלו םיאירב םישנאל ןה ליעומ אצמנ זיכרתה
.םיירלוקסו-וידרק םיכוביסל ןוכיס רתיב םינותנה (Dialysis)

,(HDL) בוטה לורטסלוכה תמר תא םיבנעה ץימ הלעה ןכ
תא םג ןיטקהו (LDL) ערה לורטסלוכה תמר תא ןיטקה
.MCP-1 יתקלדה ןמסה תמר

ולביקש םילפוטמ 22-ו םיאירב םישנא 15 ופתתשה רקחמב
.םימודא םיבנע ץימ זיכרת ל"מ 100 ,םייעובש ךשמב ,םוי ידמ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ילוי
ןיי לומ םיבנע ץימ
תובוטה ויתונוכת תניחבמ הוותשמ םימודא םיבנע ץימש הארנ
(Resveratrol) לורטרבזרל תודוה תאז ,םודא ןיי לש ולאל בלל
םג יוצמ הז רמוח .םהינצרחבו םיבנעה תפילקב יוצמה
.תומודאה ולאב דחוימבו תוילוכשאב

תונוכת ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח לש םהירבדל
...ןניה ולא
םד-ישירק לש םתורצוויהל ןוכיסה תנטקה
LDL- ערה לורטסלוכה לש ותמר תנטקה
בלב םדה-ילכל םיקזנ תעינמ
אירב םד-ץחל לע הרימשב עויס

םיטנדיסקוא-יטנא - םידיאונובלפ םיליכמ םיבנע ץימו םודא ןיי
םתמיתס םיענומו HDL - בוטה לורטסלוכה תמר תא םילעמה
םד-ץחל לע ךכב םירמושו םיקרוע תשרט ונייהד ,םדה-ילכ לש
.ןיקת

תונוכתה תא םיצורה רובע תובוט תורושב םה ולא םיאצממ
.(Alcohol) לוהוכלאה תלוכת אלל ךא ,םודא ןייה לש תובוטה

Mayo Clinic


2010 ראוני
םישישקב ןורכיז רפשמ םיבנע ץימ
תרפשמ דרוקנוק ןזמ םימודא םיבנע ץימ לש תימוי הכירצ
דוקפיתב יוקילמ םילבוס רשא םישישק ברקב ןורכיזה תא
.םחומ

Uni. of Cincinnati Academic Health Center ירקוח
ילולימה דומילה רשוכב לח רופישה יכ םיחוודמ ב"הרא
(Verbal memory) ילולימה ןורכיזבו (Verbal learning)
לש תועובש 12 רחאל (Spatial memory) יבחרמהו
.ץימה תכירצ

,ןורכיזב תורדרדיהמ ולבסש םישישק 12 ופתתשה רקחמב
.היצנמידמ אל ךא

British Journal of Nutrition

.