2 'דח - םיבנע
Grapes - News 2

רתי תנמשה םצמצלו ףוג ןמוש תיחפהל יושע ןבליטסורטפ
ןורכיז ןדבוא תעינמב עייסמ םודא ןייו םיבנעב לורטרבזר
לקשמ ףדוע ילעבב דבכ דוקפית םירפשמו ןמוש םיפרוש ןייו םיבנע
ןטרסב לופיטל תושדח תויורשפא םיקפסמ ןיטצרווקו לורטרבזר
םיבנעב םילונפילופ ידי לע תדגונמ ןמוש תריתע הנוזת תוכלשה
םימלש םיבנעמ תוומל קנחיהל םילולע םיריעצ םידלי :הרהזא
תינומרעה ןטרס יאת םיביערמ ץע חופתו םימודא םיבנע ,םוכרוכ
סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגהל תויושע םיבנע תויצמת
לורטסלוכה ליפורפ תא רפשל םייושע ןפג ילע
ןואכידב לפטל תורזוע םיבנעב תובוכרת
ןטרס ינפמ ןגמ םיבנעב ביכרמ
יביטינגוק דוקפית םירפשמ תוינמכוא תפסותב םיבנע
ליכא הנירק ןנסמ שמשל םייושע םיבנע
םימיוסמ םישנאב שמש תויווכל ןוכיס תוניטקמ םויב םיבנע תונמ 3
יעמב היסנמרקאה תמר תא םילידגמ םיבנעב םילונפילופ


...םיבנע ואר
...1 'דח - םיבנע ץימ ואר
...'דח - םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש ואר

2014 רבמבונ
רתי תנמשה םצמצלו ףוג ןמוש תיחפהל יושע ןבליטסורטפ
דרפס University of the Basque Country-ב רקחמ
(Pterostilbene) ןבליטסורטפ יכ אצמ תודלוחב ךרענש
היוצמה (Phenolic compound) תילונפ תבוכרת ***
*** (Grapes) םיבנעבו (Blueberries) תולוחכ וינמכואב
היושע ,(Resveratrol) לורטרבזרל המודה הלוקלומ
התעפשהל תודוה ,(Obesit) רתי תנמשהב קבאמב עייסל
המוד עדימ תובקעב תאז ,(Body fat) ףוגה ןמוש לע
.םימדוק םירקחמב ףסאנש

Journal of the Agricultural and Food Chemistry


2015 ראורבפ
תעינמב עייסמ םודא ןייו םיבנעב יוצמה לורטרבזר
ןורכיז ןדבוא

יכ הליג ב"הרא ססקט M University& Texas A-ב רקחמ
(Antioxidant) טנדיסקוא-יטנא (Resveratrol) לורטרבזר ***
,(Red grapes) םימודא םיבנע ומכ ,םיצופנ תונוזמב יוצמה
יושע *** (Berries) רעי תוריפ רפסמו (Peanuts) םינטוב
ליגל הרושקה ןורכיזב הדירי תעינמב עייסל
.(Age-related decline in memory)

בל תולחמ ענומ לורטרבזר יכ אצמנ רבעב
םג ול שי יכ םירובס םירקוחה ךא ,(Heart disease)
,(Hippocampus) סופמקופיהה לע תויבויח תועפשה
ןורכיז ומכ םידוקפיתל יטירק רשא (Brain) חומב רוזא
.(Mood) חור בצמו (Learning) הדימל ,(Memory)

תלוכיב הדירי םיארמ םייח ילעב ןכו םדא ינבש ןוויכ
םייושע םיאצממל ,הדימעה ליג רחאל תיביטינגוקה
םישישקב ןורכיז ןדבואב לופיט לע תוכלשה תויהל
םילבוסל םג רוזעל יושע לורטרבזר .(Elderly)
רמייהצלא תלחמכ תורומח תויביטרנגדוריונ תולחממ
.(Alzheimer's disease)

ךכל תושדח תויאר קפסמ רקחמה םירקוחה ירבדל
רחואמה הדימעה ליגב לורטרבזרב לופיטש
דוקפית תא רפשל רוזעל לוכי (Late middle age)
.(Old age) רגובמ ליגב חורה בצמו ןורכיזה

Scientific Reports


2015 ראורבפ
רופישו ןמוש תפירשב םיעייסמ םודא ןייו םיהכ םיבנע
לקשמ ףדועמ םילבוסב דבכה דוקפית

Oregon State University-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
םימודא םיבנע ץימ לש הנותמ הייתשש אצמ ב"הרא ןוגרוא
םתואירב רפשל היושע (Wine) ןיי וא (Red grape juice)
(Overweight) לקשמ ףדועמ םילבוס רשא םישנא לש
.(Fat) ןמוש רתוי בוט ףורשל םהל רוזעתש ךכב

התלגתה ,(Ellagic acid) תיגלא הצמוח ,םילקימיכה דחא
םתחימצ תא יטמרד ןפואב הטאה איה דחוימב תיתמצוע
הריבגהו םישדח ןמוש יאת תריציו םימייק ןמוש יאת לש
ןמוש תוצמוח לש (Metabolism) םירמוחה ףוליח תא
.(Liver) דבכה יאתב (Fatty acids)

תפירש תוריבגמ רשא תובוכרתב רבודמ םירקוחה ירבדל
דבכה דוקפית תא רפשל תויושעש ,דבכב דחוימב ,ןמושה
.לקשמ ףדועמ םילבוסה םישנאב

Oregon State University


2015 ילוי
ןטרסב לופיט תושפאמ ןיטצרווקו לורטרבזר
םילונפילופ 2 ,(Quercetin) ןיטצרווקו (Resveratrol) לורטרבזר
םהיתונוכת ללגב תובר ורקחנש םיבנעב (Polyphenols)
לופיטב תומדקתהל סיסבל בורקב ךופהל םייושע ,תויתואירבה
שומישהו תוליעיה רופיש ידי לע רקיעב ,(Cancer) ןטרסב
ןטרסל תמייק תיפרתומיכ הפורת לש ילאיצנטופה
.(Chemotherapeutic cancer drug)

תכרעמ וחתיפ ב"הרא ןוגרוא Oregon State Uni. ירקוח
תובוכרת לש (Bioavailability) תיגולויבה תונימזה תרבגהל
רשא (Copolymers) םירמילופוק-ב שומיש ידי לע ,ףוגב ולא
םירשפאמ ,(Water soluble) םימב םיסיסמל םתוא םיכפוה
תומר םירצויו (Blood stream) םדה םרזל םתקרזה תא
תועצמאב םעפ יא תויהל ויה תולוכיש הממ הברהב תוהובג
.(Oral intake) תינויפ הכירצ וא (Diet) הנוזת

תיבבלה תוליערה תא םיתיחפמ ןיטצרווקו לורטרבזרש הארנ
.בחרנ שומישב היוצמה ןטרסל הפורת לש (Cardiotoxicity)
ההובגה התוליעי תורמלש (Adriamycin) ןיצימאירדא-ב רבודמ
ןטרס תולחמו תולחשה ןטרס ,דשה ןטרס ,תומופמילב לופיטב
ללגב םדא ינבב לבגומ ןמזל הב שמתשהל ןתינ ,תורחא
.בלל התוליער

ךסמ לודג רתוי) יטגרניס טקפא שי ולא תובוכרתל יכ אצמה
הלידגמ איהש ךכב ןטרסל הפורתה תוליעי תא רפשמש (םלוכ
.הפורתה תעפשהל םיינטרסה םיאתה תושיגר תא

Journal of Controlled Release


2016 יאמ
ןמוש תריתע הנוזת תוייעב םילטבמ םיבנעב םילונפילופ
תועפשההמ קלח זזקל עייסל היושע (Grapes) םיבנע תכירצ
.(High-fat diet) ןמוש תריתע הנוזת לש תוילילשה תוילובטמה

Uni. of North Carolina Greensboro-מ םירקחמ 2 יאצממ
(Grape polyphenols) םיבנעב םילונפילופה תא וקדבש ב"הרא
ןילוסניאל תודימע ,(Weight gain) לקשמב היילע לע םתעפשהו
(Inflammation markers) תקלד ינמס ,(Insulin resistance)
תיתנוזת היגטרטסא עיצהל םייושע ,(Microbiota) יעמה יקדייחו
םייוצמה םתוא לש (Obesity) רתי תנמשה םע םיקבאנה ולאל
.(Metabolic conditions) תוילובטמ תולחמל ןוכיסב

The Journal of Nutritional Biochemistry


2016 רבמצד
תוומל קנחיהל םילולע םיריעצ םידלי :הרהזא
םימלש םיבנעמ

ישילשה םרוגה םה (Grapes) םיבנע יכ םיריהזמ םיאפור
.םיקתממו תויקינקנ ירחא ,ןוזממ (Choking) קנחל ותוחיכשב
תוומל קנחיהל םילולע (םינש 5 ליג דע) דואמ םינטק םידלי
.םימלש םיבנעמ

ןיידע .םינטק םה םינטק םידליc (Airways) המישנה יכרד
.תואיכ סועלל םהל רוזעתש האלמ םייניש תכרעמ םהל ןיא
חתופמ וניא םהלש (Swallow reflex) העילבה סקלפר
.קנח תנכסב םתוא דימעמש רבד ,תולקב תחסומ םתעדו

דוגינבו ריעצ דלי לש המישנה יכרדמ רתוי םילודג םיבנעה
קלחהו ךרה חטשמה ,םיזוגא ומכ ,םינטק םיחישק םיצפחל
,המישנה יכרדב הקודה המיטא תריצי רשפאמ בנעה לש
לע םג השקמ אלא ,ןיטולחל םתוא םסוחש קר אלש רבד
.םיאתמ דויצ אלל הרסה

2-ל ירש תוינבגעו םיבנע תוצחל םיצעיימ רבדל םיחמומ
.םיקלח 4-ל וליפא ףידעו

Archives of Disease in Childhood


2017 ינוי
םיביערמ ץע חופתו םימודא םיבנע ,םוכרוכב תובוכרת
תינומרעה ןטרס יאת

והיז ב"הרא ססקט Uni. of Texas at Austin-ב םירקוח
ילודיג ביערהל לאיצנטופ תולעב תויעבט תובוכרת רפסמ
.םתוא ץווכלו (Prostate cancer) תינומרעה ןטרס

ןטרס יאת תחימצ תריצעל רתויב תוליעיה ויהש תובוכרת 3
...םה תינומרעה
םוכרוכב תקהובה הבוהצה תבוכרתה .(Turmeric) ןימוכרוכ
ץעה חופת תפילקבש ,(Ursolic acid) תילוסרוא הצמוח
(Apple peel
םימודא םיבנעב יוצמה (Resveratrol) לורטרבזר
(Berries) רעי תוריפו (Red grapes

.תינומרעה ןטרס םע םירבכע לש לדומב וקדבנ ולא תובוכרת 3

ןימוכרוכ םע הבלוש תילוסרוא הצמוח רשאכש וליג םירקוחה
ןימטולגה תגיפס תא וענמ תויעבטה תובוכרתה ,לורטרבזר וא
תא ענמש רבד ,תינומרעה ןטרס יאת ידי לע (Glutamine)
.םירבכעב לודיגה תחימצ

םיקוקז הל Amino acid) ונימא תצמוח איה ןימטולג
התטילק תעינמ ןכלו ,לודגל תנמ לע תינומרעה ןטרס יאת
.תוומל םיינטרסה םיאתה תא הביערמ

םה לורטרבזרו ןימוכרוכ ,תילוסרוא הצמוחש ןוויכ ,ןכ לע רתי
.םירבכעב הליער העפשה לכל ומרג אל םה ,תויעבט תובוכרת

תובוכרתה 3-מ תחא לכ לש םיזוכירהש םינייצמ םירקוחה
תאז םע .הנוזתב ללכ ךרדב תוכרצנה ולאמ רתוי תוהובג ויה
היגטרטסאל םיחיטבמ םיארנ םיאצממהש םינימאמ םירקוחה
.תינומרעה ןטרסב לופיטו העינמל תיעבט

םהו תוילאיצנטופ תוינטרס-יטנא תונוכת ולא םייתנוזת םיביכרל
תומרל רבעמ זוכירה ריבגהל אוה רתונש המ .תולקב םינימז
.תינומרעה ןטרס יאת לע עיפשהל ידכ האירב הנוזתב תויוצמה

Precision Oncology


2017 ינוי
סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגהל תויושע םיבנע תויצמת
Pennsylvania State Uni. in State College ירקוח
םיבנעב תובוכרת לש תועפשה ןחב ב"הרא הינבליסנפ
לש (Stem cells) עזג יאת לע (Grape compounds)
.םירבכעב (Colon cancer) סגה יעמה ןטרס

לש בולישה תעפשה תא םירקוחה וקדב השעמל
תילונפילופ תבוכרת - (Resveratrol) לורטרבזר
םודא ןיי ,םיבנעב היוצמה (Polyphenolic compound)
רעי תוריפ המכ ,(Peanuts) םינטוב ,(Red wine)
.(Grape seed extract) םיבנע יערז תיצמתו (Berries)

הנוזת ולביקש םירבכעב םילודיגה רפסמש וליג םירקוחה
תוליער יאצממ אללו 50%-ב דרי םיבנע תבוכרת הללכש
.לוכיעה תכרעמב

םיאכדמ םניא םיבנע יערז תיצמתו לורטרבזר יכ םג אצמנ
םילטינ םה רשאכ ,ךכ לכ הליעי הרוצב םיינטרס עזג יאת
לש תבלושמה העפשההש הארנ .םינטק םינונימבו דרפנב
.רתויב תובוטה תואצותה תא הקיפמש וז איה םיינשה

(Plant-based diet) םיחמצ תססובמ הנוזת םירקוחה ירבדל
עזג יאת תולטוקה חתפמ תובוכרת רפסמ קפסל היושע
תוקריו תוריפ לש לודג ןווגמ ךורצל ץילממ אוה .םיינטרס
תוינורכ תולחמו סגה יעמה ןטרס עונמל ידכ םיינועבצ
.(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ומכ ,תורחא

BMC Complementary and Alternative Medicine


2017 טסוגוא
לורטסלוכה ליפורפ תא רפשל םייושע ןפג ילע
(Vine leaf extract) ןפג ילע תיצמתמ ונוזינש תודלוח
ובו ןהלש ערה (Cholesterol) לורטסלוכה תא ודירוה
.בוטה לורטסלוכה תא ולעה ןמזב

Maharishi Markandeshwar Uni., Mullana ירקוח
תוהובג לורטסלוכ תומר םע תודלוח רשאכש וליג ודוה
תוילונתמ וא תוימימ תויצמת ולביק
ןפג ילע לש (Aqueous or methanolic extracts)
LDL-ה לורטסלוכב הדירי ומיגדה ןה ,(Vitis vinifera)
.HDL-ה לורטסלוכ תמרב היילע ןמזב ובו

לש התחפהל ןפגה ילע תיצמת תכירצ המרג ןכ ומכ
.תודלוחב (Artery wall thickening) קרועה ןפוד יוביע

לורטסלוכה תמר תתחפהב תוליעי ואצמנ ןפגה ילע תויצמת
יוסינב המרגנש םיקרוע תשרטב HDL-ה תמר רופישו
לש שובישה תא וניטקה תויצמתהש אצמנ ןכו תודלוחב
(Disruption of endothelial lining) לתודנאה תיריר
(Thickness of blood vessel lining) םדה ילכ תיריר יבועו
.תודלוחב

Food Science and Human Wellness


2018 ראורבפ
ןואכידב לפטל תורזוע םיבנעב תובוכרת
תובוכרת ותועצמאבש ןונגנמה תא ףשח םירבכעב רקחמ
תושילחמו חתמ ינפב תודימע תורפשמ (Grapes) םיבנעב
.(Depression) ןואכידל םירושקה (Brain) חומב םייוניש

Anxiety & Depression Association of America-מ
ינילק / ירו'זמ ןואכיד תערפה יכ רסמנ
ליבומה םרוגה םויכ איה (Major depressive disorder)
.ב"הראב םינש 44 דע 15 ליגב םישנא ברקב תוכנל

הביסה וזו רומח אוה םייביטנרטלא םילופיטב ךרוצה
Mount Sinai in New York City, NY-ב םירקוחהש
.ןואכידב לופיטל הביטנרטלא רוקחל ושקיב ב"הרא

לש הליעומה תילאיצנטופה העפשהב הכורכ וז ךרד
וארה םימדוק םירקחמ .םיבנעמ תוקפומה תובוכרת
לופיטב תמיוסמ תוליעי שי םיבנעב םילונפילופלש
םיקיודמה םינונגנמה ךא ,ירו'זמ ןואכיד תערפהב
.םירורב ויה אל הז ירוחאמ

וקדב םירקוחה .הז ןונגנמ ריבסמ רומאה רקחמה תעכ
םילונפילופ 3 לש תבורעת לש התעפשה תא םירבכעב
.(Concord) דרוקנוק יבנעמ םיקפומה (Polyphenols)

דגנ םירבכעה לש םנסוח תא רפיש רישכתהש אצמנ
.(Stress-induced depression) סרטסמ םרגנש ןואכיד

Nature Communications


2018 רבוטקוא
ןטרס ינפמ ןגמ םיבנעב ביכרמ
.רתויב ינלטקה ןטרסה אוה (Lung cancer) תואירה ןטרס
ונחב םירקוח .(Smoking) ןושיעל םירושק התומתהמ 80%
(Grapes) םיבנעב יוצמה (Resveratrol) לורטרבזרה *** תא
.*** (Red wine) םודא ןייבו

תואירה ןטרס לע העפשה הארה אל לורטרבזרה הכ דע
,(Nasal administration) ףאה ךרד ןתמל תודוה תעכו
,ץייווש הבנ'ז UNIGE / Universite de Geneve ירקוח
תואצות וגישה ,,תועובש 26 ךשמנש ,םירבכעב רקחמב
.תוחיטבמ

םירבכעה לע הנגהב 45% ןב רופיש לע םיחוודמ םירקוחה
ןטק לדוגבו םילודיג תוחפ וחתיפ םה .תואירה ןטרס ינפמ
ולפוטש םירבכעהמ 63% ,ולפוט אלש םירבכע רשאמ רתוי
ולפוט אלש םירבכעב דבלב 12.5% תמועל ,ןטרס וחתיפ אל
.הז ןטרס דגנ יתעינמ דיקפת אלמל לוכי לורטרבזר ןכלו

ןטרס תעינמל םיאתמ וניא לורטרבזרהש הארנ ,תאז םע
קחרומו םירמוח ףוליח ךילהת רבוע אוה העילבב :תואיר
.תואירל עיגהל ןמז ול ןיא ןכלו תוקד ךות

ךרד ןתמ תובקעב גשוהש תואירב לורטרבזרה זוכיר
.תינויפ הליטנב רשאמ 22 יפ הובג היה רישכתה לש ףאה

Scientific Reports


2020 ראורבפ
םירפשמ תוינמכוא תפסותב םיבנע םיטנדוטס ברקב
יביטינגוק דוקפית

...רקחמ


2021 ראורבפ
ליכא הנירק ןנסמ םישמשמ םיבנע
וב ב"הרא University of Alabama, Birmingham-ב רקחמ
תכירצ יכ אצמ ,הלעמן םינש 19 ינב ,םדא ינב 19 וקדבנ
(Skin damage) רוע יקזנ ינפמ ןגהל היושע (Grapes) םיבנע
.(Ultraviolet radiation/UV) הלוגס הרטלוא הנירקב םרוקמש

םימלש םיבנע תקבא תכירצ לש העפשהה תא וקדב םירקוחה
םיבנע תוסוכ 2.25-ל ךרע הווש - (Whole grape powder)
.לוגס הרטלוא רוא םוליצ יקזנ דגנ - םוי 14 ךשמב - םויל

תרבגומ תודימע וניגפה םינייסנה יכ אצמנ
הדיריו (Sunburn) שמש תויווכל (Increased resistance)
.(Cellular level) תיאתה המרב הנירק קזנ לש םינמסב

תיעבטה הנגהב 74.8% תב היילע לע םיחוודמ םירקוחה
םיבנע לש תימופ הכירצלש ךכ לע עיבצמש רבד ,רועה לע
.םיאירב םירגובמ לע תוליעומ תויתכרעמ תועפשה שי
םיבנע תנוזתש הארה רוע תויספויב תומיגד לש חותינ
לש תוומ ירקמ תוחפ ,DNA-ה יקזנב הדיריל הרושק
םייתקלד םינמסב הדיריו (Skin cells) רוע יאת
.(Inflammatory markers)

םיעיצמו ליכא הנירק ןנסמ שמשל םייושע םיבנע םהירבדל
.םיימוקמה הנגההו םרקה ירצומ לע תפסונ הנגה תבכש ךכב
California Table Grapes Commission ידי לע ןמומ רקחמה

Journal of the American Academy of Dermatology


2023 ראוני
שמש תויווכל ןוכיס תוניטקמ םויב םיבנע תונמ שולש
םימיוסמ םישנאב

ןוכיסה תא תיחפהל םייושע (Grapes) םיבנעש הליג רקחמ
םרוגה .םימיוסמ םישנא רובע (Sunburn) שמש תויווכל
רשא ,שמשהמ (UV) לוגסרטלוא תנירק איה שמש תויווכל
.(Skin cancer) רועה ןטרס תוחתפתהב תברועמ

תוימומדאל םידעומ תוחפ ושענ רקחמה יפתתשממ שילש
לש םייעובש רחאל UV ינרקמ (Skin-reddening) רועה
,םישנאהמ קלח רובע .םוי ידמ םיבנע תקבא תונמ 3 תליכא
.םיבנעה תכירצ םויסמ שדוח הניגמה העפשהה הכשמנ

,(Microbiome) םויבורקימב םילדבה יכ הלוע רקחמהמ
עודמ ריבסהל םייושע ,(Gut bacteria) יעמה יקדייח
םימיוסמ םישנאב הנירקל תושיגרה תא םיתיחפמ םיבנע
.הל םישיגר םניא םירחאו

ידי לע וקלחב ןמומ רקחמה
.California Table Grape Commission

Antioxidants


2023 ראורבפ
יעמב היסנמרקאה תמר תא םילידגמ םיבנעב םילונפילופ
,ב"הרא יזר'ג-וינ Rutgers University-ב ךרענש רקחמ
םילונפילופ יכ אצמ ,תועובש 12 ךשמנ רשא ,םירבכעב
הדיריל םימרוג (Grapes) םיבנעב (Polyphenols)
רפסמב היילעל ךא (Bacteria) םיקדייחה רפסמב תללוכ
(Akkermansia) היסנמרקא ןזמ םיליעומה םיקדייחה
םיניקוטיצ דדועמ רשא ןובלח לש התוחפ תואטבתהלו
.(Pro-inflammatory cytokines) םייתקלד-ורפ

רפסמב הדיריל הרושק םילונפילופ תפסותש םג אצמנ
יעמב תתחפומ (Mucus) ריר תבכש ,ללוכה םיקדייחה
.(Feces) האוצב רתוי ההובג ריר תלוכתו (Colon) סגה

AIMS Microbiology

.