םיבנע
Grapes
(Vitis...)

םיחתפתמה) םיירגרגה תוריפה םה םיבנע
רישנ הצועמ ספטמ חמצ לש (תולוכשאכ
.(Grapevine) ןפגה איה

...םהמ רצייל ןתינ ןכ ומכו םייח םילכוא םיבנעה תא
.ןיי
.(Grape Juice) םיבנע ץימ
.םיקומיצ
.(Jam) הביר
.(Grape Seed Extract) םיבנע ינצרח/יערז ןמש
.(Grape Seed Extract) םיבנע ינצרח/יערז תיצמת

םודא ,בוהצ ,קורי :םיעבצב םילישבמ רשא םיבנע ינז תואמ םנשי
-ילוטנו םינצרח םע םיבנע םנשי .דועו רוחש ,ההכ לוחכ ,ההכ
יבנעו הליכאל םידעוימה םיבנעל םיבנעה םיקלחנ לודגב .םינצרח
.ןיי רוצייל םידעוימה ןיי

.םירגרג 300 דעו 15 ןיב ליכהל יושע םיבנע לוכשא
.גז היורק בנעה ירפ תפילק


תיאופר תוליעפ
אוה םהב םסרופמהשכ םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע םיבנעה
הלודג תומכב םייוצמה םינינאיצותנאו (Resveratrol) לורטרבזרה 
.םודא ןייב תיסחי 

םיבנע םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע
ג"מםרג'חיךרע
71תוירולק
.
80.56
17.77
םימ
תומימחפ
1.4
0.19
םייתנוזת םיביס
ןובלח
91.45
66
םימ
םירכוס
.

0.07
0.02
73


A ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.11
3.9
B6 ןימטיו
תילופ הצמוח
10.8
0.7
C ןימטיו
E ןימטיו
.
0.26
13
לזרב
ןחרז
6םויזנגמ
11ןדיס

...תושדח - םיבנע ואר
...תושדח - םיבנע ץימ ואר
...תושדח - םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש ואר