םיבנע
Grapes
(Vitis ......)

םיירגרגה תוריפה םה םיבנע
לש (תולוכשאכ םיחתפתמה
רישנ הצועמ ספטמ חמצ
Grapevine) ןפגה איה

...םהמ רצייל ןתינ ןכ ומכו םייח םיבנעה תא םילכוא
ןיי
(Grape Juice) םיבנע ץימ
םיקומיצ
(Jam) הביר
(Grape Seed Oil) םיבנע ינצרח / יערז ןמש
(Grape Seed Extract) םיבנע ינצרח/יערז תיצמת

:םיעבצב םילישבמ רשא םיבנע ינז תואמ םימייק
.דועו רוחש ,ההכ לוחכ ,ההכ םודא ,בוהצ ,קורי
.םינצרח-ילוטנו (Pits) םינצרח םע םיבנע שי
הליכאל םידעוימה ולאל םיבנעה םיקלחנ לודגב
ןיי רוצייל םידעוימה ןיי יבנעו

ןיב ליכהל יושע (Bunch of grapes) םיבנע לוכשא
םירגרג 300 דעו 15 
גז היורק (Skin) בניעה ירפ תפילק


תיאופר תוליעפ
אוה םהב םסרופמהש םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע םיבנעה
םייוצמה םינינאיצותנא םהב שיו (Resveratrol) לורטרבזרה
םודא ןייב תיסחי הלודג תומכב

םיבנע םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
71תוירולק
.
80.56
17.77
םימ
תומימחפ
1.4
0.19
םייתנוזת םיביס
ןובלח
91.45
66
םימ
םירכוס
.

0.07
0.02
73

 
A ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.11
3.9
B6 ןימטיו
תילופ הצמוח
10.8
0.7
C ןימטיו
E ןימטיו
.
0.26
13
לזרב
ןחרז
6םויזנגמ
11ןדיס

םג ואר
...'דח - םיבנע
...'דח - םיבנע ץימ
...'דח - םיבנע ינצרח תיצמת / ןמש

.