...ץע ,ררזוע ואר

2003 ינוי
בל תקיפס-יאב ררזוע תועצמאב לופיט
ליעומ ותוא םישועש םה ררזועב םייוצמה םדיאונובלפה יכ הארנ
ןתגיפס לע םיעיפשמ םהש איה הייעבה .בל תקיפס-יאב לופיטל
םהב ,בל תקיפס-יאב לופיטל תושמשמש תורחא תופורת לש
.(Digoxin) ןיסקוגיד

םירקוחה .םיאירב םיבדנתמ 8 ופתתשה ,םוי 21 ךשמנש ,רקחמב
ץעה לש וילעמ (WS 1442) תיצמת לש התעפשה תא וקדב רשא
ןונימב) תיצמתה יכ םיחוודמ ,לבוקמה לופיטל ליבקמב ,ויחרפמו
.הפורתה תלועפ תא תיתוהמ התניש אל (ושמתשה םה וב

Journal of Clinical Pharmacology


2007 סרמ
בל תקיפס-יאב תלבגומ תלעות הארמ ררזועה תיצמת
Median Kliniken Hospitals, Bad Krozingen-ב רקחמ
קדבש ,הפוריאב םייאופר םיזכרמ 156 ופתתשה וב ,הינמרג
(WS 1442) ררזועה ץע ילעמ תיצמתב שומישב תלעותה תא
.הטעומ ונממ תלעותהש חוודמ בל תקיפס-יאב לופיט םשל

ולבסש םילפוטמ 2,681 ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב
תמדקתמ תשדגומ בל תקיפס
.תופורתב ולפוטו (Advanced Congestive Heart Failure)

ירקמ רפסמ תא המצמיצ ררזועה תיצמתב שומישהש אצמנ
לש םהייח ךרוא .20%-ב יבבל עוריאמ האצותכ התומתה
.םישדוח 4-ב רקחמל םינושארה 18-ב ךראוה םילפוטמה
.וז העפשה הגפ םייתנש רחאל

...לש םירקמב הליעי יתלב האצמנ ררזועה תיצמת
(Progressive Heart Failure) תמדקתמ בל תקיפס-יא
(Fatal Heart Attack) ילאטפ בל-ףקתה
(Non-Fatal Heart Attack) ילאטפ אל בל-ףקתה
בל תקיפס-יא ןיגב זופשיא

Am. College of Cardiology's Ann. Meeting
in New Orleans


2007 רבמבונ
םירבגב שקיע םד-ץחל רתי דגנ ררזוע
הקירפא-םורד University of Johannesburg-ב ךרענש רקחמ
שקיע םד-ץחל רתי לע ררזועה לש ותעפשה תא קדב
.םירבגב (Refractory Hypertension)

דע 35 ינב םירבג 30 וב ופתתשהו תועובש 12 ךשמנ רקחמה
הזמ שקיע םד-ץחל רתימ םילבוס ונחבוא רשא םינש 65
.תוחפל םייתנש

םדה ץחלב ןה תיתועמשמ הדירי האצמנ ררזועה תעפשהב
ילוטסיסה םדה-ץחלבו (דדמנה ךומנה ךרעה) ילוטסאידה
.(דדמנה הובגה ךרעה)

University of Johannesburg, SA


2011 יאמ
בלה תואירב רופישל ררזוע ירגרגו קלס תבורעת
יכ םיחוודמ ב"הרא ןוטסוי University of Texas-ב םירקוח
סוטטס תא רפשל םייושע ררזועה (ירפ) ירגרגו קלס תבורעת
.ףוגב (Nitric Oxide / NO) ןקנחה תצומחת

דירומה המצוע בר (Vasodilator) םד-ילכ ביחרמב רבודמ
.בלה תואירב תא ךכב רפשמו םדה-ץחל תא

רשא ,Neo40 Daily ,היורקה ,וז תבורעת םירקוחהה ירבדל
םדא-ינבב ןקנחה תצומחת ןזאמ תא תמקשמ ,ףסותכ תלטינ
.תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסב םינותנה

תוחפל ילעב םינש 56 עצוממ ליג ינב שיא 30 ופתתשה רקחמב
תיתחפשמ הירוטסיה םהב ,םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג 3
םינמוש רתי וא רתי תנמשה ,םד-ץחל רתי ,ןושיע ,בל-תלחמ לש
.םוי 30 ךשמב ףסותה תא ולביק רשא ,(Hyperlipidemia) םדב

Nutrition Research


2012 ראורבפ
-יטנאהו תיטנדיסקוא-יטנאה תוליעפהו תילונפה הלוכתה
ררזועב תילאיבורקימ

,ונחב היברס Visegradska ,University of Nis-ב םירקוח
(Spectrophotometric method) תירטמוטופורטקפס הקידבב
ירפב (Phenolic content) תוילונפה תובוכרתה תלוכת תא
.ירט ררזוע

ההובג תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ יוליג לע םיחוודמ םירקוחה
,וכרענש םינחבמה לכב ,ירפב האצמנ ןכ ומכ .ירפה תיצמתב
...לש םירקמל טרפ ,תילאיבורקימ-יטנא תוליעפ

Bacillus subtilis
Staphylococcus aureus
...הירטפ לש דחא ןזו 
Aspergillus niger

Tropical Journal of Pharmaceutical Research

.