...ררזוע ואר
 
2003 ינוי
בל תקיפס-יאב ררזוע תועצמאב לופיט
לופיטל ליעומל ותוא םישועה םה ררזועב םנשיש םדיאונובלפהש הארנ
תופורת לש ןתגיפס לע םיעיפשמ םהש איה הייעבה .בל תקיפס-יאב
.(Digoxin) ןיסקוגיד םהב ,בל תקיפס-יאב לופיטל תושמשמש תורחא
םירקוחה .םיאירב םיבדנתמ 8 ופתתשה ,םימי 21 ךשמנ רשא ,רקחמב
ויחרפמו ץעה ילעמ (WS 1442) תיצמת לש התעפשה תא וקדב רשא
(ושמתשה םה וב ןונימב) תיצמתה יכ םיחוודמ לבוקמה לופיטל ליבקמב
.הפורתה תלועפ תא תיתוהמ התניש אל

Journal of Clinical Pharmacology


2007 סרמ
בל תקיפס-יאב תלבגומ תלעות הארמ ררזועה תיצמת
Median Kliniken Hospitals, Bad Krozingen-ב ךרענ רשא רקחמ
תא קדב רשא ,הפוריאב םייאופר םיזכרמ 156 ופתתשה וב ,הינמרג
לופיט םשל (WS 1442) ררזועה ץע ילעמ תיצמתב שומישב תלעותה
.הטעומ ונממ תלעותהש ךכ-לע חוודמ בל תקיפס-יאב
תקיפס-יאמ ולבסש םילפוטמ 2,681 ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב
(Advanced Congestive Heart Failure) תמדקתמ תשדגומ בל
.תופורתב ולפוטו
התומתה ירקמ רפסמ תא המצמיצ ררזועה תיצמתב שומישהש אצמנ
18-ב ךראוה םילפוטמה לש םהייח ךרוא .20%-ב יבבל עוריאמ האצותכ
.וז העפשה הגפ םייתנש רחאל .םישדוח 4-ב רקחמל םינושארה

...לש םירקמב הליעי התייה אל ררזועה תיצמת ,תאז םע
.(Progressive Heart Failure) תמדקתמ בל תקיפס-יא
.(Fatal Heart Attack) ילאטפ בל-ףקתה
.(Non-Fatal Heart Attack) ילאטפ אל בל-ףקתה
.בל תקיפס-יא ןיגב זופשיא

Am. College of Cardiology's Ann. Meeting in New Orleans


2007 רבמבונ
םירבגב שקיע םד-ץחל רתי דגנ ררזוע
לש ותעפשה תא קדב הקירפא-םורד Uni. of Johannesburg-ב רקחמ
.םירבגב (Refractory Hypertension) שקיע םד-ץחל רתי לע ררזועה
רשא 65 דע 35 ינב םירבג 30 וב ופתתשהו תועובש 12 ךשמנ רקחמה
.תוחפל םייתנש הזמ שקיע םד-ץחל רתימ םילבוסכ ונחבוא
ילוטסאידה םדה ץחלב ןה תיתועמשמ הדירי האצמנ ררזועה תעפשהב
.(דדמנה הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחלבו (דדמנה ךומנה ךרעה)

University of Johannesburg, SA


2011 יאמ
בלה תואירב רופישל ררזוע ירגרגו קלס תבורעת
קלס תבורעת יכ םיחוודמ ב"הרא ןוטסוי University of Texas ירקוח
.ףוגב ןקנחה תצומחת סוטטס תא רפשל םייושע ררזועה (ירפ) ירגרגו
תא דירומ רשא המצוע בר (Vasodilator) םד-ילכ ביחרמב רבודמ
.בלה תואירב תא ךכב רפשמו םדה-ץחל
תלטינה (Neo40 Daily היורקה) וז תבורעת םירקוחה לש םהירבדל
ןוכיסב םינותנה םדא-ינבב ןקנחה תצומחת ןזאמ תא תמקשמ ,ףסותכ
.תירלוקסו-וידרק הלחמל
ןוכיס ימרוג 3 תוחפל ילעב 56 עצוממ ליג ינב שיא 30 ופתתשה רקחמב
,ןושיע ,בל-תלחמ לש תיתחפשמ הירוטסיה םהב ,םיירלוקסו-וידרק
,(Hyperlipidemia) םדב םינמוש רתי וא רתי תנמשה ,םד-ץחל רתי
.םוי 30 ךשמב ףסותה תא ולביק רשא

Nutrition Research


2012 ראורבפ
-יטנאהו תיטנדיסקוא-יטנאה תוליעפהו תילונפה הלוכתה
ררזועב תילאיבורקימ
הקידבב ,ונחב היברס Visegradska ,University of Ni-ב םירקוח
.ירט ררזוע ירפב תוילונפה תובוכרתה תלוכת תא ,תירטמוטופורטקפס
תיצמתב ההובג תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ יוליג לע םיחוודמ םירקוחה
,תילאיבורקימ-יטנא תוליעפ ,םינחבמה לכב ,ירפב האצמנ ןכ .ירפה
...לש םירקמל טרפ
Bacillus subtilis
Staphylococcus aureus
...הירטפ לש דחא ןזו
Aspergillus niger

Tropical Journal of Pharmaceutical Research