יניעלג דח ררזוע
Hawthorn, oneseed
Singleseed Hawthorn
Weissdorn :תינמרג
(Crataegus monogyna)
 
,הפוריאב לדגה ,רישנ ינצוק חיש/ץע אוה יניעלג דחה ררזועה
יושע אוהו םיפנע ךובס ופונ .היסא ברעמו הקירפא ןופצ
.םירטמ 6 הבוגל ססונתהל
.םהיתוצקב תוננושמ ,תונוא ילעב םילעה
.םינבלו םינטק םיחרפה
םהבו םינטקו םיירגרג םימודאה תוריפה
.דיחי ןיעלג
.הז ירפ םיבהוא םירופיצ
.הת תנכהל םישמשמ ררזועה ילע
.הלועמ רקיל תנכהל שמשמ (Brandy) ידנרב בולישב ירפה
 


 לודיג יאנת
.לודיגל לק ררזועה
.יטיא ררזועה תחימצ בצק
.תיעלס עקרק ללוכ ,עקרקה יגוס תיברמב חתפתי ץעה
.הירופו החל עקרק הפידע
.האלמ שמש
.רצחה ביבס היח רדגב בטיה בלתשמ ץעה
םג ותוברהל ןתינ .םיערזמ עבטב יובירה
.םירוחיי תרזעב    
.הנותמ תרוצבב דימע ץעה ותוססבתה םע
.שדחמ ובלבלי ועדגנש םיצע
 


תיאופר תוליעפ
.עזגה תפילקב ןכו ויחרפבו ררזועה ירפב םישמתשמ
םיווהמה ,(Oligomeric procyanidins) םידיאונובלפויב ירפב
םד ילכ ןווינ תעינמב םיעייסמה ,המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנא
.בלה ירירשב
ררזועה תונוכת

.(Antispasmodic) תותיווע דגונ
.(Cardiac) בלה תא קזחמ
.(Vasodilator) םד ילכ ביחרמ
.(Diuretic) ןתשמ
.(Hypotensive) םד ץחל תיחפמ
.(Sedative) עיגרמ
.(Tonic) יללכ קזחמ
תוינורכה בלה תויעבמ םילבוסל ליעומ ולא תונוכת בוליש
...תואבה
.(Congestive heart failure) בל תקיפס יא
...ןכו
.סירוטקפ הניגנא
.(Arrhythmia) בלה בצקב תוערפה
...םע דחי תאז לכ

.בלה ירירשב םדה תמירז תא ריבגמ ררזועה
.בלה בצק תא בציימ

...מ םילבוסל עויסו
.ליג תייולת בל ירירש תשלוח
.בלה רירש תקלד
.תינדיס םיקרוע תשרט
.תורידס יתלב תומיעפ
 
.ךשוממ היהי ררזועב לופיטה ,תיברימ תוליעיל
 
ןחובה ןוכמה ידי-לע ,ררזועב שומישה רשוא הינמרגב
,(German Commission E) אפרמ יחמצב שומיש
.בל תקיפס יא לש םירקמב

םיפסונ םישומיש
...ב לופיטל תשמשמ המח תיצמת
.(Sore throat) ןורג יבאכ
.(Dropsy) תמיימ
.הילכ תויעב

...ב לופיטל שמשמ הבוליב וקני'גו יניעלג דח ררזוע בוליש
.חומל םדה תמירז רופיש ידי-לע ,ןורכיז תויעב

...ב לופיטל תשמשמ ץעה תפילק
.(Malaria) הירלמ
.(Fever) םוח תוולמ תולחמ
 
תורהזא
!יאופר חוקיפב תויהל ררזועב שומישה לע
...לע רוסא וב שומישה
.םחרה לע העפשהל ששחמ ,ןוירהב םישנ
.םינטק םידלי .תוקינימ

...תכירצ םע ררזועב שומיש בלשל ןיא
.(Theophylline) ןיליפואת .ןיאפק
.המתסא דגנ תופורת .(Viagra) הרגאיו
.בלה לע םיעיפשמה אפרמ-יחמצו תופורת