טושפ רערע
Common Juniper
(Juniperus communis)

קורי חיש אוה רערעה
רודכ יצחב ץופנה ,דע
אשנתמו .ינופצה ץראה
.רטמ 8 דע הבוגל
ויתסב םיחתפתמה םיקורי (םירבונצ) םיריגרג בינמ רגובה חישה
.ביבאה תארקל םילישבמו

ךות האלמ תולשבל םיעיגמ םה .לוחכ םילשבה םיריגרגה עבצ
ןמזב וב ,דחא חיש לע אוצמל ןתינש ךכ ,םינש שולש דע םייתנש
.דחי םילשבו םיקורי רסוב יריגרג

,רערעה יריגרג םישמשמ ,םיצופנ םה וב ,םיפלאה ירה רוזיאב
רקיעב םישמשמ םה .ןילבת ,שומישה ינפל שותכל גוהנ םתוא 
לש םמעט ןוויגלו ץומח בורכ לוביתל 
תודיטשפ ,רשב תונמ ,(Gin) ןי'ג 
.(Dry Martini) שבי יניטרמו 
ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזה
.הפקל 
.םילשב רערע יריגרגמ םיקקזמ ירחסמה רערעה ןמש תא
םימשב ,םיבייש רטפא ,םימשב תיישעתב שמשמ ןמשה 
.םיקרח ילטוקו תוכל ,םינובס 
.םיקרח יחוד םישמשמ םישבוימה וא םיירטה םילועבגה
.ירפה תא םילכוא םישבכ דחוימבו םייחה ילעב תיברמ
.ףירח ינייפוא חיר ןתשל םינקמ םיריגרגה
.ןייוצמ קלד רמוח תשמשמ הצעה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תיסיסב טעמ ,עקרק יגוס ןווגמב חמצי רערעה
.יקלח לצ דע האלמ שמש
הבכרה ,םירוחיי ,םיערזמ יובירה
לע ןגהל שי ותטילקל .הכרבה וא 
.הרק ינפמ ךרה חמצה 
םיחתור םימב םיערזה תליבט
.הטיבנה תא זרזת תוינש המכל 
תלבק ךרוצלש ךכ ,םייבקנ וא םיירכז םיחרפ אשונ חיש לכ
םיחרפ ירכזה חמצל .םינימה ינשמ םיחיש ינשב ךרוצ שי םיערז 
.חורה ידי-לע תישענ הקבאהה .םיקורי םיחרפ יבקנלו םיבוהצ 
.הרקל שיגר ךא ,םיה ריואל הפישחב דימע רערעה


תיאופר תוליעפ
ותוא ,(Juniper Oil) רערעה ןמשבו םירגרג/תוריפב םישמתשמ
ןמשה עבצ .(ולישבה םרטש) ,םיקורי רערע יריגרגמ םיקקזמ
.בהבהצ דע ףוקש

,רכוס ,ףרש ,(1) ףידנ ןמש םה םירגרגב םיירקיעה םיביכרמה
תסימתו (Wax) הוועש ,(Lignin) ןינגיל ,םימ ,(Gum) ימוג
.חלמ

,(Pinene) ןניפ 80% :(Monoterpenes) םינפרטונומ םהב שי
ןניפרט 5% ,(Sabinene) ןניבס ,(Thujene) ן'גות התיבו הפלא
,(Alpha-Terpineol) לואניפרט אפלא ,(Terpinene-4-ol)
לש הנטק תומכו (Geraniol) לוינרג ,(Borneol) לואנרוב
.(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס

רערעה תונוכת
(1).ןתשמ
(1).רועה תא םידאמ
(1).לוכיעל עייסמ
(1).קזחמ
(1).אטחמ/יטפסיטנא
(2).היפרתמורא
(1).םיזג ךכשמ
(1).העזה דדועמ

םירגרגה (1)
לודיגה תביבסמ תולתב ,2% דע ותלוכת .ירפה ןמש (2)

...ב לופיטל םישמשמ םירגרגה
תוקצב
תולבי
רועב םילודיג
םייטמואיר םיבאכ
לוכיע תויעב
םייעמב םיזג
תוילכב םינבא
החשמב ,םיעצפ

 ..ב לופיטל תשמשמ םילועבגהמ המח תיצמת
םישקשק

..ב ינוציח לופיטל שמשמ םירגרגהמ ללודמ ןמש
םיקרפמ תקלד

רערע הת
(ל"מ 250) לפסל רערע יריגרג (םרג 15) תיפכ ופיסוה
.תוקד 20 וניתמהו לפסה תא וסכ םיחתור םימ


םיירנירטו םישומיש

.םיפושח םיעצפ יופירל םישמשמ םירגרגה ןמוש תפסותב
.םיבובז ייוריג תעינמ

תורהזא
...לע רוסא רערעב שומישה
.הלפהל ששחמ ,ןויריהב םישנ
.ותוא םיצעי ירפב שומישה .דבכ רוזחמ םע םישנ
.תוילכ ילוח
.תונתשמ תופורת םיכרוצה ולא
.םדב רכוסה תמר תא תולעהל לולע רערעה .תרכוס ילוח

...בל ומיש
םייוריג םורגל הלולע רערע ירגרג לש הלודג הכירצ
.ןתשה יכרדב 
,תועובש 6 לעמ תופיצרב םיריגרגב שמתשהל ןיא
.החירפ םורגל לולע רועה לע ןמשה לש רישי םושיי

.