םישדע
Lentils
(Lens esculenta/Lens culinaris)

.תוינטקה תחפשמ ינב םה םישדע
,לדוג ילעב ,םינז תורשע םהב שי
םינוש עבצו הרוצ
דחא ערז םהב ,םילימרתב םינותנ םהו הקסידכ םיערזה תרוצ
םיקלח ינשל םיעקובמ וא םימלש םתוא םירכומ .םיינש וא

הריהמ הלק םתנכה .לשבל שי םישדע
םינילבתמו םירחא תונוזממ םימעטו תוחוחינ םיגפוס םה
(Soups) םיקרמו (Salads) םיטלסב ,בורל ,םישמשמ םישדעה

שומישו ןוסחיא ,היינקל םיפיט - םישדע
םימלש םיערזהש ואדו
שבוע ינמיס םילגמ וא / ו םיחל םניא םהש ואדוו
םיקרחמ קזנ ינמיס וא םיקרח םהיניב ןיאש וקדב
.רירקו שבי םוקמב ,ריואל םיטא ילכב םישדע וקיזחה
הנש דע םקיזחהל ןתינ םיתואנ םיאנתב 
םימי 3 דע ,רוגס ילכב ,ררקמב םקיזחהל ןתינ
םימרוז םימ תחת בטיה םתוא ופטש שומישה ינפל
םירחא םירז םירמוחו םינבא ירגרג םהמ וקלסו 
.םימ ילפס השולש םישדע לפס לכל ףיסוהל שי לושיבל
םילק ויהי חותרל ולחה רבכש םימל םתפסוה םתוא םישדע 
החתרהל ואבוהו םימב ומשוהש םישדע רשאמ לוכיעל רתוי 
תוקד 30-ל (םימודא םישדע) 20 ןיב ךרוא םישעה לושיב
,קרמ / טלסל הפסוהל ודעונש םישדע ולשב .(םיקורי םישדע) 
תוחפ תוקד ר10 דע 5 ,רתוי םיקצומ תויהל םהילע ןכלו 
םיפסונ םינילבתבו ליבגנז ,םוכרוכב םישדע לבתל גוהנ


תיאופר תוליעפ
.םיסיסמ יתלבו םיסיסמ ,םיביסבוןובלחב םירישע םישדע
.לזרבו םונדבילומ ןגנמ ,םויזנגמ ןגלשא ,תילופ הצמוח םהב ש

(Protein) ןובלחב ההובגה םתלוכתל תודוה ,תיתנוזת הניחבמ
(Meat) רשבל ףילחתכ םיבוט םה ,(היוסל המודב)

...ב לופיטל םיבוט םישדעה ,םיביסה תלוכתל תודוה
תרכוס

...תעינמלו
ףיעסה תלחמ
בל תלחמ
תוריצע
זיגרה יעמה תנומסת

...רופישלו
,ןויריהב םישנל דחוימב םיליעומ םה .תינפוגה היגרנאה תמר
תינפוגה תוחתפתהה בלשב ,םירגבתמלו םידלילו תוקינימל


םילשובמ םישדע (םרג 198) לפס 1-ב םייתנוזת םיכרע
(Lentil sprouts) םישדע יטבנ
ןוחטל וא טלסל םפיסוהל ןתינ .דחוימב םימיעט םישדע יטבנ
דחוימב םירישע םיטבנה .הדיטשפ םהמ ןיכהלו חמקל םתוא
...םיטבנ ואר .הנוזת ירמוחב


םישדע יטבנ םרג 100-ב םייתנוזת םיכרעהרהזא
,םישדעב (Purines) םינירופה תלוכתל םישיגרה םישנא שי
.ןתש תצמוח לש רתי רוציי םורגל םילולעש 
.םישדע תכירצ וליבגי הרגדופ / טואגמ םילבוסהש ץלמומ 
ףוגל קזנ םימרוג םניא םייחמצ םינירופש הנעט םג הנשי 

.