'גוול/יבול בשע
Lovage
Liebstoeckel/Maggikraut תינמרג
(Levisticum officinale)

אשנתהל יושעש יתנש-בר חמצ אוה יבול בשע
,ןווי ירהב חמוצ אוה .רטמ 1.8 דע הבוגל
.היסא ברעמ-םורדבו תפרצ םורדב םינקלבב
.תורחאה הפוריא תוצראל םג יבולה בשעה טשפתה םינשה םע

לועבגל ,םילעל .מ"ס 1.5-כ ,םיערזל םיכפוהה ,תוריפה לש םלדוג
םילכאמב ףסות םישמשמ םהו ירלס לש הזל המוד חוחינ םיערזלו
.םיקרמו (המדא-יחופת טלס דחוימב) םיטלס ומכ ,םינוש
.םישבוימ וא םיירט םישמשמ םילעה

.םילשובמ וא םייח ,םילועבגהו םילעה תא לוכאל ןתינ
םימלש םישמשמ םה .םתלשבה םע דיימ םישביימ םיערזה תא
,הניבג יחרממ ,םישובכו םיצומח לש םמעט ןוויגל ,םינוחט וא    
.הרושמב םפיסוהל שיו קזח םמעט .םימחלו םינילבת ,םיבטר    
.קריכ ולשבל ןתינו לוביתל שמשמ אוה .םיעט לשובמה שרושה
םא ןיב ,חלמל ןייוצמ ףילחת איה שבוימ יבול בשע תקבא
.ליגר חלמל תומכה תיצחמכ הפסוהל וא אלמ ףילחת    
.לכאמ לכ לש ומעט רישעת חמצהמ ץוצמק תפסוה
תא ןווגת ילוהוכלא הקשמל םיצצוקמ יבול בשע ילע תפסוה
.ומעט    
ירישכתו םינובס ,םימשב רוצייב שמשמ חמצהמ ףידנה ןמשה
.הקיטמסוק    

םיטלס לוביתל יבול בשע ץמוח
.ןיי-ןב ץמוחב וסכו תיכוכז תנצנצב םילועבגו םילע ןפוח וחינה
.תועובש 3 ךשמב דומעל הרשמל וחינה


לודיג יאנת
.רירק םילקא
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.החל עקרק יגוס ןווגמ
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םיקרח ידי-לע םירפומו    
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה
.טסוגוא דע ינוימ החירפה
.הקולח ידי-לע וא םיערזמ יובירה
םנסוח תא רפשמ םירחא םיחמצ תברקב חמוצה יבול בשע
.תיפותיש הייחמצ ואר .םמעט תא קזחמו    


תיאופר תוליעפ
.שרושבו םיערזב ,םילועבגב ,םילעב םישמתשמ
.שבוימ וא ירט ,תישילשה הנשב שמשמ שרושה
.החירפה ינפל םיפסוא םילעה תא

(0.5%) ףידנ ןמש ,C ןימטיו ,A ןימטיו שי יבולה בשעה ילעב
תצמוח ,(Terpenoids) םידיאונפרט,(Phthalides) םידילתפ
.דועו (Eugenol) ןרופיצ
.ץבאו לזרב ,ןרתנ ףידנ ןמש םיליכמ םיערזה

ןדליטובורדיהיד ,(Butylidene) ןדליטוב שי ףידנה ןמשב
,(Butylphthalides) םידילתפליטוב ,(Dihydrobutylidene)
,(Terpenoids) םידיאונפרט ,(Ligostilides) םידיליטסוגיל
.(Furocoumarins) םיניראמוקורופו םיניראמוק

יבולה בשעה לש ויתונוכת

.ןתשמ
.לק חייכמ
.רועה תא עיגרמ
.ץירממ
.ילאירטקבוקימיטנא
.תותיווע דגונ
(1).רוזחמ דדועמ
.לוכיעל עייסמ
.םיזג ךכשמ
.העזה דדועמ


.םילעה (1)

...ב לופיטל (תימינפ) םישמשמ חמצה יקלח לכ


...ב לופיטל שמשמ (תינוציח) שרושה


הת
שבוימה שרושהמ (םרג 4 דע 2) םייתש דע תיפכ וטלח
.לפס לכל   
.םרג 8 דע 4 הניה תלבוקמה תימויה תומכה

םינונימ
.םרג 8 דע 4 :הטילח
.רטיל-ילימ 2 דע 0.3 :תיצמת

הילכ ינבאמ םילבוסל
ץוצקה שבוימה חמצהמ תויפכ 2 (חיתרהל ןיא) וממח
.םימ לפסב   
.םויב םילפס 2 ותשו וננס

לוכיע יישק לע הלקהל הת
...לש (תווש תויומכל הקולחב) םרג 42 לכה-ךס ובברע
םע ,סינא/ןונמכ יערזו הקיל'גנא יערז ,יבול בשע יערז   
.םילותחה תיפנו ירא ןש שרוש םרג 20  
וניתמה ,תבורעתהמ תויפכ 2 לע םיחתור םימ לפס וקצ
החורא לכ ינפל העש עבר דחא לפס ותשו וננס ,תוקד 10  
.ךכ-רחא העש עברו   

תורהזא
...לע רוסא יבולה בשעב שומישה
.הלפהל םורגל לולע הובג ןונימ .ןוירהב םישנ
.תוילכה לש יוקל דוקפיתמ םילבוסה ולא