'גוול / יבול בשע
Lovage
Liebstoeckel / Maggikraut תינמרג
(Levisticum officinale)

רשא יתנש-בר חמצ אוה יבול בשע
.רטמ 1.8 דע הבוגל אשנתהל יושעש
םורדב םינקלבב ,ןווי ירהב חמוצ אוה
.היסא ברעמ-םורדבו תפרצ
םג יבולה בשעה טשפתה ןמזה םע
.תורחאה תויאפוריא תוצראל

לועבגל ,םילעל .מ"ס 1.5-כ ,םיערזל םיכפוהה ,תוריפה לש םלדוג
םילכאמב ףסות םישמשמ םהו ירלס לש הזל המוד חוחינ םיערזלו
םיקרמו (המדא-יחופת טלס דחוימב) םיטלס ומכ ,םינוש

םישבוימה וא םיירטה םילעב םישתשמ
םילשובמ וא םייח ,םילועבגהו םילעה תא לוכאל ןתינ
םימלש םישמשמ םה .םתלשבה םע דיימ םישביימ םיערזה תא
,הניבג יחרממ ,םישובכו םיצומח לש םמעט ןוויגל ,םינוחט וא 
הרושמב םפיסוהל שיו קזח םמעט .םימחלו םינילבת ,םיבטר 
קריכ ולשבל ןתינו לוביתל שמשמ אוה .םיעט לשובמה שרושה
םא ןיב ,חלמל ןייוצמ ףילחת איה שבוימ יבול בשע תקבא
ליגר חלמל סחיב תומכה תיצחמכ הפסוהל וא אלמ ףילחת 
לכאמ לכ לש ומעט רישעת חמצהמ ץוצמק תפסוה
ומעט תא ןווגת ילוהוכלא הקשמב םיצצוקמ יבול בשע ילע
ירישכתו םינובס ,םימשב רוצייב שמשמ חמצהמ ףידנה ןמשה
הקיטמסוק 

םיטלס לוביתל יבול בשע ץמוח
ןיי-ןב ץמוחב וסכו תיכוכז תנצנצב םילועבגו םילע ןפוח וחינה
תועובש 3 ךשמב דומעל הרשמל וחינה


לודיג יאנת
רירק םילקא
יקלח לצ דע ,שמשל האלמ הפישח
החל עקרק יגוס ןווגמ
םיקרח ידי-לע םירפומו םיינימ-וד םיחרפה
ומצע תא תורפהל יושע חמצה
טסוגואו ינוי ןיב תשחרתמ (Flowering) החירפה
(Division) הקולח ידי-לע וא (Seeds) םיערזמ אוה יובירה
םנסוח תא רפשי םירחא םיחמצ תברקב חמוצה יבול בשע
...תיפותיש הייחמצ ואר .םמעט תא קזחיו 


תיאופר תוליעפ
םיערזבו ,םילועבגב ,שרושב ,םילעב םישמתשמ

.שבוימ וא ירט ,תישילשה הנשב שמשמ שרושה
החירפה ינפל םיפסוא םילעה תא

ףידנ ןמש ,C ןימטיו ,A ןימטיו שי יבולה בשעה ילעב
,(Terpenoids) םידיאונפרט ,(Phthalides) םידילתפ ,(0.5%) 
דועו (Eugenol) ןרופיצ תצמוח 

.ץבאולזרב ,ןרתנ ,ףידנ ןמש שי םיערזב

ןדליטובורדיהיד ,(Butylidene) ןדליטוב שי ףידנה ןמשב
,(Butylphthalides) םידילתפליטוב ,(Dihydrobutylidene
,(Terpenoids) םידיאונפרט ,(Ligostilides) םידיליטסוגיל 
(Furocoumarins) םיניראמוקורופו םיניראמוק 


יבולה בשעה לש ויתונוכת
ןתשמ
לק חייכמ
רועה תא עיגרמ
ץירממ
ילאירטקבוקימ-יטנא
תותיווע דגונ
(םילעה) רוזחמ דדועמ
לוכיעל עייסמ
םיזג ךכשמ
העזה דדועמ


חמצה יקלח לכ
...ב (ימינפ) לופיטל םישמשמ
רוזחמ יבאכ
הדיל זוריז
(םידליב) םיזג
הילכ ינבא
ןתשה תיחופלש תקלד


שרושה
...ב לופיטל (תינוציח) שמשמ
הפ יעצפןורג יבאכ

יבול בשע הת
שבוימה שרושהמ (םרג 4 דע 2) םייתש דע תיפכ וטלח
לפס לכל 
םרג 8 דע 4 איה תלבוקמה תימויה תומכה

םינונימ
םרג 8 דע 4 :הטילח
רטיל-ילימ 2 דע 0.3 :תיצמת

הילכ ינבאמ םילבוסל
ץוצקה שבוימה חמצהמ תויפכ 2 (חיתרהל ןיא) וממח
םימ לפסב 
םויב םילפס 2 ותשו וננס

לוכיע יישק לע הלקהל הת
...לש (תווש תויומכל הקולחב) םרג 42 לכה-ךס ובברע
םע ,סינא / ןונמכ יערזו הקיל'גנא יערז ,יבול בשע יערז 
םילותחה תיפנו ירא ןש שרוש םרג 20 
וניתמה ,תבורעתהמ תויפכ 2 לע םיחתור םימ לפס וקצ
החורא לכ ינפל העש עבר דחא לפס ותשו וננס ,תוקד 10 
ךכ-רחא העש עברו 

תורהזא
...לע רוסא יבול בשעב שומישה
הלפה םורגל לולע הובג ןונימ .ןויריהב םישנ
תוילכה לש יוקל דוקפיתמ םילבוסה

.