(הקותמ הינווה) םיקומיצה ץע
Japanese Raisintree
(Hovenia dulcis)

.םלועה יבחרב ץפוה אוה םשמ ,ןיסב םיקומיצה ץע רוקמ
ךשומו (ץרוחמה ועזג לשב דחוימב) האנ ,לודג ,רישנ ץעה
.םירטמ 7 רטוקו םירטמ 10 הבוגל אשנתהל יושע .בל תמושת
.טעמ םיננושמ םילעה
.ילוי שדוחב תשחרתמו תינחיר הנבלה החירפה
.(Hermaphrodite) דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה

הזל המוד ומעטו קתקתמ וחיר ,קומיצ יומד ,םדמדא-םוח ירפה
קומיצ ומכ ושבייל וא לשובמ ,יח ותוא לוכאל ןתינ .סגאה לש
.ץעהמ ותרישנ רחאל ותוא םיפסוא .המוד ןפואב וב שמתשהלו
.ויתוריפ לכאמל םיקומיצה ץע תא םילדגמ ןפיב

 
ילועבג אלא ,ירפ השעמל םניא ,םילכוא םתוא ,םיקומיצה
.ובעתהש םיחרפלודיג יאנת
.החלו בטיה תזקונמ ,הירופ ,תילוח ,תיצמוח עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
םיצועמ םיפנע ירוחיימו לשבה ירפה יערזמ ץיקב יובירה
.םיצועמ םירוחיימ ףרוחה תארקלו הצחמל   
.םירחא םייח-ילעב ףנכ ילעב וילא ךשומ ירפה
 


תיאופר תוליעפ
זוטקורפ 4.7% ,(Glucose) זוקולג 11.4% ליכמה ירפב םישמתשמ
ץעה תפילקב ,םיערזב ,(Sucrose) זורכוס 12.6% -ו (Fructose)
.םילעבו
 
םילעהמו םיערזהמ םיקיפמ התוא ,הקותמ תיצמת
.שבדל ףילחת תשמשמ ,םיריעצה
.ןמוש 7.8% -ו ןובלח 15% םיערזב

...ירפה תונוכת
.ןתשמ .לשלשמ .םוח דירומ .תותיווע דגונ

...םיערזה
רתי תכירצ תעפשהב לופיטל םימשמ םה .םינתשמ
.(Alcohol overdose) לוהוכלא לש   
 
...ב לופיטל ולוכ ירפה שמשמ ןיסב
.(Hangover) תאבס

...ב לופיטל תשמשמ ץעה תפילק
.תעבטה יפב תויעב
 
דירומ םיקומיצה ץע ירפש הליג ,םירבכעב ךרענש רקחמ
.םדב רכוסה תמר תא
.(Liver) דבכה לע הניגמ ירפה תיצמתש אצמ רחא רקחמ