הקותמ הינווה / םיקומיצה ץע
Japanese raisin tree
(Hovenia dulcis)

ץפוה אוה םשמ ,ןיסב םיקומיצה ץע רוקמ
,(Deciduous) רישנ ץעה .םלועה יבחרב
ץרוחמה ועזג לשב דחוימב האנו לודג
בל תמושת ךשומה

.םירטמ 7 דע רטוקלו םירטמ 10 דע הבוגל אשנתהל יושע ץעה
תשחרתמו תינחיר הנבלה החירפה .טעמ םיננושמ םילעה
(Hermaphrodite) דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה .ילוי שדוחב
קומיצ יומד ,םדמדא-םוח ירפה

ץעהמ ותרישנ רחאל ירפה תא םיפסוא
(Pear) סגא לש הזל המוד ומעטו קתקתמ ירפה חיר
קומיצ ומכ ושבייל וא לשובמ ,יח ירפה תא לוכאל ןתינ
המוד ןפואב וב שמתשהלו 
ויתוריפ לכאמל םיקומיצה ץע תא םילדגמ ןפיב

אלא ,ירפ השעמל םניא ,םילכוא םתוא ,םיקומיצה
ובעתהש םיחרפ ילועבג


לודיג יאנת
החלו בטיה תזקונמ ,הירופ ,תילוח ,תיצמוח עקרק
יקלח לצ דע ,שמשל האלמ הפישח
םיצועמ םיפנע ירוחיימו לשבה ירפה יערזמ ץיקב אוה יובירה
םיצועמ םירוחיימ ףרוחה תארקלו הצחמל 
םירחא םייח-ילעבו ףנכ ילעב ךשומ ירפה


תיאופר תוליעפ
,(Glucose) זוקולג 11.4% ליכמה םיקומיצה ץע ירפב םישמתשמ
םיערזב ,(Sucrose) זורכוס 12.6%-ו (Fructose) זוטקורפ 4.7%
(Leaves) םילעבו (Bark) ץעה תפילקב ,(Seeds)

םילעהמו םיערזהמ םיקיפמ התואש ,הקותמ תיצמת
(Honey) שבדל ףילחת תשמשמ ,םיריעצה

ןמוש 7.8%-ו ןובלח 15% שי םיערזב


םיקומיצה ץע ירפ תונוכת
תותיווע דגונ
םוח דירומ
לשלשמ
ןתשמ

םיערזה
לש רתי תכירצ תעפשהב לופיטל םיaמשמ םה .םינתשמ
(Alcohol overdose) לוהוכלא 

ולוכ ,ירפה
...ב לופיטל ןיסב שמשמ
(Hangover) רבואגנה / תאבס

ץעה תפילק
...ב לופיטל תשמשמ
(Anus) תעבטה יפב תויעב

.