ןמשה ץע/יסור רחשא/החיפילבוא
Sea Buckthorn/Oblipicha
Sanddorn :תינמרג
(Hippophae rhamnoides)

ינצוק ,ןטק ץע וא לודג חיש איה החיפילבוא
ןוזמכ םילדגמ םש ,הפוריאב ורוקמ .ףעוסמ רישנ
.הדנקו ב"הראל אבוה אוה םשמ .יאופר שומישלו
ינפל םיעיפומו םיבהבהצ םיחרפה .רופא-ףוסכ םנוגו םירצ םילעה
יושע ורטוקו מ"מ 10 דע וכרוא ,ירגרג ,זופת-םותכה ,ירפה .םילעה
.מ"מ 6-ל עיגהל

...ומכ ,םינווגמו םיבר םיפסונ םירצומב תשמשמ החיפילבואה
.םילעהמ םיניכמ ותוא ,הת
.תוריפהמ םיניכמ םתוא ,הבירו תואקשמ
.תומהב לכאמ םישמשמ חמצה יריישו םילעהלודיג יאנת
עקרקב דימע חישה .בטיה תזקונמו הקומע תילוח עקרק
.םיה תברקב תונויד/תוילוח תועבגב ולדגל ןתינ החולמ  
עקרקב הנוזתה ירמוח תומכב םייולת ותוכיאו ירפה תומכ
.(ליעוהל היושע ןחרזב ותרשעה)  
.עקרק ףחס תעינמב תעייסמ תפעוסמה םישרושה תכרעמ
.ןקנח עוביק תויעקפב םירישע םישרושה .האלמ שמש
.'צ תולעמ +40 דע -40-מ תורוטרפמט חווטב דימע חמצה
תויהל 'הבקנ:רכז' סחיה לע .הבקנו רכז :םינימ 2 חישל
.8:1 דע 6:1-מ  
.םירוחיי וא םיערזמ השענ יובירה
.תויתנש תודונת וב ןסריו לוביה תא הברי ןותמ םוזיג
.םיכר םיליתש תחימצ דודיעל דחוימבו בושח בושיעה
.היח רדגכו ךוסימ וא םוחיתל האנ יעצמא שמשמ חישה


תיאופר תוליעפ
םינילובולג רקיעב ,ןובלחב ,תומימחפב םירישע החיפילבואה תוריפ
ונימא 'ח ,תוינגרוא תוצמוח ,(Albumins) םינימובלאו (Globulins)
תינלוניל 'חו (Linoleic acid) תיאלוניל הצמוח ומכ ,ןמוש תוצמוח
(ירפ 'ג 100-ל ג"מ 203 E ןימטיו) םינימטיוו (Linolenic acid)
.םילרנימו
תומכ הב שי .C ןימטיוב םיחמצה ןיבמ הרישעה איה החיפילבואה
ג"מ 300 דע 100 :תיונמדמדבו רדה תוריפבש וזמ ףא הלודגה
.ירפ 'ג 100-ל
החיפילבוא ןמש
.הרק השיבכב םלשה ירפהמ םיצממ החיפילבואה ןמש תא
.בהבהצ-םוח ועבצ
.הביבסה תרוטרפמטב רומשלל שי ןמשה תא
.םינש שולש דע םייתנש אוה ולש ףדמה ייח ךרוא
.ללודמ אוהשכ השעי וב שומישה
,ןיטורק אטב ,(Phytosterols) םילורטסוטיפב רישע אוה
.םידיאונטורקו E ןימטיו ,םיטנדיסקוא-יטנא  
.תופורתבו (םינפ םרק) הקיטמסוקה תיישעתב שמשמ ןמשה

ןמשה תונוכת
.םיבאכ ךכשמ
.תומקר תושדחתה דדועמ
.יתקלד יטנא
.ילאירטקב יטנא

...ב לופיטל שמשמ ןמשה
לופיט בקע ךוביס (Oral Mucositis) הפה לש סיטיסוקומ
,לוכיעה תכרעמ לש תימינפה ןפודב תקלד תחתפתמ וב ןטרסב  
.הפ יעצפב תופוכת תאטבתמה  
.(Rectum Mucositis) תעבטה-יפ לש סיטיסוקומ
.(Vaginal Mucositis) ילניגאו סיטיסוקומ
.(Cervical Erosion) םחרה ראווצ ףחס
.(Duodenal ulcer) ןוירסירת ביכ
.סוקלוא/הביק ביכ
.(Chilblains) רוק תועובעבא
.הנוזת-תת בקע (Skin Ulcers) רוע יביכ
.תויווכ
.תוקלצ
.םירחא רוע יקזנ
.הנירק יקזנ

תורעה
.תונכסחב ןמשב ושמתשה
.הרסהל תולקב םינתינ םימתכה .רועו םידגב םיתכמ ןמשה

...תושדח - החיפילבוא ואר