ןמשה ץע / יסור רחשא / החיפילבוא
Sea Buckthorn / Oblipicha
Sanddorn תינמרג
(Hippophae rhamnoides)

ןטק ינצוק ץע וא לודג חיש איה החיפילבוא
םילדגמ םש ,הפוריאב ורוקמ .ףעוסמ רישנ
אוה םשמו םיייאופר םישומישלו ןוזמכ ותוא
הדנקו ב"הראל אבוה

םיעיפומ םהו םיבהבהצ םיחרפה .רופא-ףוסכ םנוגו םירצ םילעה
ורטוקו מ"מ 10 דע וכרוא ,ירגרג ,זופת-םותכה ,ירפה .םילעה ינפל
מ"מ 6-ל עיגהל יושע

םיפסונ םישומיש
...ומכ ,םינווגמו םיבר םיפסונ םירצומב תשמשמ החיפילבואה
םילעהמ םיניכמ ותוא ,הת
תוריפהמ םיניכמ םתוא ,הבירו תואקשמ
תומהבל לכאמ םישמשמ חמצה יריישו םילעה


לודיג יאנת
עקרקב דימע חישה .בטיה תזקונמו הקומע תילוח עקרק
.םיה תברקב תונויד/תוילוח תועבגב ולדגל ןתינ החולמ 
עקרקב הנוזתה ירמוח תומכב םייולת ותוכיאו ירפה תומכ
(ליעוהל היושע ןחרזב ותרשעה) 
עקרק ףחס תעינמב תעייסמ תפעוסמה םישרושה תכרעמ
ןקנח עוביק תויעקפב םירישע םישרושה .האלמ שמש
'צ תולעמ +40 דע -40-מ תורוטרפמט חווטב דימע חמצה
תויהל 'הבקנ:רכז' סחיה לע .הבקנו רכז :םינימ 2 חישל
8:1 דע 6:1-מ 
םירוחיי וא םיערזמ השענ יובירה
תויתנש תודונת וב ןסריו לוביה תא הברי ןותמ םוזיג
םיכר םיליתש תחימצ דודיעל דחוימבו בושח בושיעה
היח רדגכו ךוסימ וא םוחיתל האנ יעצמא שמשמ חישה


תיאופר תוליעפ
םינילובולג רקיעב ,ןובלח ,תומימחפב םירישע החיפילבואה תוריפ
,תוינגרוא תוצמוח ,(Albumins) םינימובלאו (Globulins)
(Linoleic acid) תיאלוניל 'ח ומכ ,ןמוש תוצמוח ונימא תוצמוח
.םינוש םילרנימו (ירפ 'ג 100-ל ג"מ 203 E ןימטיו) םינימטיוו

הב שי .C ןימטיוב םיחמצה ןיבמ הרישעה איה החיפילבואה
דע 100 :תיונמדמדבו רדה תוריפבש וזמ ףא הלודגה תומכ
.ירפ 'ג 100-ל ג"מ 300

החיפילבוא ןמש
.הרק השיבכב ,םלשה ירפהמ םיצממ החיפילבואה ןמש תא
.בהבהצ-םוח ועבצ
.הביבסה תרוטרפמטב רומשלל שי ןמשה תא
.םינש שולש דע םייתנש אוה ולש ףדמה ייח ךרוא
.ללודמ אוהשכ השעי וב שומישה
,ןיטורק אטב ,(Phytosterols) םילורטסוטיפב רישע אוה
.םידיאונטורקו E ןימטיו ,םיטנדיסקוא-יטנא 
.תופורתבו (םינפ םרק) הקיטמסוקה תיישעתב שמשמ ןמשה

החיפילבואה ןמש תונוכת
םיבאכ ךכשמ
תומקר תושדחתה דדועמ
יתקלד יטנא
ילאירטקב יטנא

...ב לופיטל שמשמ ןמשה
לופיט בקע ךוביס (Oral Mucositis) הפה לש סיטיסוקומ
לוכיעה תכרעמ לש תימינפה ןפודב תקלד תחתפתמ וב ןטרסב 
הפ יעצפב תופוכת תאטבתמה 
(Rectum Mucositis) תעבטה-יפ לש סיטיסוקומ
(Vaginal Mucositis) ילניגאו סיטיסוקומ
(Cervical Erosion) םחרה ראווצ ףחס
(Duodenal ulcer) ןוירסירת ביכ
סוקלוא/הביק ביכ
(Chilblains) רוק תועובעבא
הנוזת-תת בקע (Skin Ulcers) רוע יביכ
תויווכ
תוקלצ
םירחא רוע יקזנ
הנירק יקזנ

הרעה
הרסהל תולקב םינתינ ולא ךא .רועו םידגב םיתכמ ןמשה

...תושדח - החיפילבוא ואר

.