רושיכה ץע
Spindle Tree/Wahoo)
(Euonymus europaeus)

ואצומש האנ רישנ ץע/חיש אוה רושיכה ץע
חתפתהו ב"הראל אבוה אוה םשמ ,הפוריאב
רקיעב ,תורהנ יפוחלו םיחל תורעיב הב
.םירטמ 6 דע הבוגל אשנתמ ץעה .תוינדיס תועקרקב

.רתויו םירטמ 2 דע הבוגל אשנתמו החימצ ריהמ רושיכה ץע
.ההכ דורו ירפו םיננושמ טעמ םילע לעב ,רישנ אוה
.םימותכ םיערז/םירגרג עפש ליכמ ,ותלשבה םע עקפתמש ,ירפה

תותשק ,םייניש ימסק ,םירושיכ תיינבל הצעה השמיש רבעב
.רויצל םחפ םויכו הפירש קבאל םחפ רוצייבו תורוניכל    
בוהצ לכאמ עבצ תנכהל ושמיש ,םימב םילשובמ ,םיערזה
,םיליער םירמוח םהב שיש הלגתהש דע ,האמחל הפסוהלו    
.םישבכל ינלטק ירפה .האקה םימרוגה    

שמשמ םהב ,הפוריאב םיירפכ םירוזיא םנשי
.םייח ילעבל רהטמו לשלשמ יעצמא ירפה    
תשמשמ ץמוח טעמ תפסותב ,המח הטילח    
.רקבבו םיסוסב (Mange) ןיחשב לופיטל    
.םינובסה תיישעתב שמשמ חמצהמ יטמוראה ןמשה
.םיקרח לטוק תשמשמ שבוימה ירפה תקבא
(Gutta-percha) ןבנבל ימוג 4% דע קיפהל ןתינ םישרושהמ
.קיטסלפו םיילמשח םידדובמ תיישעתב שמשמה    


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,היירופ עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.('צ תולעמ -25 דע השעמל ץעה) הרקב דימע
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחפה
.םיקרח ידי-לע    
.הכרבהו םירוחיי ,םיערזמ יובירה
.האנ היח רדג שמשמ רושיכה ץע


תיאופר תוליעפ
ירפב ,םיירטה םילעב ,שרושהו עזגה תופילקב םישמתשמ
.ויתסב השענ ףוסיאה .םיערזבו שבוימה

םיידילונדרק םידיסוקילג ,םירמ םירמוח ליכמ רושיכה ץע
,(Euatroside) דיצורטאיוא רקיעב ,(Cardenolide glycosides)
םינוש םיפרש ,םינינאט ,(Digitaloids) םידיאולטיגיד טעמ
,(Euonic acid) תינוי הצמוח ,(Euonymin) ןימינויוא םהב
.(Dulcitol) לוטיצילודו ןמוש תוצמוח ,(Asparagine) ןיגרפסא

רושיכה ץע תונוכת

(2)(3).לשלשמ
(3).האקה םרוג
.(ןותמ) בל קזחמ
(4).םיטיזרפ החוד
.קזחמו ץירממ
.הרמ ץימ תשרפה דדועמ
(1).ןובאית דדועמ
.דבכה תלועפ קזחמ

.תונטק תויומכב (1)
.רתוי תולודג תויומכב (2)
.םיערזה (3)
.שבוימה ירפה תקבא (4)

...ב לופיטל םישמשמ םיערזהו שבוימה ירפה ,םיירטה םילעה

יטיזרפו (Tick) תויצרק
(4).םירחא רוע    
.תדרג
(4).תמניכ

תורהזא
וניאש חמצ רושיכה ץע לע FDA-ה זירכה ,ותוליער בקע
.תוריפבו םילעב היוצמ תוליערה רקיע .שומישל חוטב    
.תוקינימ לעו תורה םישנ לע רוסא רושיכה ץעב שומישה