התה ץע
Tea Tree
(Melaleuca alternifolia)

םיקיתע םינמזב .הילרטסואב התה ץע רוקמ
התה ץע ילע תא םילשבמ םיה-ידרוי ויה
ומש ןאכמו הת ונממ םיניכמו

הבוגל אשנתמו תוציבב חמוצ אוה .םינז 300-כ התה ץעל
התה ץע ןמש תקפהל שמשמ דבלב דחא ןז .םירטמ 7 דע

רוע ייורעג ,םרוג וניאש ,התה ץע ןמש תונוכתל תודוה
(Skin lotion) רועל םיבילחתו םימרק ,םייופמשב שמשמ אוה

הרהזא
.(Turpentine) ןיטנפרט חיר ריכזמה ףירח חיר ןמשל
.(Fleas) םישוערפ תקחרהלו םייופמשב שמשמ ןמשה
םירופיצו םילותחל ליער אוה


תיאופר תוליעפ
ץעה ילעמ םיקקזמ ותוא ,התה ץע ןמשב םישמתשמ

םינומיצ ,(Terpines) םיניפרט םה התה ץע ןמש יביכרמ
,(Terpineols) םילואניפרט ,(Pinines) םיניניפ ,(Cymones)
(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס ,(Cineol) לואניצ
(Sesquiterpene Alcohols) םיינפרטיווקסס םילוהוכלאו

(Aromatherapy) היפרתמוראב דחוימב ישומיש התה ץע ןמש
...םייטמורא םינמש ואר

התה ץע ןמש תונוכת
חווט בחר ,םיקדייח לטוק ...(Antiseptic) אטחמ
םיסוריו לטוק ...(Antiviral) ילאריו-יטנא
תוירטפ לטוק ...(Antifungal) יתיירטפ יטנא
ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא ץירממ

םדא-ינבב םייחטש רוע ימוהיזב לופיטל ליעוהל יושע ןמשה
בקע (יביסמ ימצע קוקיל לש םירקמב ומכ) םייח-ילעבבו
םימוהיז וא תויגרלא ,תודרח

םייחמצ םינמשב ברועמ אוהשכ ,רוהטה ןמשב םישמתשמ
םימב לוהמ וא םירחא

בל ומיש
!דבלב ינוציח שומישל דעונ התה ץע ןמש

התה ץע ןמשב םישמתשמ (Aborigines) הילרטסוא ידילי
רועב םיכתחו תויווכ ,םיקרח תוציקעב לופיטל


םימושיי

תורגב יעצפ
םויב םיימעפ עגפמה םוקמ לע רוהטה ןמשה תא ומשיי
,10:1 סחיב ,םימב לוהמ התה ץע ןמש תא םימשיימה שי
וב םוקמה תפיטש ידי-לע 

התה ץע ןמש םיליכמה םיבילחתו םינובס םנשי 


...ב לופיטל םג שמשמ רוהטה התה ץע ןמש
תזזגרועב תוחירפ
(Warts) תולבי
תויוחיפנ
םיקרח תוציקע


תולק תויווכ
תוקד 2 ךשמב חרק ימב היווכה םוקמ תא ופטש
םירקה חרקה ימו רוהטה התה ץע ןמש תא ומשיי
העש ךשמב ןיגוריסל ,עגפה םוקמ לע 
ךשמב ,םויב םיימעפ ,התה ץע ןמש םושייב וכישמה
םימי 4 דע 3 


רועב םיפושפשו םיכתח
התה ץע ןמש ליכמה ןובסב םוקמה תא בטיה וצחר
רוהט הת ץע ןמש בילחת וא תופיט רפסמ ומשיי
עגפמה םוקמ לע 


םיינרופיצ ימוהיז
דיה ףכ ינרופיצל תחתמ םילק םימוהיז לש םירקמב
התה ץע ןמש םושיי רוזעי ,(Paronychia) לגרה ףכ וא 
ןרופיצל ביבס רוהט 
התה ץע ןמשב העוגפה ןרופיצה םע עבצאה תא ולבט
םוקמה תא וסע ךכ-רחאו תוקד 5 ךשמל םימב לוהמה 
עגנה םלעה דע ולוכ ךילהתה לע ורזח


םישקשק
תא וסע ןיפוליחלו התה ץע ןמש ופמשב ושמתשה
תופיט רפסמב ,ליגר ופמשב שומיש ינפל ,תפקרקה 
רוהטה התה ץע ןמש 


םיקרפמ תקלד
,רחא יחמצ ןמש םע רוהט התה ץע ןמש ובברע
10:1 סחיב ,הרק השיבכמ ,םידקש ןמש וא תיז ןמש ומכ 
םיבאוכה םיקרפמה לע ומשייו תבורעתה תא וממח

ףוג תולבחו םירירש יבאכ לש םירקמל םג בוט הז לופיט 


לועישו ילאיכנורב שדוג
רישכמ ימל רוהטה התה ץע ןמשמ תופיט 10 ופיסוה
(Vaporizer) םידאה 

(Emphysema) תחפנ לש םירקמל םג בוט הז לופיט 
(Head colds) תוננטצה ןמזב שאר תקעומו 

רוהטה התה ץע ןמשמ תופיט 5 ופטפט ,ןיפוליחל
הזחה לע וחינהו החל  תילטמ לע 


(Plaque) קאלפו םיבאוכ םייכינח
רוהטה התה ץע ןמשמ תופיט 5 דע 3 ובברע
,הפה תפיטשל תבורעתב ושמתשהו םימ לפסב 
םויב םיימעפ 

! לזונה תא תותשל אלש ורהזה


...ב לופיטל םג וליעוי ולא הפ תפיטש ימ
םייכינח תקלד
הפ יעצפ
(Toothache) םייניש יבאכ
(Bad Breath) הפהמ ער חיר


קיתרנב םימוהיז
רוהטה התה ץע ןמשמ תופיט 10 דע 8 ופיסוה
םוקמה תא לזונב ופטשו םיקקוזמ םימ רטיל יצחל 

תורחא רוע תויעבו םילגר תזזג
,תיז ןמש םע רוהטה התה ץע ןמש לש תבורעת
...םיאבה םירקמב ליעוהל היושע 
(Corns & Calluses) תולבי
(Athlete's Foot) םיילגר תזזג
התוא ושביו לגרה תא בטיה ופטש
עגפה םוקמ לע לוהמ התה ץע ןמש ומשי

תורהזא
!ללודמ וניאש התה ץע ןמשב שמתשהל ןיא
התה ץע ןמשל םידלימ השיג וענמ
התה ץע ןמשל תויגרלא תובוגת םילגמה םישנא שי
םייניעל התה ץע ןמש תרידחמ ורהזה
התה ץע ןמש תא עולבל ןיא ןפוא םושב
!הלערה םורגל לולע רבדה 
םירופיצ תימהל הלולע התה ץע ןמשמ הריעז תומכ
םירוזיאה קוקילמ םייח ילעב לע רומשל שי .םילותחו 
ןמשב םילפוטמה 
שיו (ךופה טורח יומד) ינתבזילא רלוק ןיקתהל ןתינ 
הלולעש ,דמחמה תייח לע תינדפק החגשה חיגשהל 
ךכל תופקוע םיכרד אוצמל 
םייח-ילעבל ליער תויהל אוה םג לולע ינוציח רתי ןונימ 

.