התה ץע
Tea Tree
(Melaleuca alternifolia)
םילשבמ םי-ידרוי ויה םיקיתע םינמזב .הילרטסואב התה ץע רוקמ
.ומש רוקמ ןאכמו הת ונממ םיניכמו התה ץע ילע תא
.םירטמ 7 הבוגל אשנתמו הציב ירוזיאב חמוצ (םינז 300-כ ול) ץעה
.התה ץע ןמש תקפהל שמשמ דבלב דחא ןז
 


,התה ץע ןמש לש תודחוימה ויתונוכתל תודוה
תיישעתב שמשמ אוה ,רוע ייוריג םרוג וניאש  
.רועל םיבילחתו םימרק ,םייופמשה  
הרהזא
.(Turpentine) ןיטנפרט חיר ריכזמה ,ףירח חיר התה ץע ןמשל 
.םישוערפ תקחרהל ,םיבלכל םייופמשב שמשמ אוה 
!םירופיצלו םילותחל ליער ןמשה 
 

תיאופר תוליעפ
.ץעה ילעמ םיקקזמ ותוא ,התה ץע ןמשב םישמתשמ

םינומיצ ,(Terpines) םיניפרט םה התה ץע ןמש יביכרמ
,(Terpineols) םילואניפרט ,(Pinines) םיניניפ ,(Cymones)
(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס ,(Cineol) לואניצ
.(Sesquiterpene Alcohols) םיינפרטיווקסס םילוהוכלאו
 
.היפרתמוראב דאמ ישומיש התה ץע ןמש
.םייתמורא םינמש :ואר
התה ץע ןמש תונוכת
.חווט בחר םיקדייח לטוק ...(Antiseptic) אטחמ
.םיסוריו לטוק ...(Antiviral) ילאריו-יטנא
.תוירטפ לטוק ...(Antifungal) יתיירטיפ יטנא
.ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא ץירממ
 
בל ומיש
!דבלב ינוציח שומישל דעונ התה ץע ןמש 

םייחטש רוע ימוהיזב לופיטל ליעוהל יושע ןמשה
קוקיל לש םירקמב ומכ) םייח-ילעבבו םדא-ינבב
.םימוהיזו תויגרלא ,תודרח בקע (יביסמ ימצע

םינמשב ברועמ ,רוהט אוהשכ השענ וב שומישה
.םימב לוהמ וא םירחא םייחמצ

 
התה ץע ןמשב םישמתשמ (Aborigines) הילרטסוא ידילי
.רועב םיכתחו תויווכ ,םיקרח תוציקעב לופיטל

םימושיי
תורגב יעצפ
.םויב םיימעפ עגפמה םוקמ לע רוהטה התה ץע ןמש תא ומשיי
,10:1 סחיב ,םימב לוהמה התה ץע ןמש תא םימשיימה םנשי
.וב םוקמה תפיטש ידי-לע    
.התה ץע ןמש םיליכמה םיבילחתו םינובס שי    
 
...ב לופיטל םג שמשמ רוהטה התה ץע ןמש

תולק תויווכ
.תוקד 2 ךשמב חרק ימב היווכה םוקמ תא ופטש
,עגפה םוקמ לע םירק חרק ימו רוהטה התה ץע ןמש תא ומשיי
.העש ךשמב ןיגוריסל    
.םימי 4 דע 3 ךשמב ,םויב םיימעפ ,התה ץע ןמש םושייב וכישמה

.התה ץע ןמש ליכמה ןובסב םוקמה תא בטיה וצחר
.םוקמה לע רוהט הת ץע ןמש בילחת וא תופיט רפסמ ומשיי

םיינרופיצ ימוהיז
לגרה ףכ וא דיה ףכ ינרופיצל תחתמ םילק םימוהיז לש םירקמב
.ןרופיצל ביבס רוהט התה ץע ןמש םושיי רוזעי ,(Paronychia)    
התה ץע ןמשב העוגפה ןרופיצה תלעב עבצאה תא ולבט
.םוקמה תא וסע ךכ-רחאו תוקד 5 ךשמל םימב לוהמה    
.עגנה םלעה דע ךשמב ולוכ ךילהתה לע ורזח

םישקשק
,תפקרקה תא וסע ןיפוליחל וא התה ץע ןמש ופמשב ושמתשה
.רוהטה התה ץע ןמש תופיט רפסמב ,ליגר ופמשב שומיש ינפל    

םיקרפ תקלד
תיז ןמש ומכ רחא יחמצ ןמש םע רוהט התה ץע ןמש ובברע
.10:1 סחיב ,הרק השיבכמ ,םידקש ןמש וא    
.םיבאוכה םיקרפה לע ומשייו תבורעתה תא וממח

.ףוג תולבחו םירירש יבאכ לש םירקמל םג בוט הז לופיט   

לועישו ילאיכנורב שדוג
םידאה רישכמ ימל רוהטה התה ץע ןמשמ תופיט 10 ופיסוה
.(Vaporizer)    

(Emphysema) תחפנ לש םירקמל םג בוט הז לופיט    
.(Head colds) תוננטצה ןמזב שאר תקעומו       

תילטמ לע רוהטה התה ץע ןמשמ תופיט 5 ופטפט ,ןיפוליחל
.הזחה לע וחינהו החל    

(Plaque) קאלפו םיבאוכ םייכינח
םימ לפסב רוהטה התה ץע ןמשמ תופיט 5 דע 3 ובברע
.םויב םיימעפ ,הפה תפיטשל תבורעתב ושמתשהו    

! לזונה תא תותשל אלש ורהזה
 

...ב לופיטל םג וליעוי ולא הפ תפיטש ימ
.םייכינח תקלד .םייניש יבאכ
.הפ יעצפ .הפהמ ער חיר

קיתרנב םימוהיז
םימ רטיל יצחל רוהטה התה ץע ןמשמ תופיט 10 דע 8 ופיסוה
.םוקמה תא לזונב ופטשו םיקקוזמ    

תורחא רוע תויעבו םילגר תזזג
ליעוהל היושע ,תיז ןמש םע רוהטה התה ץע ןמש לש תבורעת
...םיאבה םירקמב    
.(Athlete's Foot) םיילגר תזזג .(Corns & Calluses) תולבי

.התוא ושביו לגרה תא בטיה ופטש
.עגפה םוקמ לע לוהמ התה ץע ןמש ומשי

תורהזא
!ללודמ וניאש התה ץע ןמשב שמתשהל ןיא
.התה ץע ןמשל םידלימ השיג וענמ
.התה ץע ןמשל תויגרלא תובוגת םילגמה םישנא םנשי
.םייניעל התה ץע ןמש תרידחמ ורהזה
.התה ץע ןמש תא עולבל ןיא ןפוא םושב
!הלערה םורגל לולע רבדה
.םילותחו םירופיצ תימהל הלולע התה ץע ןמשמ הריעז תומכ
.ןמשב םילפוטמה םירוזיאה קוקילמ םייח ילעב לע רומשל שי
חיגשהל שיו (ךופה טורח יומד) ינתבזילא רלוק ןיקתהל ןתינ
םיכרד אוצמל הלולעש ,דמחמה תייח לע תינדפק החגשה
.ךכל תופקוע
.םייח-ילעבל ליער תויהל אוה םג לולע ינוציח רתי ןונימ