...לגלגה תיבוכע ואר

1995 רבמטפס
הטיבנה לע לגלגה תיבוכע יערזב לופיטה תעפשה
םהיתועפשה תא ןחבש ןדרי An-Najah University-ב רקחמ
תוביבסב ופסאנ רשא לגלגה תיבוכע יערזב םינוש םילופיט לש
רועישל דע הטיבנה זוחא תא םסקמל ןתינ יכ אצמ םכש ריעה
ערזה תינוציחה ותפילק תא םיפלוק רשאכ 48% ןב יברימ
.םימב ותיירשה רחאל

(Sulfuric Acid) תיתירפוג הצמוחב שומיש םירקוחה ירבדל
םיערזה יטעמ תא ךכרל ידכ תוקד 30 דע 15 ךשמב תזכורמ
.הטיבנה זוחא תא לידגה אל

An-Najah University Journal for Research


2005 ילוי
לגלגה תיבוכע לש תויטנדיסקוא-יטנאה היתונוכת
היקרוט הרקנא Middle East Technical University ירקוח
םתוא תויצמת לש תויטנדיסקוא-יטנאה םהיתונוכת תא ונחבש
םינמוש לש םנוצמיח בוכיע תניחבמ ,לגלגה תיבוכעמ וניכה םה
החוכ רקיע יכ םיחוודמ ,(Phenolics contents) תילונפ הלוכתו
.(Seeds) םיערזב יוצמ לגלגה תיבוכע לש יטנדיסקוא-יטנאה

Middle East Technical University, Ankara, Turkey


2009 ראורבפ
לגלגה תיבוכע לש תוילאירטקביטנאה היתונוכת
תא ונחבש קריע / ןאטסידרוכ J. Duhok University ירקוח
םיימוקמ םיחמצ רפסמ לש תוילאירטקב-יטנאה םהיתונוכת
,(Phenol) לונפ םיליכמ לגלגה תיבוכע ללוכ ,םלוכש םיחוודמ
,םינינופאס ,םידיאונובלפ ,םינינאט ,(Glycosides) םידיסוקילג
.םידיאולקלאו תומימחפ

תילוהוכלאו תימימ תיצמת לש ןתעפשה תא ונחבש םירקוחה
(E. Coli) ילוק .יא גוסמ םיקדייח לע םינושה םיחמצהמ
יכ וליג (Staphylacoccus Aureus) סוארואא סוקוקליפטס-ו
תחפשמ לע דאמ הקזח תילאירטקב-יטנא העפשה ילעב םה
.ולא םיקדייח

2nd Kurdistan Conference on Biological Sciences


2011 לירפא
לגלגה תיבוכע לש תעצוממה הסמויבה
רשא ןאריא ראטסבש Islamic Azad University-ב רקחמ
הערמ רוקמ שמשל לגלגה תיבוכע לש היתולוגס תא ןחב
(Soil erosion) עקרק ףחס תעינמל יעצמאו םייח-ילעבל
תועצמאבו (Wind Erosion Control) חורה ידי-לע ןה
ףודינהו (Evaporation) תודייאתהה תלדגהו םימ ימרז
תבסה תמועל תאז ,הצחמל םיירבדמ םירוזיאב םיחמצהמ
עיגה ,םייאלקח םילודיג תבוטל הז חמצ לש לודיגה יחטש
תיבוכע לש התחימצ ךשמה תא רשפאל ףידע יכ הנקסמל
.לגלגה

Department of Agriculture, Shabestar Branch
Islamic Azad University, Shabestar, Iran

.