...לגלגה תיבוכע ואר
 
1995 רבמטפס
הטיבנה לע לגלגה תיבוכע יערזב לופיטה תעפשה
לש םהיתועפשה תא ןחב רשא ןדרי An-Najah University-ב רקחמ
םכש ריעה תוביבסב ופסאנ רשא לגלגה תיבוכע יערזב םינוש םילופיט
48% ןב יברימ רועישל דע הטיבנה זוחא תא םסקמל ןתינ יכ אצמ
.םימב ותיירשה רחאל ערזה תינוציחה ותפילק תא םיפלוק רשאכ
30 דע 15 ךשמב תזכורמ (Sulfuric Acid) תיתירפוג הצמוחב שומיש
.הטיבנה זוחא תא לידגה אל םיערזה יטעמ תא ךכרל ידכ תוקד

An-Najah University Journal for Research - Natural Sciences


2005 ילוי
לגלגה תיבוכע לש תויטנדיסקוא-יטנאה היתונוכת
רשא היקרוט הרקנא Middle East Technical University ירקוח
וניכה םה םתוא תויצמת לש תויטנדיסקוא-יטנאה םהיתונוכת תא ונחב
תילונפ הלוכתו םינמוש לש םנוצמיח בוכיע תניחבמ ,לגלגה תיבוכעמ
יטנדיסקוא-יטנאה החוכ רקיע יכ םיחוודמ ,(Phenolics Contents)
.לגלגה תיבוכע יערזב יוצמ

Middle East Technical University, Ankara, Turkey


2009 ראורבפ
לגלגה תיבוכע לש תוילאירטקביטנאה היתונוכת
םהיתונוכת תא ונחבש קריע/ןאטסידרוכ J. Duhok University ירקוח
ללכבו םלוכ יכ םיחוודמ םיימוקמ םיחמצ רפסמ לש תוילאירטקב-יטנאה
,(Glycosides) םידיסוקילג ,(Phenol) לונפ םיליכמ לגלגה תיבוכע הז
.םידיאולקלאו תומימחפ ,םינינופאס ,םידיאונובלפ ,םינינאט

םיחמצהמ תילוהוכלאו תימימ תיצמת לש ןתעפשה תא ונחבש םירקוחה
סוארואא סוקוקליפטס-ו (E. Coli) ילוק .יא גוסמ םיקדייח לע םינושה
תילאירטקב-יטנא העפשה ילעב םה יכ וליג (Staphylacoccus Aureus)
.ולא םיקדייח תחפשמ לע דאמ הקזח

The 2nd Kurdistan Conference on Biological Sciences


2011 לירפא
לגלגה תיבוכע לש תעצוממה הסמויבה
תא ןחב רשא ןאריא ראטסבש Islamic Azad University-ב רקחמ
יעצמאו םייח-ילעבל הערמ רוקמכ שמשל לגלגה תיבוכע לש היתולוגס
-לעו (Wind Erosion Control) חורה ידי-לע ןה עקרק ףחס תעינמל
םיירבדמ םירוזיאב םיחמצהמ ףודינהו תודייאתהה תלדגהו םימ ימרז ידי
םילודיג תבוטל הז חמצ לש לודיגה יחטש תבסה תמועל תאז ,הצחמל
לש התחימצ ךשמה תא רשפאל ףידע יכ הנקסמל עיגה ,םייאלקח
.לגלגה תיבוכע

Department of Agriculture, Shabestar Branch Islamic Azad
University, Shabestar, Iran