לגלגה תיבוכע
Galgal, Tumbleweed
Tumble Thistle
(Gundelia tournefortii)


ינצוק חיש איה לגלגה תיבוכע
הבוגל חתפתמה יתנש-בר
.מ"ס 50 דע (בחורו)
ןוכיתה חרזמה יבחרב ,םיחותפ םיחטשב רקיעב ץופנ חישה
.היקרוטבש הילטנא לבחבו ןדרי ,לארשיב הז הז ללכבו
לגלגס-בוהצ ,חישה לש ןוילעה זכרמב םיאצמנה ,םיחרפה עבצ

קושיטראה שארל המודב תיבוכעה ישאר תא לוכאל ןתינ
טלס םינוילעה חמצה יקלחמ םיניכמ םיאודבהו םיברעה
(Meat) רשבו לצב םע םילשבמ םה וישרוש תאו 
(Pickles) םיצומחל לגלגה תיבוכע יערז םישמשמ היקרוטב


לודיג יאנת
דע ןומרחהמ ,ץראה לכב טעמכ הצופנ לגלגה תיבוכע
תליא ירה 
יאמ דע סרמ םישדוחב תשחרתמ לארשיב החירפה
שבד ירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
אוה ,חישה לש ןוילעה וקלח תושבייתה רחאל ,יובירה
,תירודכה הרוצה לעב ,חישה רשאכ םיצופנה םיערזהמ 
חורב לגלגתמ 
םיכרצל ותוא םילדגמ םיאלקחה .ןגומ בשחנ חמצה
םיירחסמ 


תיאופר תוליעפ
םיערזבו םילועבגב ,לגלגה תיבוכע ילעב םישמתשמ

לגלגה תיבוכע תונוכת
טרפבו םילועבגה ,םילעה) םינוילעה חמצה יקלח לכ
תוקזח תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת ילעב םה (םיערזה 
םיילאירטקב-יטנא םה חמצה יביכרמ לכ
םינתשמ (Seeds) םיערזה

תנכהל לגלגה תיבוכע תשמשמ תיברעה תיממעה האופרב
...ב לופיטל ,הטילח
לוכיעה יכרד תולחמ
(Liver) דבכ תולחמ
(Dizziness) תרוחרחס
תויגרלא
(Nausea) תוליחב
ךומנ םד-ץחל


...ב לופיטל םג לגלגה תיבוכע תשמשמ ןאריאב
לושליש(Mumps) תרזח
תרכוס

...תושדח - לגלגה תיבוכע ואר

.