לגלגה תיבוכע
Galgal, Tumbleweed, Tumble Thistle
(Gundelia tournefortii)

יתנש-בר ינצוק חיש איה לגלגה תיבוכע
.מ"ס 50 דע (בחורו) הבוגל חתפתמה
הז ללכבו ןוכיתה חרזמה יבחרב ,םיחותפ םיחטשב רקיעב ץופנ חישה
.היקרוטב הילטנא לבחבו ןדרי ,לארשיב הז
.לגלגס-בוהצ חישה לש ןוילעה זכרמב םיאצמנה ,םיחרפה עבצ

.קושיטראה שארל המודב לוכאל ןתינ תיבוכעה ישאר תא
וישרוש תאו טלס םינוילעה חמצה יקלחמ םיניכמ םיאודבהו םיברעה
.רשבו לצב םע םילשבמ םה  
.םיצומח תנכהב לגלגה תיבוכע יערז םישמשמ היקרוטב


לודיג יאנת
.תליא ירה דעו ןומרחהמ ,ץראה לכב טעמכ הצופנ לגלגה תיבוכע
.יאמ דע סרמ םישדוחה ןיב תשחרתמ לארשיב החירפה
.םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
םיערזהמ ,חישה לש ןוילעה וקלח תושבייתה רחאל ,השענ יובירה
.חורב לגלגתמ ,תירודכה הרוצה לעב ,חישה רשאכ םיצופנה  
.םיירחסמ םיכרצל ותוא םילדגמ םיאלקח .ןגומל בשחנ חמצה


תיאופר תוליעפ
.לגלגה תיבוכע יערזבו םילועבגב ,םילעב םישמתשמ

תויאופר תונוכת
םה (םיערזה טרפבו םילועבגה ,םילעה) םינוילעה חמצה יקלח לכ
.תוקזח תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת ילעב  
.םיילאירטקב-יטנא םניה ויביכרמ לכ
.םיערזה ,ןתשמ

תוטילח תנכהל תיברעה תיממעה האופרב תשמשמ לגלגה תיבוכע
...ב לופיט םשל

.לוכיעה יכרד תולחמ
.(Liver) דבכ תולחמ
.(Dizziness) תרוחרחס
.תויגרלא
.(Nausea) הליחב
.ךומנ םד-ץחל


...ב לופיטל םג לגלגה תיבוכע תשמשמ ןאריאב

.לושליש.(Mumps) תרזח
.תרכוס

...תושדח - לגלגה תיבוכרע ואר