1 תושדח - ןפוקיל / הינבגע
Tomato / Lycopene - News 1

לורטסלוכ תודירומ תוינבגע
רתוי ןימז תומותכ תוינבגעב ןפוקיל
רועה תונקדזה דגנ תוינבגע
תוינבגעה לש תינטרס-יטנאה ןתוליעפ
םיניטטס ומכ ליעי ןפוקיל
סיזורופואטסוא םצמצמ תוינבגע ץימ
םדב םינמוש תודירומ תוינבגע
הינבגעב המצוע בר טנדיסקוא-יטנא
םיאטרופסל תוינבגע ץימ
תוינגרוא תוינבגעב םיטנדיסקוא-יטנא
תוינבגע יערז ןמשב תלעותה
ץבשל ןוכיס תוניטקמ תוינגע
טקרטק תוענומ תוינבגע
תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןפוקיל
םד-ץחל הדירומ תוינבגע תיצמת
המיזפמא/תחפנ ענומ תוינבגע ץימ
תינומרעה ןטרס דגנ E 'טיוו ןפוקיל
תינומרעה ןטרס דגנ תוינבגע ןז
תקלדל ןמס םצמצמ תוינבגע ץימ
רוהט ןפוקיל לע תופידע תוינבגע
םד-תויסט תורבטצה דגנ תוינבגע
תינומרעה רובע ילוקורבו תוינבגע
הינבגעב םיטנדיסקוא-יטנאו םי-ימ
רתוי תואירב תוינגרוא תוינבגע
ןפוקילל רבעמ ,תוינבגעב תלעותה


...הינבגע ואר
...ןפוקיל ואר
 
2002 יאמ
טקרטק תוענומ תוינבגע
...ירבדל


2005 ראורבפ
תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןפוקיל
הילרטסוא 'תרפ Curtin University of Technology ירקוח
םטירפתל תינומרעה ןטרס ילוח 130 לש םטירפת תא וושיהש
תינומרעה ןטרסל ןוכיסה יכ וליג םיאירב םירבג 274 לש
ןיטורק-אפלא ,ןפוקיל לש םתכירצב לודיגה םע ןטקו ךלוה
ןיתנסקוטפירק-אטבו ןיטורק-אטב ,(Alpha-Carotene)
.(Beta-Cryptoxanthin)
ןוכיסב ויה ןפוקיל לש רתויב ההובגה המרה התיה םמדבש ולא
האצמנ םמדב רשא ולאל סחיב 80% רועישב הלחמל תחפומ
.ולש רתויב הכומנה המרה

International Journal of Cancer


2006 ראוני
םד-ץחל התיחפמ תוינבגע תיצמת
תיצמת לש תימוי הנמש הליג עבש-ראב תטיסרבינואב רקחמ
םילבוסב םדה-ץחל תא תיחפהל היושע (תוינסכלב) תוינבגע
.ןותמ םד-ץחל רתימ
ךשמה ךות ,הכירצ לש תועובש 8 רחאל הדדמנ העפשהה
140 אוה ןותמ םד-ץחל :הרעה .הליגר הנוזת לש התכירצ
.תיפסכ מ"מ 99 דע 90 לע 159 דע
המצמיצ תוינבגעה תיצמת יכ םג ררבתה תוקידבה ךלהמב
.םיאת ימורק סרהלו תינוצמיח הקעל ןמסה תא

American Heart Journal


2006 ראוני
םייח-ילעבב תחפנ ענומ תוינבגע ץימ
Juntendo University School of Medicine-ב םירקוח
ץימב ,תוירגיס ןשעל ופשחנש ,םירבכע וקשיהש ןפי ויקוט
התוחתפתה תא הענמ וז הלועפש תעדל וחכונ ,תוינבגע
תנתינ הניאש השק תואיר תלחמ - המיזפמא/תחפנ לש
ופשחנ רשא םירבכע יכ אצמנ ןכל םדוק .םירבכעב ,יופירל
.תועובש 8 ךות תחפנ וחתיפ תוירגיס ןשעל
ידי-לע תוינבגע ץימ תייתשבש ןורתיה לע עיבצמ הז אצממ
.םתביבסמ תוירגיס ןשע םיגפוסה םישנאו םינשעמ

Lung Cellular Am. Journal of Physiology
and Molecular Physiology


2006 לירפא
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיוו ןפוקיל תבורעת
...ירבדל


2006 לירפא
תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ שידח תוינבגע ןז
,תוינבגע לש שדח ןז קושל האיצוה תיטירבה Tesco תרבח
ןז .ליגרהמ הלופכ וב ןפוקיל טנדיסקוא-יטנאה תומכ רשא
תולחמ רפסמ ינפמ ןגהל ,הרבחה ירקוח ירבדל ,יושע הז
.תינומרעה ןטרס םהב ,ןטרס
רתוי וא תונמ 10 םיכרוצ רשא םירבג יכ אצמ םדוק רקחמ
ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ עובשב תוינבגע בטור וא תוינבגע לש
.45%-ב תינומרעה

ND


2006 לירפא
תקלדל ןמס םצמצמ תוינבגע ץימ
ופתתשה וב רקחמב ,הילטיא Uni. of the Milan ירקוח
תוינבגע ץימ סוכ תכירצ יכ וליג ,םיאירב םיריעצ 26
תקלדה ןמס תא ןיטקהל היושע ,תועובש 6 ךשמב ,םוי ידמ
לע העפשה ךכל התייה אל ךא ,34%-ב TNF-alpha
.ןוסיחה תכרעמ
לש התורצוויהל תורושק תוקלד יכ םיריבסמ םירקוחה
.תוירלוקסאו-וידרק תולחמו םיקרועה תשרט

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 טסוגוא
רוהט ןפוקיל לע תופידע תוינבגע
,Texas Woman's Uni. ידי-לע המסרפתהש הריקס יאצממ
רשא תוינבגע לע םיססובמה םידבועמ ןוזמ ירצומ יכ םיארמ
םימרות ,םירחא םילקימיכ-וטיפו םידיאונטורק ,ןפוקיל םיליכמ
.תואירבל תובר

תיאקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר תויחנהל םאתהב
לע הינבגעה לש היתולעמ תא םסרפל רתומ (FDA)
ןטרסל ןוכיס ןיטקהל ןתלוכי תא :תוינבגע ירצומ יבג
,בלבלה ןטרסו תולחשה ןטרס ,הביקה ןטרס ,תינומרעה
.ומצע ינפב ןפוקילל תונוכתה סוחיי אלל תאז לכ

1998 ןיב וכרענ רשא םיינילק םיוסינ רפסמ וללכנ הריקסב
,ןפוקיל יפסות לש תונוש תורוצב ושמתשה םהב 2006-ו
תוסומכב ,תוינבגע תיחמ ,תוינבגע ץימ ,יטגפסל בטורב
.תוינבגע קסרבו
תינוצמיחה הקעה ינמס תומר םיתיחפמ ולא םיפסותש אצמנ
2-גוס תרכוס ילוחב ,םיאירב םישנאב ןטרס תורצוויהל ןוכיסו
.תינומרעה ןטרס ילוחבו
תא םירפשמ תיז ןמש ומכ ,םייתנוזת םינמוש יכ אצמנ ןכ
.ןפוקילה לש (Bioavailability) תיגולויבה ותונימז

European Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמטפס
םד-תויסט תורבטצה תענומ תוינבגע תיצמת
,תיטירבה Rowett Research Services תרבחב רקחמ
,תיגברונ הטיסרבינואו תויטירב תואטיסרבינוא יתש ףותישב
תודוה בלה תואירב תא תרפשמ תוינבגע תיצמת יכ אצמ
תריציל תומרוגה םד תויסט תורבטצה תענומ איהש ךכל
הינבגעה השעמל תשמשמ ךכב .ץבשו בל-ףקתה ,םד ישירק
בל-תולחמ ענומ רשא (Functional Food) ידוקפית ןוזמכ
.םד-ילכו
םד-תויסט דוקפית ילעב םיאירב םישנא 90 ופתתשה רקחמב
תועש 3-כ רחאל םהב הרכינ תוינבגעה ירצומ תעפשה .ילמרונ
דחוימב ההובג התיה םדה תויסט לע העפשהה .ןתכירצ עגרמ
.CRP-ו ןיאטסיצומוה לש תוהובג תומרמ ולבסש ולאב

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
תינומרעה תואירבל ילוקורבו תוינבגע
...רקחמ


2007 סרמ
הינבגעב םיטנדיסקוא-יטנא םיקזחמ םי-ימ
Uni. degli Studi della Tuscia-ו Universita di Pisa ירקוח
יכ וליג ,תוינבגע לש םינוש םינז 4-ב ךרענש רקחמב ,הילטיא
תומר תא הברהב םהב לידגמ םיללודמ םי-ימב תוינבגע לודיג
.E ןימטיוו C ןימטיו :םייטנדיסקוא-יטנאה םינימטיוה
רשאכ תיברימ הניה הינבגעב םיטנדיסקוא-יטנאה תומכש אצמנ
הפשחנ איהש רחאלו המודא איהשכ ,ןוכנה בלשב תפטקנ איה
םי-ימ ומכ ,הנותמ (Salinity Stress) תוחילמ תקע לש םיאנתל
.10%-ל םיללודמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 ילוי
רתוי תואירב תוינגרוא תוינבגע
University of California-Davis-ב רקחמ יאצממל םאתהב
לש רתוי תוהובג תומר תוליכמ תוינגרוא תוינבגע ב"הרא
(Kaempferol) לורפמקו (79%) ןיטצרווק םיליעומה םידיאונובלפה
.םילבוקמה םיאנתב תולדגה תוינבגעל האוושהב (97%)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 רבמצד
ןפוקילל רבעמ ,תוינבגעב תלעותה
תובוכרת יתש לע םיחוודמ ב"הרא Uni. of Illinois ירקוח
ןאולפוטיפ-ו (Phytoene) ןאוטיפ :הינבגעב תורכומ תוחפ
תונוכתהמ קלח םירקוחה םיסחיימ םהל (Phytofluene)
ולא תובוכרת ואצמ םירקוחה .ןפוקילל הכ דע וסחויש
.תוינבגע תקבאב וטעלוהש תודלוחב תינומרעה תטולבב

Nutrition Research


2007 רבמצד
לורטסלוכ תודירומ תוינבגע
...תפסוה


2008 לירפא
תיגולויב רתוי ןימז תומותכ תוינבגעב ןפוקילה
תלוכתש ואצמ ב"הרא Ohio State University ירקוח
(Tangerine Tomatoes) תומותכ תוינבגעב רשא ןפוקילה
יוצמה ןפוקילל האוושהב תיגולויב הניחבמ רתוי הנימז
.תומודא תוינבגעב

International Journal of Food Sciences and Nutrition


2008 לירפא
רועה תונקדזה דגנ תולעופ תוינבגע
הקיזמה התעפשה בקע םיטמק וב עונמלו רועה לע ןגהל ןתינ
.תוינבגע לש הלודג הכירצ ידי-לע ,שמשה לש
ופתתשה וב ,הינטירב University of Manchester-ב רקחמ
רתי וליג םויב תוינבגע קסר תופכ 5 וכרצש ולאש אצמ ,שיא 20
>.(UV) שמשה לש לוגס-ארטואה תנירקל הפישח ינפב תודימע

רועישב ,רתוי םינגומ ויה תוינבגע לש הלודג תומכ וכרצש ולא
ןוכיס ךכב וניטקהו (Sunburn) שמש-תויווכ ינפמ ,33%
.(Skin Cancer) רועה ןטרסלו רועה לש תמדקומ תונקדזהל
ףילחת הווהמ הניא תוינבגע תכירצ יכ םישיגדמ םירקוחה
.ףסונ הנגה ךבדנ אלא ,שמשה ינפמ רועה לע הנגהל

British Society for Investigative Dermatology, Oxford


2008 יאמ
תוינבגעה לש תינטרס-יטנאה ןתוליעפ תרבגה
...רקחמ


2008 ילוי
םיניטאטס ומכ ליעי ןפוקיל
...רקחמ


2010 רבמבונ
סיזורופואטסוא םצמצמ תוינבגע ץימ
ןפואב לידגהל היושע (Tomato Juice) תוינבגע ץימ תכירצ
םיניגמה םייטנדיסקוא-יטנאה םיאתה רפסמ תא יתועמשמ
,סיזורופואטסוא ינפמ
יד תאז וליגש הדנק University of Toronto ירקוח ירבדל
תוסוכ 2 תייתשל ךרע יווש םהש ,ןפוקיל ג"מ 30-ב ךכל ךכל
.תוינבגע ץימ
דע 50 תונב םישנ ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנש ,רקחמב
.םינוש הנוזת תורוקממ ןפוקיל וכרצש רבעמה ליג רחאל 60
תנטקהל םרג םדב ןפוקילה יכ אצמנ םישדוחה 4 םותב
.םצעה לש שדחמ הגיפסה

Osteoporosis International


2011 ראוני
םדב םינמוש הדירומ הינבגעב תבוכרת
(9-oxo-ODA) תבוכרת הינבגעב ורתיא ןפי Kyoto Uni. ירקוח
ףוליח תא תמקשמו םדב םינמושה תמר תא הדירומה
ךכב עונמל היושעו דבכב ןמושה לש ילמרונה םירמוחה
ומכ ,םדב םינמוש רתיל הרושק רשא םד-ילכ תלחמ
.םיקרועה תשרט
הימדיפילסיד/םדב םינמוש לש ההובג המרש םינייצמ םירקוחה
תשרטל רישיה ירקיעה ןוכיסה םרוג הניה (Dyslipidemia)
.(Cirrhosis) דבכה תמחשלו םיקרועה

Food Research & Molecular Nutrition


2011 ילוי
הינבגעב המצוע בר טנדיסקוא-יטנא
הינבגעב וליג דרפס Molecular and Cell Biology ירקוח
4.5 יפ ,םהירבדל ,וקזוח רשא המצוע בר טנדיסקוא-יטנא
דחוימ טנדיסקוא-יטנא .C ןימטיומ 10 יפו E ןימטיו לש הזמ
הינבגעב רצוימ ,Feruloylnoradrenaline/FNA יורקה ,הז
ענומ אוהש ךכל תודוה ,הישעתב שמשל יושעו הקע יאנתב
לוקליק ומכ ,םייוניש ענומה רומיש רמוחכ ,םינמוש ןוצמיח
.ןוזמה תוכיאב םיעגופה םינמשו םינמוש

Environmental and Experimental Botany


2012 יאמ
טרופסל יתנוזת לאיצנטופ לעב תוינבגע ץימ
תינוצמיח הקע ינמס םצמצל היושע םוי ידמ תוינבגע ץימ סוכ
.תצמואמ תינפוג תוליעפ רחאל קזנו
תא הדירוה תועובש 5 ךשמב תוינבגע ץימ ל"מ 150 תייתש
הווהמה 8-dihydro-2’-deoxyguanosine/8-oxodG-ה תמר
.םיאירב םישנא 15-ב ,ינוצמיח DNA קזנל ןמס
הז קזנ הידבש Stockholm University ירקוח לש םהירבדל
ךא ,םיזוחא 84-ל 42-מ ,תרוקיבה בלשב ,תולעל היה רומא
.וז היילע הענמ תוינבגעה ץימ תלועפ

Nutrition Journal


2012 ילוי
רתוי הובג יטנדיסקוא-יטנא ךרע תולעב תוינגרוא תוינבגע
דרפס University of Barcelona-ב םירקוח לש םהירבדל
תובוכרת רתוי תוליכמ םיינגרוא םיאנתב םילדגמ ןתוא תוינבגע
רשא תוינבגעל האוושהב (Phenolic Compounds) תוילונפ
.םיירחסמ טרדנטס יאנתב תולדג
םישמתשמ םניא םיינגרוא םילדגמ יכ םיריבסמ םירקוחה
ךכמ האצותכו (Nitrogenous Fertilizers) םיינקנח םינשדב
תלדגהב םהלשמ הנגה ינונגנמ תלעפהב םיביגמ םיחמצה
.םיטנדיסקוא-יטנאה תומר

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2012 ילוי
תוינבגע יערז ןמש לש דיתעה
ב"הרא United States Department of Agriculture ירקוח
רוצייל לודג לאיצנטופ ילעב םניה תוינבגע יערז יכ םירסומ
.םיהובג םיטנדיסקוא-יטנא םיכרע ילעב םיירחסמ םינמש
תודוהו םיזוחא 36.9 דע 20 איה הינבגעה יערזב ןמשה תלוכת
דחוימבו וב תויוור יתלב ןמוש תוצמוח לש הובגה זוחאל
ןמשכ שמשל הז ןמש יואר ,(Linoleic Acid) תיאלוניל הצמוח
.הקיטמסוקבו לכאמ

Journal of Food Science


2012 רבוטקוא
ץבשל ןוכיס תוניטקמ תוינבגע
,דנלניפ ויפואוק University of Eastern Finland-ב רקחמ
הליג ,הנש 12.1 ךשמב 65 דע 46 ינב םירבג 1,031 ורטונ וב
ןפוקיל לש רתויב ההובגה המרה האצמנ םמדבש ולא יכ
.םירחא תמועל ץבשב תוקלל ,55% ןב ,תחפומ ןוכיסב ואצמנ

Neurology

...2 תושדח - ןפוקיל/היינבגע ואר