2 תושדח - ןפוקיל/הינבגע
Tomato & Lycopene - News 2...הינבגע ואר
...ןפוקיל ואר
1 תושדח - ןפוקיל/היינבגע ואר


2013 ראוני
ץבשלו בל תלחמל ןוכיס הניטקמ ןפוקיל תלולג
(Lycopene) ןפוקיל ביכרמה לע תססובמה (Pill) הלולג
ןיטקהל יושע תולשב תוינבגע (Skin) תפילקב יוצמה
.(Stroke) ץבשו (Heart Disease) בל תלחמל ןוכיס
הלולג יכ יכ וליג הינטירב Cambridge University ירקוח
תא םהב רפשל ,םדה ילכ לש םתוליעי תא רפשל היושע וז
.(Hardened Arteries) ושקתהש םיקרוע ךכרלו םדה תמירז

ND


2013 יאמ
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס הניטקמ םילפלפו תוינבגע תכירצ
וליג ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח
,(Solanaceae) םיינלוסה תחפשמל ףתושמה ביכרמש
(Peppers) םילפלפ ,(Tobacco) קבט ,רתיה ןיב םיללוכה
תוקלל ןוכיסה תא ןיטקמ ,(Tomatoes) תוינבגעו
.(Parkinson's Disease) ןוסניקרפ תלחמב
בורקמ הז ונחבואש םילפוטמ 490 ופתתשה רקחמב
תצובקכ ושמישש םיאירב םישנא 644-ו ןוסניקרפ ילוחכ
םיינלוסה תחפשממ תוקריה תכירצש לככש אצמנ .תרוקיב
.ןוסניקרפ תלחמל ןוכיסה ןטק (םילפלפ דחוימבו) הלדג

Annals of Neurology


2013 יאמ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ היוסו תוינבגע
...רקחמ


2013 רבמצד
דשה ןטרס ענומ תוינבגע ץימ
תוינבגע ץימש ואצמ ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers Uni.-ב רקחמ
.(Breast Cancer) דשה ןטרס עונמל יושע (Tomato Juice)
ןוכיסב ויהש ,הלעמו 55 תונב םישנ 70 ופתתשה רקחמב
וא רתי לקשמ ללגב דשה ןטרסב תולחל עצוממהמ הובג
ןהב ,דשה ןטרסב הלוחכ הנחבואש החפשמ תבורק ללגב
,תועובש 10 ךשמב םינומרוהה תומר תא םירקוחה ורטינ
.תוינבגעה תכירצ תלדגה רחאלו ינפל

האיבה םישנה םדב (Lycopene) ןפוקילה תומר תלדגה
,9%-ב (Adiponectin) ןיטקנופידא ןומרוהה תמרב הילעל
.(Prostate Cancer) תינומרעה ןטרס תעינמב רזועה ןומרוה

תומכ הליכמ ,םויב תוינבגע ץימ סוכ יכ םירובס םיחמומ
.דשה ןטרס תעינמב רוזעתש (Lycopene) ןפוקיל
האצות ,רתוי תוזרה םישנב רתוי תויתועמשמ ויה תואצותה
.(Obesity) רתי תנמשהב םחליהל ךרוצה תא השיגדמה

Rutgers University


2014 לירפא
םירירש חותיפל תוקורי תוינבגע
תבוכרת יכ םיחוודמ ב"הרא University of Iowa ירקוח
(Green Tomatoes) תוקורי תוינבגעב היוצמ רשא
,(Stimulates Muscle Growth) םירירש תחימצ תררועמ
,(Improves Muscle Strength) ירירש חוכ תרפשמ
םירירש לודליד ינפמ הניגמו (Endurance) תלוביס
םירירש ןווינו (Protects Against Muscle Wasting)
.(Muscle Atrophy)

םרגנ (Muscle Atrophy/Wasting) םירירש ןווינ
,תועיצפו תולחמ ןווגמ ,(Aging) תונקדזהמ האצותכ
,(H. Failure) בל תקיפס יא ,(Cancer) ןטרס םהב
.דועו (Orthopedic Injuries) תוידפותרוא תועיצפ

םתוליעפ ,םישושת םישענו םישלחנ ךכמ םילבוסה
הלחמה .םהייח תוכיא םג ךכו תעגפנ תינפוגה
(Falls) תוליפנל םידעומ תויהל םישנאל תמרוג
.(Fractures) םירבשו


תמרוג רשא (Tomatidine) ןידוטמוט תבוכרתב רבודמ
ךופיהלו (Gene Expression) ןג לש ותואטבתהב יונישל
.םירירשה ןווינ ידי-לע ומרגנש םירירשה יאתב םייונישב

םירבכע יכ אצמנ םירבכעב םירקוחה וכרעש יוסינב
םיקזח ושענ םה ,רתוי םילודג םירירש וחתיפ םיאירב
אוה לכמ בושחהו רתוי ךשוממ ןמז ןמאתהל ולכיו רתוי
הלחמב לפיטו םירירש ןווינ םהב ענמ ןידוטמוטהש
ףא לע הנתשה אל יללכה םפוג לקשמ ,ןכ ומכ .תמייק
תבוכרתש זמרמה רבד ,םפוגב ןמושה תומכב הדיריה
.(Obesity) רתי תנמשהב לופיטל שמשל היושע וז

Journal of Biological Chemistry


2014 ינוי
םדה ילכ דוקפית תא תרפשמ תוינבגע תיצמת
םד ילכו בל ילוחב
יכ םיחוודמ הינטירב University of Cambridge ירקוח
בל ףקתה ינפמ ןגמה םרוגה אוה (Lycopene) ןפוקילה
בל תולחממ םילבוסב (Stroke) ץבשו (Heart Attack)
םיכרוצ רשא (Cardiovascular Disease/CVD) םד ילכו
ידי-לע תאז ,(Mediterranean Diet) תינוכית םי הנוזת
רופיש ידי-לע (Blood Vessels) םדה ילכ דוקפית רופיש
יופיצה :(Endothelial Function) ילתודנאה דוקפיתה
CVD ילפוטמ 36 ופתתשה רקחמב .םדה לכ לש ימינפה
.םיאירב םישנא 36-ו

PLOS One


2014 טסוגוא
תינומרעה ןטרס עונמל היושע תוינבגע תכירצ
םייושע תוינבגעב הרישע הנוזת תועיבקב םיכרוצה םירבג
.(Prostate Cancer) תינומרעה ןטרסב תוקלל ןוכיס ןיטקהל
הינבגעה הינטירב University of Bristol ירקוח ירבדל
.הלחמה תעינמל רתויב ליעי יעצמא תויהל היושע
בורק לש םהייח חרוא תאו םתנוזת תא וחתינ םירקוחה
.69 דע 50 ינב םייטירב םירבג 20,000-ל
,עובשב תוינבגע לש תונמ 10-מ רתוי וכרצש םירבגש אצמנ
וא (Fresh Tomatoes) תוירט תוינבגעב רבודמ םא ןיב
הלחמל ןוכיסה תא וניטקה ,(Tomato Juice) תוינבגע ץימב
.18%-ב
ינפמ ןגמה (Lycopene) ןפוקילל תאז םיסחיימ םירקוחה
.(DNA Damage) ייא-ןא-יד יקזנו םיאתל םיקזנ

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention


2015 ראוני
םיינתומה לדוג תא ןיטקמ תוינבגע ץימ
תוריעצ םישנב תקלד ינמסו
הליכמה ,ל"מ 280 תב (Tomato Juice) תוינבגע ץימ סוכ תמיגל
עיפשמ תועובש 8 ךשמב ,םוי ידמ (Lycopene) ןפוקיל ג"מ 32.5
תמר ,(Waist Circumference) םיינתומה ףקיה לע רישי ןפואב
(Inflammatory Markers) תקלד ינמסו (Cholesterol) לורטסלוכה
עצוממב ןטק םיינתומה ףקיה .ללכ-ךרדב תואירבה תוריעצ םישנב
.ג"ק 0.5-ב דרי (Body Weight) ףוגה לקשמו מ"ס 1.6-ב
ןומרוהה תמרו 22%-ב הדרי MCP-1 תקלדה ןמס לש ותמר
הלדג ,ןמושה תומקרמ שרפומה ,(Adiponectin) ןיטקנופידא
ןילוסניאל תושיגרב הטילשב בושח דיקפת הז ןומרוהל .25%-ב
םישנ 30 ופתתשה רקחמב .היגרנאו (Insulin Sensitivity)
תכירצב וכישמה םישנה .תרוקיב תצובק אלל ,תואירבו תוריעצ
.הליגר תינפוג תוליעפו ןוזמ

Nutrition


2015 יאמ
תוינבגעה ץימ םעט תא רפשמ הסיטה שער
שער תעפשה תא ורקח רשא הינטירב Cornell Uni. ירקוח
וליג (Palate) ךחה לע (לביצד 85) הסיטה ןמזב סוטמה
םעט תא טילבמו (Sweetness) תוקיתמ אכדמ שערהש
,םימעטה ראש תא שיגדמה ישימחה םעטה ,(Umami) יממואה
טמוטולג םוידוסונומ חותיפל ,ןמזה םע ,האיבה רשא הדבוע
ידי-לע יממואה םעט תטלבה .(Monosodium Glutamate)
ומעט תא םירפשמ סוטמה ךותב ריואה ץחלו הסיטה שער
.(Tomato Juice) תוינבגעה ץימ לש

Journal of Experimental Psychology: Human
Perception and Performance


2015 ינוי
תומודא תוינבגע לע תולוע תומותכ תוינבגע
ןפוקילה לש תיגולויבה תונימזב
ץימ יכ אצמ ב"הרא Ohio State University-ב רקחמ
(Tangerine Tomatoes) תומותכ/ןיר'גנט תוינבגעמ
לש (Bioavailability) תיגולויבה תונימזה תניחבמ הלוע
תוינבגעמ ץימ לש הז לע ובש (Lycopene) ןפוקילה
.תומודא
גוסמ ןפוקילה תלוכתל תאז הדבוע םיסחיימ םירקוחה
תיגולויבה תונימזהש אצמנ .(CIS-Lycopene) ןפוקיל-סיס
לש וזמ 8.5 יפ הלודג לודג תומותכ תוינבגעמ ץימ לש
.תומודא תוינבגעמ ץימ

Food Research & Molecular Nutrition


2015 רבמבונ
היינבגעה לש תינטרס-יטנאה תוליעפה
ךשמנש ,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא Uni. of Illinois ירקוח
,(Lycopene) ןפוקילה לש םזילובטמה תא ןחבו םישדוח 14
תינומרעה תטולבב םילודיג םצמצמ היינבגעב ןפוקילהש אצמ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמו (Prostate Tumors)
.(Prostate Cancer)

,UIUC College of Agriculture, Consumer
and Environmental Sciences


2016 ראוני
תילובטמ תנומסתמ םילבוסה ייח תא ךיראמ ןפוקיל
ב"הרא Uni. of Nebraska Medical Center-ב רקחמ
תויושע םדב (Lycopene) ןפוקיל לש תוהובג תומר יכ אצמ
םילבוסה םישנאב (Survival) תודרשיהה רועיש תא לידגהל
.(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסתמ
םילבוסה םישנא 2,499 לש םהינותנ תא וחתינ םירקוחה
.(NHANES) םדוק לודג רקחמ ךותמ ,תילובטמ תנומסתמ

Nutrition Research


2016 לירפא
הקיזמ הנירק תעפשה דגנ תוינבגע
(Lycop.) ןפוקילש וליג הינטירב Uni. of Manchester ירקוח
,(Radiation) הנירק לש הקיזמה התעפשה דגנ החלצהב לעופ
.האופרב (Radiation Therapy) הנרקהב לופיטכ תשמשמה
.(Gamma Radiation) אמג תנירקב רבודמ .םייאופר םיכרצל
,ןמשב ולשובש תוינבגע לש הלודג תומכ ,םירקוחה ירבדל
.הנירק יקזנ דגנ דאמ ליעות ,ןפוקילה תגיפסל רזועה
רשאכ הנטק ןפוקילה לש וז הביטימ העפשה יכ םג ררבתה
.לדג ןצמחה זוכיר

FEBS Letters


2017 יאמ
הביקה ןטרסב תלפטמו תענומ המלשה הינבגעה תיצמת
איה (Whole Tomato Extract) המלשה הינבגעה תיצמת
(Prevent) עונמל וליפאו (Treat) לפטל לאיצנטופ תלעב
.(Stomach Cancer/Gastric Cancer) הביקה ןטרס תא

ירפה תויצמתש וליג ב"הרא Temple University ירקוח
(San Marzano) ונזרמ ןאס :תוינבגע ינז ינש לש םלשה
יאת לש םתחימצ תא תומלוב (Corbarino) ונירברוקו
.תוריאממה ןהיתונוכת תא תואכדמו הביקה ןטרס
ומרגו ןטרסה יאת לש םתוטשפתה תא וענמ תויצמתה
.םתומל
Oncology Research Center of Mercogliano ירקוח
(Lycopene) ןפוקילל ולא תונוכת םיסחיימ םניא הילטיא
.היינבגעב םיביכרה ללכל אלא ,דבלב

Journal of Cellular Physiology


2017 ילוי
רועה ןטרסל ןוכיס הניטקמ תוינבגע תכירצ
אצמ ב"הרא Ohio State University-ב םירבכעב רקחמ
ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע תוינבגע לש תימוי הכירצ יכ
.(Non-Melanoma) המונלמ וניאש (Skin Cancer) רועה

הלוגס-הרטלוא הנירקל ופשחנש םירבכעב ךרענ רקחמה
תוינבגע תקבא וכרצ רשא םירבכע .(UVB) אטב גוסמ
ןוכיסב ואצמנ (Dehydrated Tomato Powder) תושבוימ
םירבכעל האווושהב רועה ןטרסל 50% רועישב תחפומ
התייה תובקנה לע תוינבגעה תעפשה .תרוקיבה תצובקב
.םירכזה םירבכעה לע התייהש וזמ התוחפ

םדא-ינבב וכרענש םימדוק םירקחמ יכ םינייצמ םירקוחה
(Tomato Paste) תוינבגע קסר לש תכשוממ הכירצ יכ ואצמ
.(Sunburn) שמש תויווכ לע לקהל היושע

Scientific Reports