הרצוצחה ץע
Trumpet tree/Embauba
(Cecropia peltata)

תורהנ תודג לע חמוצ הרצוצחה ץע
םיה ייאבו המורדבו הקירמא זכרמב
יבירקה

בורק) החימצ ריהמ אוה .םירטמ 10 דע הבוגל אשנתמ ץעה
םיערז וב ,ורשבו ילילג ץעה ירפ .םירצק וייחו (הנשב םירטמ 2-ל
מ"ס 50-ל עיגהל יושע םילעה רטוק .ךרו קותמ ,םינטק


לודיג יאנת
שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמו החל עקרק
תורהנל םימשגה-ימ ידי-לע םיפטשנה ,םיערזמ אוה יובירה
םהיתודגב םיטלקנו 
וציפהל םיעייסמו יסיסעה ורשבל םיכשמנ םיבר םייח-ילעב 
,(Fire ant) שא ילמנ םע הלועפ ףותיש ךות םייקתמ ץעה
(Resin) ףרש לע תומייקתמו בובנה עזגב ןניק תא תונובה 
םישלופ ינפמ וילע תוניגמ ןה הרומתבו קותמה וילע 


תיאופר תוליעפ
ירפבו עזגה תפילקב ,הרצוצחה ץע ילעב םישמתשמ

,םידיאונובלפ ,םידיאולקלא ,(Glucosides) םידיסוקולג םהב שי
,(Triterpenes) םינפרטירט ,(Cardenolids) םידילונדרק ,םינינאט
םיפרשו םידיאורטס ,(Polyphenols) םילונפילופ ,םינמוש

הרצוצחה ץע תונוכת
בלה תא קזחמ
תיזכרמ םיבצע תכרעמ תא אכדמ
(Cytotoxic) םיאתל ליער
ןתשמ
רהטמו לשלשמ
רוזחמה תא דדועמ
םדב רכוסה תמר תא תיחפמ
םדה-ץחל תא דירומ
םיבאכ ךכשמ
יטמתסא יטנא
ילאירטקב יטנא
יתיירטפ יטנא
תוקלד דגונ
יטנדיסקוא יטנא
יתיווע דגונ
ץווכמ

הרצוצחה ץע ילעמ הת
...ב לופיטל שמשמ
תונוילעה המישנה יכרדב תורחא תויעבבו המתסא
תרכוס
ןושלו הפ יעצפ

תונוכתב םישמתשמ סנוזמאה רוזיאב םינאידניאה
ןורגישב לופיטל הרצוצחה ץע לש תויתקלד-יטנאה
תוילכ תקלדבו

...ךכב םיאפרמו םילודגה םילעב םיפטוע הנאיוג ידילי
םצע ירבש
םיעצפו תורובח

...ל םג םתוא םישמשמ םילעה
ןימה ירביא יוטיח
הדיל רחאל םיבאכ לע הלקה

...המישנה תכרעמ תולחמל םילעה םישמשמ ליזרבב
(Dyspnea) המישנ יישק
תואיר תקלד
המתסא
טיכנורב
תלעש/לועיש

...ןכו
םד-ץחל רתי
בלה רירש קוזיח
תרכוס
ןוסניקרפ תלחמ
הילכ תולחמ

הרצוצחה ץעב םירחא םישומיש
(Phlegm) חיכ תתחפהל תשמשמ...(Bark) ץעה תפילק
העגרהל םישמשמ...(Roots) םישרושה
רועה תעגרהל החשמ תנכהל שמשמ...(Fruit) ירפה

תורהזא
>...לע רוסא הרצוצחה ץע ירצומב שומישה
ךומנ םד-ץחלמ םילבוסה
הימקילגופיהמ םילבוסה
ןויריהב םישנ
בל ילוח

.