הרצוצחה ץע
Trumpet tree/Embauba
(Cecropia peltata)

זכרמב תורהנ תודג דיל לדג הרצוצחה ץע
דע הבוגל אשנתמ ץעה .תיברעמה ודוה ייאבו המורדבו הקירמא
.םירצק וייחו (הנשב רטמ 2-ל בורק) החימצ ריהמ אוה .רטמ 10
.ךרו קותמ ,םינטק םיערז וב ,ורשבו ילילג ץעה ירפ
.מ"ס 50-ל עיגהל ייושע םילעה רטוקלודיג יאנת
.האלמ שמש
.בטיה תזקונמו החל עקרק
ידי-לע םיפטשנה ,םיערזמ השענ יובירה
.םהיתודגב םיטלקנו תורהנל םימשגה-ימ    
.וציפהל םיעייסמו יסיסעה ורשבל םיכשמנ םיבר םייח-ילעב    
תא תונובה ,שא ילמנ םע הלועפ ףותיש ךות םייקתמ ץעה
.קותמה וילע ףרש לע תומייקתמו בובנה עזגב ןניק    
.םישלופמ וילע תוניגמ ןה הרומתב    תיאופר תוליעפ
.ירפבו עזגה תפילקב ןכו ץעה ילעב םישמתשמ

,םינינאט ,םידיאונובלפ ,םידיאולקלא ,םינמוש ,םידיסוקולג םהב שי
,(Triterpenes) םינפרטירט ,(Cardenolids) םידילונדרק
.םיפרשו םידיאורטס ,(Polyphenols) םילונפילופ

ץעה לש ויתונוכת
.בלה תא קזחמ
.תיזכרמ םיבצע תכרעמ תא אכדמ
.(Cytotoxic) םיאתל ליער
.ןתשמ
.רהטמו לשלשמ
.רוזחמה תא דדועמ
.םדב רכוסה תמר תא תיחפמ
.םד-ץחל תיחפמ

.םיבאכ ךכשמ
.יטמתסא יטנא
.ילאירטקב יטנא
.יתיירטפ יטנא
.יתקלד דגונ
.יטנדיסקוא יטנא
.יתיווע דגונ
.ץווכמ

תונוכתב םישמתשמ סנוזמאה רוזיאב םינאידניאה
ןורגישב לופיטל הרצוצחה ץע לש תויתקלד-יטנאה
.תוילכ תקלדבו

...ב לופיטל שמשמ םילעה הת
.תונוילעה המישנה יכרדב תורחא תויעבבו המתסא
.תרכוס
.ןושלו הפ יעצפ

...םיאפרמו םילודגה םילעב םיפטוע הנאיוג ידילי

...ל םג םתוא םישמשמ םילעה
.הדיל רחאל םיבאכ לע הלקה .ןימה ירביא יוטיח

...המישנה תכרעמ תולחמל םילעה םישמשמ ליזרבב
.(Dyspnea) המישנ יישק
.תואיר תקלד

.המתסא
.טיכנורב
.תלעש/לועיש
...ןכו
ץעב םירחא םישומיש
.חיכ תתחפהל תשמשמ ץעה תפילק
.העגרהל םישמשמ םישרושה
.רועה תעגרהל החשמ תנכהל שמשמ ירפה

תורהזא
...לע רוסא הרצוצחה ץע ירצומב שומישה
.םד-ץחל טועיממ םילבוסה
.הימקילגופיה ילוח

.ןוירהב םישנ
.בל ילוח