הטיח בשע
Wheatgrass
(Agropyron cristatum:Crested Wheatgrass)
(Agropyron intermedium:Slender Wheatgrass)
(Agropyron smithii:Western Wheatgrass)
 
.היחלו םדאל ןוזמ שמשמה ,יתנש-בר חמצ אוה הטיח בשע
רשאכ ,חמצה תא םימסרכמ םילותחו םיבלכש העפותה תרכומ
.ערב םישח םה
 

 
לודיג יאנת
,לודיגל טושפו לק ,רתויב יביטרוקד חמצ אוה הטיח בשע
.ול הצוחמו תיבב    
םישגמ רפסמב הטיח בשע לדגל ןתינ םוקמב ןוכסיחל
.מ"ס 2 הבוגב יד .ינשה לעמ דחא ,םיחוטש    
עובש ךות עיגמו םימי 4 ךות טבונ אוה .החימצ ריהמ אוה
ןכומ היהי אוה זא ,מ"ס 25 דע 20 הבוגל   
.הטיחסו ךותיחל   
תוסיו .םיערזמ םילדגמ הטיחה בשע תא
.ליעוי לודיגה תעב שמשה תנירק תמצוע   
 


תיאופר תוליעפ
.םילעהמ םטחוס ותוא ,הטיחה בשע ץימב םישמתשמ
וב הנוזתה ירמוח תלוכתו ההכ קורי ועבצ
,ךרע הווש ירט הטיח בשע ג"ק 1/2 .ההובג
.הניגה תוקרי רחבמ ג"ק 12-ל ,הנוזת תניחבמ
הטיחה בשע ץימ תלוכת
.ןוסיחה תכרעמ לש הלועמ קזחמ בשחנה ,ליפורולכ 70%
םג ןכלו) םינובלחל ןיינב ינבא תווהמה ,ונימא תוצמוח 17
.ףוגב (תומקרה לש    
לזרב ,ןחרז ,ןדיס םהב ,ףוגה קוקז םהל ,םינוש םילרנימ 92
.ןגלשאו םויזנגמ    
רישע אוה . C ןימטיוו A ןימטיו ריתע רוקמ הווהמ אוה
דחוימב) סקלפמוק B ינימטיוו K ןימטיו ,E ןימטיוב םג    
.ןיטורק הטבו B-6 ןימטיוב    
 
הטיחה בשע ץימ תונוכת
ןצמח םיאשונה ,םימודא םד יאת רוציי דדועמ אוה
...ףוגל תעייסמ וז ןצמח תקפסא תרבגה .ףוגה יאתל    
.ןמחפ תצומחת דחו חיפרע ינלערב םחליהל
.רתי ץמאמ תעב ףוגה תוליבס תא ריבגהל
.(Scars) תוקלצו תורגב יעצפ יופירב רזוע
תפיאש בקע ,תואירב ורצונש תוקלצ תסמהב עייסמ
.םייצמוח םיזג    
תודבכ תוכתמ תקחרה ךות ,םדה תא רהטל עייסמ
.תופורת יעקשמו    
ךכב עייסמו םיאתב םימיזניאה תומר תא ריבגמ
.ףוגה ןונעירלו ילובטמה ךילהתל ,םיאתה תושדחתהל    
.תוריצע לש הרקמב רזוע
 
.םיעצפ תדלגהל תועייסמ הטיח בשע תושיבח

...ב לופיטל רקיעב שמשמ הטיח בשע
.םימוהיז
הפב הלגומ תביז
.(Pyorrhea)   
.תוננטצה
.טיכנורב
.םוח
 
.םויב םיימעפ ,רטיל-ילימ 50 אוה לבוקמה ןונימה
 
רועה יוקינל הטיח בשע ץימ
,הלועמ רוע הקנמ שמשמ הטיח בשע ץימ
.רועה ךותל הנוזת ירמוח תגפסה בגא
 

םייניש באכ ךוכיש

.תוקד 5 ךשמב הפב הטיח בשע ץימ וקיזחה
 
ץימ תא וכפשו םימח םימ טבמאב ובש
.םכפוג לכ לע הטיחה בשע    
.םירק םימב םכמצע תא ופטשו תוקד 20 דע 15 וניתמה

...ב לופיטל םג וב םישמתשמ הטיחה בשע ידיסח

...ב לופיטל שמשמ אוה תיממע הפורתכ

,הטיח בשע תטאיד ךרוצל הטיח בשעב םישמתשמה שי
.ןטרס ילוח ייח ךיראהלו ןטרס תולחמ גיסהל ידכ
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחב הטיחה בשע לוצינ אוה ןויערה