הטיח בשע
Wheatgrass
(Agropyron cristatum:
Crested Wheatgrass)
(Agropyron intermedium:
Slender Wheatgrass)
(Agropyron smithii:
Western Wheatgrass)

.היחלו םדאל ןוזמ שמשמה ,יתנש-בר חמצ אוה הטיח בשע
םה רשאכ ,חמצה תא םימסרכמ םילותחו םיבלכ יכ עודי
.ערב םישח


לודיג יאנת
תיבב ,לודיגל טושפו לק ,דאמ האנ חמצ אוה הטיח בשע
ול הצוחמו 
םישגמ רפסמב הטיח בשע לדגל ןתינ םוקמב ןוכסיח םשל
מ"ס 2 הבוגב יד ךכ םשל .ינשה לעמ דחא ,םיחוטש 
ךות העיגתו םימי 4 ךות היהת הטיבנה .הריהמ החימצה
ךותיחל ןכומ היהי חמצה זא ,מ"ס 25 דע 20 הבוגל עובש 
הטיחסלו 
םיערזמ השענ לודיגה
החימצל ליעוי לודיגה ןמזב שמשה תנירק תמצוע תוסיו


תיאופר תוליעפ
םילעהמ םטחוס ותוא ,הטיחה בשע ץימב םישמתשמ

הנוזתה ירמוח תלוכתו ההכ קורי ץימה
ירט הטיח בשע ג"ק 1/2 :ההובג וב
ג"ק 12-ל ,תיתנוזת הניחבמ ,ךרע הווש
הניגה תוקרי רחבממ


הטיחה בשע ץימ תלוכת
ןוסיחה תכרעמ לש הלועמ קזחמ בשחנה ,ליפורולכ 70%
ןכלו) םינובלחל ןיינב ינבא תווהמה ,ונימא תוצמוח 17
ףוגה (תומקר לש םג 
,ןחרז ,ןדיס םהב ,ףוגה קוקז םהל ,םינוש םילרנימ 92
ןגלשאו םויזנגמ לזרב 
רישע אוה . C ןימטיוו A ןימטיו ריתע רוקמ הווהמ אוה
דחוימב) סקלפמוק B ינימטיוו K ןימטיו ,E ןימטיוב םג 
(ןיטורק אטבו B6 ןימטיוב 


הטיחה בשע ץימ תונוכת
ןצמח םיאשונה ,םימודא םד יאת רוציי דדועמ ץימה
...ףוגל תעייסמ וז ןצמח תקפסא תרבגה .ףוגה יאתל 
ןמחפה תצומחת דחו חיפרע ינלערב םחליהל  
רתי ץמאמ תעב ףוגה תלוביס תא ריבגהל  
(Scars) תוקלצו תורגב יעצפ יופירב רזוע
תפיאש בקע ,תואירב ורצונש תוקלצ תסמהב עייסמ
םייצמוח םיזג 
תודבכ תוכתמ תקחרה ךות ,םדה תא רהטל עייסמ
תופורת יעקשמו 
ךכב עייסמו םיאתב םימיזנאה תומר תא ריבגמ
ףוגה ןונעירלו ילובטמה ךילהתל ,םיאתה תושדחתהל 
תוריצע לש םירקמב רזוע

םיעצפ תדלגהל תועייסמ הטיח בשעב הושיבח


...ב לופיטל רקיעב שמשמ הטיח בשע
םימוהיז
הפב הלגומ תביז
(Pyorrhea
תוננטצה
טיכנורב
(Fever) םוח

םויב םיימעפ ,רטיל-ילימ 50 אוה לבוקמה ןונימה

רועה יוקינל הטיח בשע ץימ
הלועמ יעצמא שמשמ הטיח בשע ץימ
הנוזת ירמוח תגפסה בגא ,רועה יוקינל
רועה ךותל

םייניש באכ ךוכיש
תוקד 5 ךשמב הפב הטיח בשע ץימ וקיזחה


הנהמו אירב טבמא
תא וכפשו םימח םימ טבמאב ובש
םכפוג לכ לע הטיחה בשע ץימ 
םירק םימב םכמצע ופטשו תוקד 20 דע וניתמה


...ב לופיטל םג וב םישמתשמ הטיחה בשע ידיסח
הילכ ינבא תעינמןתשה תיחופלש תקלד


...ב לופיטל שמשמ אוה תיממע הפורתכ
...תוינורכ רוע תויעב
המזקא
סיזאירוספ
הרגדופ
םייטמואיר םיבאכ
תוריצע

,הטיח בשע תטאיד ךרוצל הטיח בשעב םישמתשמה שי
.ןטרס ילוח ייח ךיראהלו ןטרס תולחמ גיסהל ידכ
ןוסיחה תכרעמ קוזיחב הטיחה בשע לוצינ אוה ןויערה

.