יתוברת שלוע
Chicory
(Cichorium intybus)

לדגה ,החימצ ריהמ ,יתנש-בר ינרשב חמצ שלועה
.ךורא יזכרמ שרוש חמצל .םלועה יבחרב
םילועבג לעבו רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתמ אוה
.רתויב םיאנ םילוגס-םילוחכה םיחרפה .םיבר םיידדצ

המודב ,לכאמ םישמשמ ויחרפו (םילשובמ וא םייח) שלועה ילע
.טלסב ,קריל    
.רירמ םמעטש ,שלועה ילע תא ןיבלהל שי לכאמ םשל
,ונממ רואה תרתסה ךות חמצה לודיג ידי-לע תאז םישוע    
.וב םילרנימהו םינימטיוה תא לדלדמה רבד    
.(Chicons) םינוקי'צ םינוכמ שלועה ילע    
.ןוזמל ההכ עבצ הנקמו םיבטרו םיקרמ לוביתל שמשמ שרושה
.הפק ףילחת שמשמ יולקה שרושה
.ררועמ תוחפ ותוא תכפוהו ותוא תנתממ הפקל שלוע תפסוה

...שמשמ שלועה
.(Ethanol) לונתא להוכ רוצייב
.תובנראו םיסוס ,תורפ ,םישבכל ןוזמ
.לוחכ עבצ קיפהל ןתינ םילעהמ
.טסופמוק רוציי ךילהתב זרז םישמשמ םישבוימה םיחרפה


לודיג יאנת
.(יוצר) תיריגו היירופ היירופ טעמ ,הלק עקרק יגוס רחבמ
.האלמ שמש
םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.(דחאכ    
.םיררובד ידי-לע השענ קוביאה
.ומצע עירזמ חמצה .םיערזמ יובירה
םוי 21 דע 7 ךות הטיבנה .ינוי דע יאממ העירזה


תיאופר תוליעפ
.םישבוימ וא םייח ,םילעבו שרושב םישמתשמ
,A ןימטיו ,C ןימטיו ,ןילוניא םה שלועב םיירקיעה םיביכרמה
.םיביסו (Polysaccharides) םידירכסילופ
םינובלחב םירישע ,החירפה ןמזב םיפסוא םתוא ,םילעה
.ךאב יחרפ תועצמאב לופיטב שמשמ שלועה .תומימחפבו

שלועה תונוכת
לוכיעה תכרעמ תא קזחמ
(1) .דבכה תאו     
(2) .ןותמ עיגרמ
(3)(2)(1) .לק לשלשמ
(4) .תולבי קיחרמ

(1) .ןובאית ררועמ
(1) .םד רהטמ
(1) .ןתשמ
(1) .םדב רכוס תיחפמ
(1) .הרמ תשרפה ררועמ

.םילעהו שרושה (1) 
.ירטה שרושב יבלחה לזונה (2) 
.םידליל לשלשמ פוריס םיניכמ שרושהמ (3) 
.לועבגה ץימ (4) 

...ב לופיטל תשמשמ שלועהמ..המח תיצמת
.ןורגיש
.(Bile) הרמ תשרפה תרבגה

.(Jaundice) תבהצ
.הרגדופ

המח שלוע תיצמת
.םיחתור םימ רטיל 1/2-ב שרושהמ םרג 30 ורשה

שלוע הת

(ולוכ חמצהמ וא) שרושהמ תיפכ 1 ולשב
.וננסו םימ לפס יצחב שבוימה    
.םויב ל"מ 350 דע 200 ותש

...ב לופיטל שמשמ התה
.(Gallstones) הרמ ינבא
.(Gastritis) הביק תקלד

.(Jaundice) תבהצ
.(Spleen) לוחט תויעב

...תשיבחל םישמשמ םישותכה שלועה ילע
.תוקולד םייניע

...תעגרהל םישמשמ וננוסו שלוע יחרפ ורשוה םהב םימ
.םייניע תקלד

תורהזא
תודתעתמש וא ןוירהב םישנ לע רוסא שלועב שומישה
.תוקינמ לעו ןוירהל סנכיהל    
,םייעמב שדוג םורגל לולע שלועב ךשמתמ/זרפומ שומיש
.ןיעה תיתשרב העיגפו שארב םד שדוג    
.תופיצרב םייעובש לעמ שלועב שמתשהל ןיא
.אפורב ץעוויהל םיפסות וא תופורת םילטונה לע