היזרפוי / היזרפוא / קולקלע
Eyebright
(Euphrasia officinalis)

םיחמוצה םינז 450-כ שי קולקלעה תחפשמב
היבנידנקסו הינטירב דעו ןוכיתה םיה ןגאמ
םישבי תודשב דחוימב ,תינופצה הקירמאבו
רוב תודשבו

אשנתמה האנ יתנש-דח חמצ אוה קולקלע
ילוי שדוחמ חרופ חמצה .מ"ס 15 דע הבוגל
םיינמגרא וא םינבל םיחרפה .רבמטפס דע
בוהצב םיווגמו

טלסב םבלשל ןתינו םירירמ טעמ םילעה
תוקרי 


לודיג יאנת
החל ,תיריג עקרק ללוכ ,עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע האלמ שמש
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
ומצע תא תורפהל יושע חמצה .שבד ירובד ידי-לע 
תוריעז תוחוטש תוסומכב םיחתפתמה םיערזמ יובירה
םיבשע ישרוש ןיב חמוצ אוה .הצחמל טיזרפ חמצה
קוקז אוה םהל הנוזתה ירמוח תא םהמ טלוקו םיכומס 


תיאופר תוליעפ
םילע ,לועבג :קולקלעה לש םינוילעה ויקלחב םישמתשמ
םשבייל ןתינ .החירפה תפוקתב ףוסאל שי םתוא ,םיחרפו
ידיתע שומישל

(חמצה יקלח לכ) קולקלעה תונוכת
לוכיעל עייסמ
היתפואמוהב שמשמ
לק קזחמ
(1) ץווכמ
יתקלד-יטנא
םייניעב לפטל עייסמ

.םיסוניס ללוכ ,ףאה ירבעמבו םייניעב םייריר םימורק (1)

םידיאודיריא םידיסוקילג םניה וב םיליעפה םיביכרמה רקיע
םתוליעפש םינינאטו םידיאונובלפ ,(Iridoid Glycosides)
רשא תונוכת ,תיתקלד-יטנאו תיתלזנ-יטנא תוליעפ ,ץוויכ איה
םיירירה םימורקהמ תושרפה תנטקהב תואטבתמ

C ןימטיובו A ןימטיוב רישע קולקלעה

...ב לופיטל שמשמ קולקלעה
ןיעב הרועש
םייניע תופייע
תימחל תקלד
םיפעפע תקלדו 

םושייה ןפוא
םייניעה לע המח תיצמת תייטר וחינה
ונממ הת ומגל ליבקמב
םייניע תופיט שמשמ ללודמ הת
הטמל תורהזא ואר

קולקלע הת
שבוימה חמצהמ םרג 4 דע 2 ולט
םויב םילפס 3 דע 2 ןונימה

םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 6 דע 2 :תיצמתב שומיש

...ב לופיטל שמשמ ,קולקלע הת
תחשה תחדק
םוחו לועיש ,ףאב שדוג
תוננטצה
סיטיסוניס
תעמד

םושייו ןונימ ,הנכה - הייטר / השיבח
(תוסוכ 2) ל"מ 500-ב שבוימה חמצהמ םרג 15 ורשה
תוקד 10ךשמל םיחתור םימ 
תשובחת/הייטרה תנכהל לזונב ושמתשהו וררק

םירחא םיחמצב קולקלעה תא םיבלשמ ללכ-ךרדב
בהזה טומו קובמסה חרפ ,בהז םתוח ומכ

.ןטיברשה םג בלושי ,תויגרלא תועפותב לופיט תעב
םינרפיצ םג ובלש םייניעה תפיטשל לזונ תנכהל


....ב לופיטל םג תשמשמ השיבחה
םיעצפ

הייארה רופישל קיתע םשרמ
,קולקלע :םיאבה םיחמצהמ ןפוחה אולמ וטלח
וננסו הנברו ,ןודילכ ,דרו ,רמוש

תורהזא
הרשיא אל (Commission E) תופורתל תינמרגה תושרה
וילע קפסמ עדימב רוסחמ בקע קולקלעב שומיש 
תועדומ לעב אפורב ץעייתהל שי קולקלעב שומישל םדוק
אפרמ-יחמצל 
תוקינימו ןויריהב םישנל ץלמומ וניא חמצב שומישה

יאוול תועפות
הייארה םועמיע
השלוח
םישוטיע
תוליחב
םייניש באכ
תוריצע
תודירצ
הניש ידודנ
רתי תעזה
לועישו חיכ
לובליב
שאר באכ
םייניעה לע ץחל
השרפהו ףא תקלד
תורוגמ םייניע
םיפעפע תוחיפנ
רואל תושיגר
המישנ יישק
רתי תנתשה
תעמד