תינומיל / ןומיל בשע
Lemongrass
(Cymbopogon citrates)

ינובשע יפורט חמצ אוה ןומיל בשע
הקנל-ירס / ודוהב ורוקמ .יתנש-בר
חמצה .לבת יבחרב ץופנ אוה םויכו
םירטמ 2 דע הובגל אשנתהל יושע
המוד רטוקו

יארחא םהל ,ינומיל חוחינו םעט ,םידחו טעמ םיננושמה ,םילעל
.ןומילה בשע ןמש תוכיא תא םג עבוק וזוכירש ,לארטיצ
םילעה ידי-לע ךתחהל אלש רהזיהל שי

.ידנלייאתב רקיעבו םייתאיסא םיחבטמב שמשמ ןומיל בשע
םישמשמ םתחתמ ינרשבה קלחהו ,רתוי םיכרה ,םיימינפה םילעה
םהב םיפטועו םיבטרו םיקרמ ,םיטלסב (םכרואל םיעוסש םהשכ)
םנוגיט ןמזב םיגד 

ומכ ,רחא הקשמ וא התב םישבוימ ןומיל בשע ילע תיירשה
םישמתשמ ךכ םשל .םיינומיל חירו םעט ול הנקת ,הדנומיל 
םילעה לש ןותחתה םקלחב 
 םידואמ תוקריל ףסות םישמשמ םישבוימ ןומיל בשע ילע
תובורעתבו םימשבה תיישעתב םישמשמ םישבוימה םילע
םושיב יחמצ לש 


ןומיל בשע ןמש
...(Citronella) הלנורטיצ םג יורקה ,ןומיל בשע ןמש
(Insect repellent) םיקרח קיחרמ
דמחמ תויחמ םישוערפ החוד
ופמש תופיט רפסמ םע ובברע  


...תיבל ץוחמו
,םיינוציחה םילעה תא וקלס ,לועבג ורבש .םישותי תקחרהל
יצימ / ינרשבה לועבגה סיסבב וחרמתהו ופשפתשה 


לודיג יאנת
יונ תוניגב בטיה בלתשמה ידוגינ חמצ אוה ןומיל בשע
בטיה תזקונמ ,תילוח עקרק היוצר
תוחפל םויב תועש 6 ךשמב שמשל הפישח
הבר הייקשה
הקולח ידי-לע תוברהל רתוי טושפ ךא ,םיערזמ השענ יובירה
םעפ ידמ ובצעלו חמצה תוטשפתה תא ליבגהל שי


תיאופר תוליעפ
ולש ןמשבו (הקבא וא הת) ןומילה בשע ילעב םישמתשמ

.לארטיצ (0.2-0.5%) אוה ןומילה בשעב ירקיעה ליעפה ביכרמה
,(Citronellol) לולנורטיצ ,(Myrcene) ןצרימ םג וב שי
,(Methyl heptenone) ליתמ ןונטפה ,(Citronellol) לולנורטיצ
,(Limonene) ןנומיל ,(Geraniol) לוינרג ,(Dipentene) ןטנפיד
(Farnesol) לוזנראפו (Nerol) לורנ

ןומילה בשע תונוכת
ןתשמ
םיבאכ ךכשמ
ינואכיד-יטנא
יתקלד-יטנא
ילאירטקביטנא
יתיירטפ-יטנא
םיבצעה תכרעמ תא עיגרמ


ןומילה בשע הת
םיירטה םילעה לש ןוילעה םקלחמ ,םייתש דע תיפכ ולבט
תוקד 15 ךשמב ,םיחתור םימ לפסב ,םישבוימה םילעה וא


םלועה יבחרב ןומיל בשע התב םישומישה

תונבצע
הביק יבאכ
םיבאכ
םיזג
תוקלד
הניש ידודנ
לושליש
םד-ץחל רתי
םוח
...סנוזמא
...ליזרב
...הבוק
...םייבירק

 

ןומילה בשע התב ינוציח שומיש
...ב לופיטל דעונ
(Athlete's foot) םיילגר תזזג

תזזג


ןומיל בשע ןמש
,(Myrcene) ןצרימ אוה ןומיל בשע ןמשב ליעפה ירקיעה רמוחה
םיימוקמ םיבאכ ךכשמו םיבצעה תכרעמ תא עיגרמה

...ל שמשמ ןומיל בשע ןמש
היפרתמוראב ,(Mood) חורה-בצמ רופיש
םידא רזפמל תופיט רפסמ ופיסוה .המישנה יכרד תחיתפ
ץמוח םע דחי ,ינונמש רעישבו ינונמש רועב לופיט

...ב לופיט םשל יוסיעבו
םדה-רוזחמ רופיש בגא םירירשה קוזיח
רועה הארמ רופיש
שאר-יבאכ ךוכיש
ןורגיש
יללכ קוזיח/תופייע תגפה
(Neuralgia) םיבצע יבאכ
(Tendinitis) םידיג תקלד

תורהזא
...ןומיל בשע ןמש
תועפות תעינמל .שיגר רוע ילעבל רוע ייוריג םורגל לולע
תוינמח / עירח ןמשב ןומילה בשע ןמש תא ולהמ ,תויגרלא 
תוילכ / דבכ תולחמב םילוח לע שומישל רוסא
תוקינמו ןויריהב םישנ לש ןשומישל ץלמומ וניא

.