תינומיל/ ןומיל בשע
Lemongrass
(Cymbopogon citrates)

.יתנש-בר ינובשע יפורט חמצ אוה ןומיל בשע
יבחרב ץופנ אוה םויכו הקנל-ירס/ודוהב ורוקמ
םירטמ 2 הובגל אשנתהל יושע חמצה .לבת
.המוד רטוקלו

יארחא םהל ,ינומיל חוחינו םעט ,םידחו טעמ םיננושמה ,םילעל
.ןומילה בשע ןמש תוכיא תא םג עבוק וזוכירש ,לארטיצ
.םילעה ידי-לע ךתחהל אלש רהזיהל שי

.ידנלייאתב רקיעבו םייתאיסא םיחבטמב שמשמ ןומיל בשע
םישמשמ םתחתמ ינרשבה קלחהו ,רתוי םיכרה ,םיימינפה םילעה
םהב םיפטועו םיבטרו םיקרמ ,םיטלסב (םכרואל םיעוסש םהשכ)
.םנוגיט ןמזב םיגד

הקשמב וא התב םישבוימ ןומיל בשע ילע תיירשה
.םיינומיל חירו םעט ול הנקת ,הדנומיל ומכ ,רחא    
.םילעה לש ןותחתה םקלחב ךכ םשל םישמתשמ    
.םידואמ תוקריל ףסות םישמשמ םישבוימ ןומיל בשע ילע
לש תובורעתבו םימשבה תיישעתב םישמשמ םישבוימה םילע
.םושיב יחמצ    

ןומיל בשע ןמש
...(Citronella) הלנורטיצ/ןומיל בשע ןמש
.דמחמ תויחמ םישוערפ החוד   .םיקרח קיחרמ
.ופמש תופיט רפסמ םע ובברע    

...תיבל ץוחמו
,םיינוציחה םילעה תא וקיחרה ,לועבג ורבש .םישותי תקחרהל
.יצימ/ינרשבה לועבגה סיסבב וחרמתהו ופשפתשה    


לודיג יאנת
.יונ תוניגב בטיה בלתשמה ידוגינ חמצ אוה ןומיל בשע
.בטיה תזקונמ ,תילוח עקרק
.תוחפל םויב תועש 6 ךשמב שמש
.הבר הייקשהל
.הקולח ידי-לע תוברהל רתוי טושפ ךא ,םיערזמ יובירה
.םעפ ידמ ובצעלו חמצה תוטשפתה תא ליבגהל שי


תיאופר תוליעפ
בשע ןמשבו (הקבא וא הת) ןומילה בשע לש וילעב םישמתשמ
.ןומילה

.לארטיצ (0.2-0.5%) אוה ןומילה בשעב ירקיעה ליעפה ביכרמה
,(Citronellol) לולנורטיצ ,(Myrcene) ןצרימ וב שי ןכ
,(Methyl heptenone) ליתמ ןונטפה ,(Citronellol) לולנורטיצ
,(Limonene) ןנומיל ,(Geraniol) לוינרג ,(Dipentene) ןטנפיד
.(Farnesol) לוזנראפו (Nerol) לורנ

ןומילה בשע תונוכת

.ןתשמ
.םיבאכ ךכשמ
.ינואכיד-יטנא
.יתקלד יטנא
.ילאירטקביטנא
.יתיירטפ-יטנא
.םיבצעה תכרעמ עיגרמ

ןומיל בשע הת
םיירטה םילעה לש ןוילעה םקלחמ ,םייתש דע תיפכ ולבט
.תוקד 15 ךשמב ,םיחתור םימ לפסב ,םישבוימה םילעה וא

םלועה יבחרב ןומילה בשע הת ישומיש
.תונבצע
.הביק-יבאכ
.םיבאכ
.םיזג
.תוקלד
.הניש ידודנ
.לושליש
.םד-ץחל רתי
.םוח
...סנוזמא
...ליזרב
...הבוק
...םייבירק

...ב לופיטל התה שמשמ ינוציח שומישב
.(Athlete's foot) םיילגר תזזג

.תזזג

ןומיל בשע ןמש
,(Myrcene) ןצרימ אוה ןומיל בשע ןמשב ליעפה ירקיעה רמוחה
.םיימוקמ םיבאכ ךכשמו םיבצעה תכרעמ תא עיגרמה

...ל שמשמ ןומיל בשע ןמש
.היפרתמוראב ,חורה-בצמ רופיש
.םידא רזפמל תופיט רפסמ ופיסוה .המישנה יכרד תחיתפ
.ץמוח םע דחי ,ינונמש רעישבוינונמש רועב לופיט

...ב לופיט םשל יוסיעבו
.םדה-רוזחמ רופיש ךות ,םירירשה קוזיח

.רועה הארמ רופיש
.שאר-יבאכ ךוכיש
.ןורגיש
.יללכ קוזיח/תופייע תגפה
.(Neuralgia) םיבצע יבאכ
.(Tendinitis) םידיג תקלד


תורהזא
...ןומיל בשע ןמש
תועפות תעינמל .שיגר רוע ילעבל רוע ייוריג םורגל לולע
.תוינמח/עירח ןמשב ןומילה בשע ןמש תא ולהמ ,תויגרלא    
.תוילכ/דבכ תולחמב םילוח לע שומישל רוסא
.תוקינמו ןוירהב םישנ לש ןשומישל ץלמומ וניא