הינבגע
Tomato
(Lycopersicon Esculentum)

.יתנש-בר חמצ ירפ איה הינבגעה
חמצכ התוא םילדגמ תורק תוצראב
.רופכה תייעב ללגב יתנש-דח
היולצ ,תלשובמ ,(תקסורמ וא הסורפ ,הכותח) היח התוא םילכוא
.היופא וא

רכוסה תומכ ןיב סחיה יפל רקיעב עבקנ הינבגעה םעט
לפט המעט היהי ידמ ךומנ הז סחי רשאכ .הב הצמוחהו
.יעבט יתלבו ידמ קותמ המעט היהי ידמ הובג אוה רשאכו
תלשבה תעב הלוע הצמוחהו רכוסה תומכ ןיב סחיה
.האלמה התלשבה דעו הקורי איה וב בלשהמ ,הינבגעה
.הב ןיטקפה תומכ יפל תעבקנ הינבגעה תוקצומ

םיפיטו עדימ
.חמצה לע הלישבמ איהשכ רפתשמ הינבגעה םעט
רבד .תוסוכמ ןניא ןהשכ ררקמב קיזחהל שי תולשב תוינבגע
.ןתלשבה ךשמה תא ענומ הז  
.עובש ךות תוינבגעב שמתשהל שי
ןתוא וחינתש ךכ ידי-לע תוקורי תוינבגע לש ןתלשבה תא וזרז
.הממי ךשמל המוח תיקשב  
...וא
ןליתא זג ררחשמה ,ץע-חופת םע הסוכמ הרעקב ןתוא וחינה  
.הלשבהה תא דדועמה  
.הלילה ךשמל חלמ-ימב ןתיירשה ידי-לע תוכר תוינבגע וקצמ
.טלסל אל ךא ,לושיבל ודעונ רשא תויבגע ואיפקה
.רהמ ביקרהל םינופפלמל םורגי םינופפלמ םע תוינבגע ןוסחיא

הינבגעה ףוליק
.ןיכס לש ההקה קלחב התפילק תא ופשפש 
...וא
וריבעה ןכמ רחאלו הקד ךשמב םיחתור םימב התוא ולבט 
.םירק םימל התוא  
...וא
.םירק םימב ולבטו שא לעמ וריבעה ,גלזמ הינבגעב ועקת 


לודיג יאנת


תיאופר תוליעפ
ןומט החוכ .דועו לזרב C ןימטיו ,A ןימטיו הליכמ הינבגעה
איה וב טנדיסקוא-יטנאו דיאונטורק :(Lycopene) ןפוקילב
.בלה תואירב לע הרימשב עייסמ רשא ,הרישע
.תורחא ןטרס תולחמלו תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןפוקילה

ותונימז תא רפשמ תינמוש הביבסב/ןמשב הינבגעה לושיב
.הב ןומטה ןפוקילה לש (Bioavailability) תיגולויבה
.תיז ןמש טעמ ,הלושיב תעב ,הינבגעל ופיסוה


(םרג 148) תינוניב הינבגעב םייתנוזת םיכרע

הכירצמ %
תצלמומ תימוי
ג"מ'רג'חיביכרמה
(10 ןמושמ) 35תוירולק
21ה"ס ,ןמוש
00לורטסלוכ
05ןרתנ
27תומימחפ
41םיביס
4םירכוס
1ןובלח
15A ןימטיו
35C ןימטיו
2לזרב


...תושדח - ןפוקיל / הינבגע ואר