הנבל הברע
White Willow
(Salix alba)

:םלועב םיבר תומוקמב לדג הברעה ץע
תינופצה הקירמאב הפוריא םורדו זכרמב
.לארשיב הז ללכב ,ןוכיתה םיה ןגאבו

.םירטמ 30 דע הבוגל אשנתהל יושע ץעה

ביבס םילע ונייהד 'בר ךולכל' ריתומו (Deciduous) רישנ אוה


לודיג יאנת
תברקב וא םייעבט  םימ יווקמ דיל ולדגל ףידע .החל עקרק
הרידס םימ תקפסא 
וביבסמ לבגומ חטשב קפתסמ ץעה
(Cuttings) םירוחיי תועצמאב השענו לק יובירה


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו םינצינב ,םילעב , (Bark) ץעה תפילקב םישמתשמ
,ויתסב םדקומ וא ביבאב םדקומ ףוסאל שי ץעה תפילק תא
דיתעב שומישל םשביילו םינש 6 דע 3 ינב םיפנעמ

רוקמ השעמל הווהמו ןיריפסאכ תשמשמ הרמה ץעה תפילק
ןיצילס דיסוקילגה אוה הב ליעפה ירקיעה ביכרמה .ותנכהל
תיליצילס הצמוחל ףוגב רמומ רשא ,(Glycoside salicin)
(Salicylic acid)

.העזהה תרבגה ידי-לע ףוגה םוח תדרוהל לעופ הז רמוח
םד תויסט תוקבדיה תנכס םג ןיטקמ הברעב שומישה
םיימינפ (Blood clots) םד-ישירק תורצוויהו (Platelets)


םיקיתע םימשרמ
םיזג תגפהל

הווהמ תבורעתה .ותשו ןייב לפלפו םישותכ םילע ובברע
ןייוצמ (Diuretic) ןתשמ םג

םישקשקב לופיטל
ןייב ץעה תפילקn וא םילעה ןמ תלבקתמה המח תיצמת

הברעה ץע הת
,(Chills) תורומרמצ , (Fever) םוחב לופיטל שמשמ התה
םייטמואיר םיבאכו (Osteoarthritis) ינווינ ןורגיש
(Digestive problems) לוכיע תויעבו (Rheumatic pains)

תוארוה
םימ רטיל-ילימ 200-ב ץעה תפילקמ םרג 2 דע 1 ולשב
םויב תוסוכ 5 דע ותש .תוקד 10 ךשמב (סוכ 1)

.תוקולד םייניע תפיטשל לזונ שמשמ ץעה תפילק הת
אפרמו הקנמ אוה

םיעצפו םיכתח (רגוס) ץווכמו אטחמ התה ינוציח שומישב
(Cuts and Wounds)

הת ףילחת ,הרק הטילח
ךשמב םירק םימ לפסב הברעה ץע תפילקמ תיפכ ורשה
.םויב םילפס 3 דע ותשו וננס ,תועש 8
םיחמצ התב ובברע וא ןומיל ץימו שבד ופיסוה םעטה רופישל

םיפסונ םישומיש
םירירש יבאכו םיקרפמ תקלד לע לקת טבמאל תטילח תפסוה

ץעב שומישה תעפשה תא קדבש םידקמ רקחמ
אצמ ,הנרקה בקע ,הפב שבוי לע הלקהל הברעה
:ויתועפותו שבויה םצע לע הלקהב רכינ רופיש
רובידהו הנישה רופיש ,הפב הבוט השגרה

(Senahayake et al., 1998)תורהזא
ולקלקי םה .הברעב שומישל תושיגר ילעב םישנא םנשי
תורחא לוכיע תויעב ווחיו הביקה תא 
הביק יביכ וא / ו (Gastritis) הביק תקלדמ םילבוסה לע

הברעב שומישמ ענמיהל 
הברעה תא םשייל ןיא ,ןיריפסא יבגל הרהזאל המודב
תוחפל 12 ינב םניא םה םא ,םוח םע םידליב 

.