רוחש לפלפ
Black pepper
(Piper nigrum)

הצועמ ספטמ אוה רוחשה לפלפה
-ירס ,ודוה םורדב ורוקמ .יתנש-בר
ותוא םילדגמ םויכ .היזלאמו הקנל
.דנליאתבו םייבירקה םייאב םג

םיהכ-םיקורי ,םילודג חמצה ילע
םינטק םיחרפה .הצקב םידדוחמו
.ןבל םעבצו

יריגרג םייורקו םיירגרג תוריפה
םע .(Peppercorns) לפלפ
ולא םיריגרג םיכפוה םתלשבה
.דאמ םיטמוקמו םירוחש

םה שמשב םירגרגה שוביי רחאל

.יאפוריאה חבטמב דחוימב ,שקובמו ץופנ ןחלוש ןילבת םישמשמ

םינושה םהיעבצ לע לפלפה ירפ ירגרג יגוס ןיב לדבהה
.לוביה ףוסיא ןמזב ץוענ

הצחמל םילשב םירגרגהשכ ףסאנ לוביה .רוחש לפלפ
בלש ,שובי ךילהת םירבוע םה .םידאהל םיליחתמ קרו
.םתרחשהל םרוג םהב יוצמה םיזנא וב

.ירמגל ולישבהש םירגרגמ לבקתמ הז רצומ .ןבל לפלפ
םישביימ זאו םתפילק תא וריסה רשא םימב ורשוה םה
דע םימעפ רפסמ הז ךילהת לע םירזוח .שמשב םתוא
.ןבלה לפלפה לש הפיה ןבלה ועבצ תלבק

םירגרג לש םדוביעמ לבקתמ םודא לפלפ .םודא לפלפ
רכוסה תלוכת ללגב רתוי רצוימ וניא אוה .ןיטולחל םילשב
.ריהמה םלוקליקל םרוגה רבד ,םהב ההובגה

םהל הנקמ רוחשה לפלפה יריגרג לש דחוימה םמעט תא
םתופירח תאו (םיזוחא 4 דע 3) םהב ירתאה ןמשה תלוכת
ותמרש לככ .(Piperine) ןירפיפ דיאולקלאה םהל הנקמ
.רוחשה לפלפה לש ותוכיא הלודג ההובג הז לשרוחשה לפלפה תונוכת
בצעה יאת ינפ-לע םייוצמה םינטלוקל רשקנ רוחשה לפלפה
לודיג םרגנ ךכבו הרוטרפמטו באכ תשוחת לע םיארחא רשא 
.םדה רוזחמ תוריהמב 
תשוחת םיענומה םיניפרודנא לש םרוררחשל םרוג ןירפיפה
.האנהו קופיס תשוחתל םימרוג ןמזב ובו באכ 


(Brime) חלמ ימב רוחשה לפלפה יריגרג תא םירמשמה שי
.ץמוחב וא 
תוירודכל (ינלטק אל) ףילחת םישמשמ רוחשה לפלפה יריגרג
.דייצ הבור ילימרת תואלממה לודיג יאנת
.הירופו (תופצה ינפמ תנגומ) בטיה תזקונמ ,השבי עקרק
.עפשב (םיעקשמ) הייקשה
.חלו ('צ תולעמ 27 דע 24 ןב עצוממ) םח םילקא
.(וביבס םיצע לא ךמסנ חמצה) יקלח לצ
.םירוחיי תועצמאב השענ יובירה
.םינש 7 ךישמיו ותעיטנמ םינש 4 דע 3 ירפ בינהל לחי חמצה
םיירחסמ םיכרצל ךא םירטמ 6 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה
.םירטמ 3.5 הבוגל ותוא םיליבגמ 


תיאופר תוליעפ
.ושוביי רחאל ,רסובה ירפב םישמתשמ

...םה רוחשה לפלפב םיליעפה םירמוחה רקיע
(Piperine) ןירפיפ
(3%) ףידנ ןמש
(Piperidine) ןידירפיפ
(Chavicin) ןיציבקה ףרש
(Piperettine) ןיטירפיפ


ןירפיפב רקיעב תויולת רוחשה לפלפה לש תויאופרה ויתונוכת
...ןהו בוהצל ןמזה םע ךפוהה ,עבצה לוטנ ,ףידנה ןמשבו

(1) ץירממ
םיזג ךכשמ
םיקדייח תוחתפתה בכעמ
תוירטפ תוחתפתה הכעמ
יתקלד-יטנא
יטמורא
םוח דירומ
ןובאית ררועמ

לע איה רוחשה לפלפה לש הצירממה ותעפשה רקיע (1)
(Rectum) תעבטה יפב (Mucous Membrane) ירירה םורקה

...ב לפטל תעייסמ וז הנוכת
ןתש ןתמב תויעבתוריצע

...ב לופיטל דחוימב ליעי רוחשה לפלפה
םייעמב םיזג
(Nausea) תוליחב
לוכיע תערפה
הביק תויעב


...ל רוחשה לפלפה שמשמ םימב רוגריגב
ןושלה קותיש תעב (Uvula) לבנעה תייפרה

...ב לפטל םג ליעוהל יושע רוחשה לפלפה
לושלישוגיטרו / תרוחרחס
תינורגיש םיקרפמ תקלד


ןונימ
.הקבא יריגרג 15 דע 5
שוטיע םרוג ףאה תוירירב רוחש לפלפ תקבא עגמ :תוריהזהדוורויאה תאופרב םישמשמ רוחשה לפלפה יריגרג
תאופרבו (Siddha) הדיסה תאופרב ,(Ayurveda)
.ודוהב ,(Unani) יננואה


...תושדח - רוחש לפלפ ואר

.