הנסוא / רוחש לטפ
Himalayan Blackberry
(Rubus procerus)

,ספטמ/ערתשמ ינצוק חיש אוה רוחש לטפ
ירפ לעב ,ןבלב חרופה ,יתנש-בר רישנ
רוחש-ההכ לוגס ירגרג

.םלועה יבחרב ץפוה אוה םשמ ,תינופצה הקירמאב לטפה רוקמ
.םיינימ-וד םינבל םיחרפה .םימ תורוקמל ךומס חמוצ אוה עבטב
ךחל ברעו קותמ ירפה.ותוא םיציפמו ונממ םינוזינ םירופיצו רב תויח
ןדעמ בשחנ לשבה ירפה
קותמ (רוחשה) לשבה ירפהו ץמצמח אוה (םודאה) רסובה ירפ
דיימ ותוא לוכאל שי .פוריסכ וא לשובמ ,יח ירפה תא םילכוא
ףיטקה רחאל

םיצימ ,תוגועב (פוריסכ וא םילשובמ ,םייח) םישמשמ תוריפה
םינדעמו תודיטשפ 
םיימוי דע ירפה תא קיזחהל ןתינ ,בטיה הסוכמו רוריקב
ץע-חופתב רוחשה לטפה תא בלשל גוהנ ,תוגועב
ץמוחו יל'ג ,תוביר תנכהל שמשמו רכוסב רישע ,ירפה
לחלחכ-רוחש עבצ קיפהל ןתינ ירפהמ
(Tea) התל ףילחת םישמשמ םישבוימה םילעה
םיטלסב ,םפוליק רחאל ,םישמשמ םיריעצה םירטוחה
םילבח תריזשל םישמשמ םילועבגה יביס


לודיג יאנת
לארשיב לודיגל םיאתמו לודיגל לק רוחשה לטפה
בטיה תזקונמו הירופ עקרק יגוס ןווגמ
תיקלח דע ,האלמ שמש
הפוכתו הבורמ הייקשה
יאמ-לירפא :החירפה
םירובדו םיקרח ידי-לע קוביאה
טסוגוא-ילוי :ירפה תלשבה
הקולחו הכרבה ,םירוחיי ,(עבטב) םיערזמ יובירה
תובר םירופיצ לע בוהא ירפה
,החימצ ריהמ אוה .תינרקוד היח רדג שמשל םיאתמ חמצה
הטילשמ תאצלו רהמ טשפתהל לולעו םישרוש תורורג חלוש 
רוחשה לטפה תברקב םירחא םיחמצ לדגל ןיא


תיאופר תוליעפ
.לשבה ירפבו ישרושה תפילקב ,רוחשה לטפה ילעב םישמתשמ
םהב שי ףסונב .C ןימטיוו A ןימטיו ,םינינאטב םירישע םילעה
B3 ןימטיוו B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,ןדיס ,לזרב

C ןימטיוב דחוימב םירישע תוריפה

םילעו שרושה תפילק לש םהיתונוכת
ןתשמ
קזחמ
ץווכמ
םד רהטמ


ירפב שומישה
ןומיל תצמוח וב שי .C ןימטיוו םייתנוזת םיביסב רישע ירפה
(Albumen) ןימובלאו ןיטקפ ,(Citric acid)

...ב לופיטל תשמשמ שבוימה ירפהמ הקבא
(Dysentery) הירטנזיד

םילעב שומישה
-ינוציח-
םיעצפ
(Burns) תויווכ
-ימינפ-
ןתשה תיחופלש תקלד
הביקה קוזיח
ימימ לושליש
הירטנזיד

...ב לופיטל עייסמ םילעה התב רוגריג
הפ יעצפ
(Laryngitis) ןורג תקלד

ןונימ
The German Commission E
תינמרגה תופורתה תושר
םילעהמ 'ג 4.5 תב תימוי הכירצ לע הצילממ


שרושהמ המח תיצמת
שמשב וא רונתב ,ותוא ושבייו שרושה תא ופלק
לזונ 'ג 30-כ וראשיש דע ,בלח וא םימ םרג 50-ב ותוא ולשב
לושלישב לופיטל הבוט תיצמתה 
םייתעש-העש לכ ,לפס 1/2 ותש
תותיוועה בלשב ,תלעשל םג בוט לופיטה 

הירטנזידב לופיטל םילע תטילח
תוקד 10-ל םיחתור םימ רטיל 1/2-ב םישבי םילע 'ג 30 ורשה
ררקתה הקשמהש םעפ לכב ,םלש לפס ותש

תורהזא
םורגל הלולע ,םידלי ידי-לע דחוימב ,ירפהמ הבורמ הכירצ
(Rash) רוע תחירפ 
תואקהו תוליחבל
םורגל הלולע חמצב םינינאטה תלוכת
רשא ולא וז העפשהל םישיגר דחוימב .השיגר הביק ילעבב 
םייעמב תוינורכ תויעבמ
םילבוס 


.