הבוהצ הגרפ
Yellow Horned-poppy
(Glaucium flavu)

האנ יתנש-בר חמצ הבוהצה הגרפה
.םיבוהצ םיחרפו םיינרשב םילע לעב
היפוח ,היסא ברעמ ,הפוריא ברעמ יפוח ךרואל ץופנ חמצה
.(לארשי הזב) ןוכיתה םיה ןגאו תינופצה הקירמא לש םייחרזמה

םיירכז) םיינימ-וד םיחרפ .מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמ חמצה
.טסוגוא-לירפא :החירפה .(דחאכ םייבקנו

...שמשמ רשא ןמש םיקיפמ םיערזהמ
.ןובס רוציי.הרואת.קלד


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ/תילוח עקרק
.םויה תיצחמ/םלש םוי ,האלמ שמש
.םיבובזו םירובד ידי-לע השענ קוביאה
.םילימרתב םינותנה ,םיערזמ יובירה
.יפוסה דעיב עורזל שי ןכלו הקתעהל םישיגר םישרושה
.חולמ ימי ריוא תפישחל דימע חמצה


תיאופר תוליעפ
.םישרושב דחוימבו ולוכ חמצב םישמתשמ
,(Glaucine) ןיצואלג םניה םהב םיירקיעהש םידיאולקלא חמצב
ןיפקובלוב ,(Protopine) ןיפוטורפ ,(Dicentrine) ןירטנציד
ןיטוקאוניס ,(Salutaridine) ןידירטולס ,(Bulbocapnine)
ןינוטפירקולאו (Glauvine) ןיבולג ,(Sinoacutine)
.(Allocryptonine)

תוביחרמ תופורתב שמשמ אוהו לועיש תודגונ תונוכת ןיצואלגל
םיקלחה םירירשה תייפרה ךות ,(Bronchodilator) תונופמיס
.המישנה לעו לועיש לע הליקמו ריואה ירבעמ לש
.תויתקלד-יטנא תונוכת םג ןיצואלגל

תינודיל'צ הצמוחו (Fumaric acid) תירמופ הצמוח םג חמצב
.(Chelidonic acid) תינודיל'צ

-יטנא תונוכת שי תוריפהו םילעה ,לועבגה ,שרושה תויצמתל
.שרושה תיצמת איה ןהב הקזחהש ,תוילאירטקב

...ל חמצה ץימ שמשמ ינוציח שומישב
.תולבי תקחרה

...ל ץימה שמשמ ימינפ שומישב
.(Bile) הרמ ץימ תשרפה תרבגה

תורהזא
תויאליע תושוחת םורגל לולע ימינפ שומישב הובג ןונימ
.ןואכיד ףוסבלו    
.ליער (שרושה דחוימב) ולוכ חמצה
.תויווכו תקלד םורגל לולע רועב חמצה ץימ עגמ
.םיביכו תימחל תקלד םורגל לולע םייניעב ץימה עגמ