הבוהצ הגרפ
Yellow Horned-poppy
Glaucium flavu)

האנ יתנש-בר חמצ הבוהצה הגרפה
.םיבוהצ םיחרפו םיינרשב םילע לעב

,היסא ברעמ ,הפוריא ברעמ יפוח ךרואל הצופנ הבוהצה הגרפה
הזבו) ןוכיתה םיה ןגאו תינופצה הקירמא לש םייחרזמה היפוח
(לארשי

...רוצייל שמשמה ןמש םיקיפמ הבוהצה הגרפה יערזמ
ןובסהרואתקלד


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ/תילוח עקרק
מ"ס 60 דע הבוגל אשנתהל היושע חגרפה
םלש םוי דע םויה תיצחמ ,שמשל האלמ הפישח
טסוגואו לירפא ןיב החירפה
דחאכ םייבקנו םיירכז - םיינימ-וד םיחרפה
םיבובזו שבד ירובד ידי-לע השענ קוביאה
םילימרתב םיוצמה ,םיערזמ אוה יובירה
יפוסה דעיב עורזל שי ןכלו הקתעהל םישיגר םישרושה
חולמ םי ריואל הפישחל דימע חמצה


תיאופר תוליעפ
(Roots) םישרושב רקיעבו חמצה יקלח לכב םישמתשמ

ןיצואלג םניה םהב םיירקיעהשכ םידיאולקלא ליכמ חמצה
,(Protopine) ןיפוטורפ ,(Dicentrine) ןירטנציד ,(Glaucine)
,(Salutaridine) ןידירטולס ,(Bulbocapnine) ןיפקובלוב
ןינוטפירקולאו (Glauvine) ןיבולג ,(Sinoacutine) ןיטוקאוניס
(Allocryptonine)

הצמוחו (Fumaric acid) תירמופ הצמוח חמצב שי ןכ ומכ
(Chelidonic acid) תינודיל'צ תינודיל'צ

...שי ןיצואלגל
תוביחרמ תופורתב שמשמ אוה .לועיש תודגונ תונוכת
םירירשה תייפרה ידכ ךות ,(Bronchodilator) תונופמיס
הליקמו ריואה ירבעמ לש (Smooth muscles) םיקלחה
(Breathing) המישנה לעו (Cough) לועיש לע
(Anti-inflammatory) תויתקלד-יטנא תונוכת


...שי תוריפהו םילעה ,לועבגה ,שרושה תויצמתל
(Antibacterial properties) תויאירטקב-יטנא תונוכת
שרושה תיצמת איה ןהב הקזחה


חמצה ץימ
...שמשמ
...ל תינוציח
תולבי תרסה
...ל תימינפו 
(Bile) הרמה ץימ תשרפה תרבגה

תורהזא
תויאליע תושוחת םורגל לולע ימינפ שומישב הובג ןונימ
ןואכיד ףוסבלו 
ליער (שרושה דחוימב) ולוכ חמצה
תויווכו תקלד םורגל לולע רועב חמצה ץימ עגמ
םיביכו תימחל תקלד םורגל לולע םייניעב ץימה עגמ

.