2001 ראורבפ
הילכה תויעקפ תקלדב םיאת גושגיש תמלוב הלירפ
תירלוקסו-וידרק האופרל הקלחמב ךרענש ,תודלוחב יוסינב
לש המח הטילחש אצמנ ןפי וטויק Kyoto University-ב
תיתועמשמ האכיד הפה ךרד תודלוחל הנתינש הלירפ ילע
,(Glomerulonephritis) הילכה תויעקפ תקלד יאת גושגיש
.תידירו ךות הקרזהב המרגנש

PubMed


2001 יאמ
הלירפה לש תיגרלא-יטנא תוליעפ
,ןפי ורטוא Hokkaido College of Pharmacy-ב רקחמ
הלירפה ילעמ המח תיצמתש הליג ,םירבכעב השענש
תינירמזורה הצמוחה תלוכתל תודוה ,תיתועמשמ התיחפמ
הפורתה לש וז לע הלוע התעפשהו תיגרלא תושיגר ,הב
.(Tranilast) טסלינרט תיגרלא-יטנאה

Wiley Interscience


2004 סרמ
תחשה תחדק דגנ הלירפ
םילבוס רשא שיא 29 ופתתשה וב ,תועובש 3 ךשמנש יוסינב
תרשעומ הלירפ תיצמת םיפתתשמה ולבק ,תחשה תחדקמ
.ג"מ 200-ו ג"מ 50 :םינונימ ינשב ,תינירמזורה הצמוחב
.תחשה תחדק ינימסתב הבר הלקה התיה םירקמה ינשב

הל הלירפב תינירמזורה הצמוחל תאז םיסחיימ םירקוחה
.תויגרלא-יטנאו תויתקלד-יטנא תונוכת שי

PubMed


2006 רבמטפס
המוטפה יאת תוחתפתה תענומ הלירפ
וקדב ןאוויאט National Chiao Tung University ירקוח
תנכותמ םיאת תומו גושגיש לע הלירפה תיצמת תעפשה תא
(Hepatoma HepG2 cells) םיישונא המוטפה יאת לש
.םהב תנכותמ םיאת תומ לשהלודג תוליעפ וליג

Science Direct