הלירפ
Perilla/Shiso/Beefsteak plant
Zi-Su-Zi ןיסב
(Perilla frutescens)

לדגה ,יתנש-וד/יתנש-דח חמצ הלירפ
.תועבגו םירהב ודוהבו ןיסב ,ןפיב
תא םילדגמ ,הלירפה ינז ןיבמ .מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמ חמצה
:האירוקבו ודוה ,ןיס ,םאנטייו ,ןפיב םיירקיעה םינזה 2

,םיכירפ םילע לעב ,(Shiso) וסיש הנוכמה ,(Crispa) הפסירק ןזה
םיקורי) םיינחירה וילע ןיגב םילדגמ הז ןז .םייביטרוקדו םיטמוקמ
.איפקהל םג ןתינ םתוא ,םיירטה םילעב םישמתשמ .(םימודא וא

םיסקטב שמשמ ויערז ןמשה .(Egoma) המוגא הנוכמ ינשה ןזה
.לוביתל םג םישמשמ םיערזה .ךרע רקי ןוזמ ףסותל בשחנ אוהו

דחוימ ינייפוא םעט םהל ,םיריעצה םילעה תא לוכאל ןתינ
.םילשובמו וא םייח ונימב    
.(Tofu) ופוטל ןילבת םישמשמ וחלמוהש םירגוב םילע
(Perillartin) הלירפה דיהדלאב יוצמה (Oxime) םיסקוא
קיתממ שמשמו (Sucrose) הנק רכוסמ 2,000 יפ קותמ    
.ןפיב יתוכאלמ    
ימישאס םיגדה ילכאמ רוטיעל ןפיב םישמשמ הלירפ ילע

.(Tempura) הרופמטו (Sashimi)   
םיכותח הלירפ ילע לש םתפסוה
.לוגס ןווג ול הנקת ולושיב תעב זרואל    
הרופמט ,םיצומחל ןילבת םישמשמ חלמב ורמושש םיערז
.תורחא לובית תובורעתו (Miso) וזימו    
.םירופיצל ןוזמ םישמשמ הלירפה יערז
.לוביתלו לושיבל שמשמו לארטיצ ליכמ (1.3%) םיערזה ןמש
םוטיא ירמוח ,תוכלה ,םיעבצה תיישעתב םג שמשמ הז ןמש
.םיילטנד םירצומו    


לודיג יאנת
.הניגב טלוב יזכרמ חמצ תויהל המיאתמ הלירפה
.בטיה תזקונמו החל ,תיצמוח ,הלק עקרק
.'צ תולעמ 18 לעמ הרוטרפמט .האלמ שמש
.הרקל שיגר חמצה
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.הנש דע םיבוט םהו הרצק םתוינויח .םיערזמ יובירה
.'צ תולעמ 20 תוחפל םישורד הטיבנ םשל
.תועיבקב הללדל שי ןכלו תולקב המצע העירזמ הלירפה
.ותוא הבעי חמצה םוזיג


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו םילועבגב ,הלירפה ילעב םישמתשמ
תומימחפ 4.1% ,ןמוש 0.8% ,ןובלח 3.1% םיליכמ םילעה
,ןמשו 43.4% ,ןובלח 21.5% םיליכמ םיערזה .רפא 1.1%-ו
.רפא 4.4%-ו תומימחפ 11.3%

,(Linalool) לולניל ,(Limonene) ןנומיל 13% םג שי חמצב
,(Elemicin) ןיצימלא ,(Pinene) ןניפ ,(Menthol) לותנמ
,(Luteolin) ןילואטול ,(Rosmarinic acid) תינירמזור הצמוח
.דועו (Perillaldehyd) דיהדלאלירפ

םיבטר ,לוביתל שמשמו 3-הגמואב רישע (ףידנה) םיערזה ןמש
.םיקתממ רוצייבו

...הלירפה תונוכת

(1).לוכיעב תעייסמ
(1).םדב רכוס התיחפמ
(1).תותיווע תדגונ
.רועה תא העיגרמ
(2).תחייכמ
(2).לועיש לע הלקמ
(1).תקזחמ
(2).תיטמתסא-יטנא
(2).הזחה תיב תויעב
.תאטחמ/תיטפסיטנא
(1).תילאירטקביטנא
(1).העזה תדדועמ
(1).םוח הדירומ
(1).םיזג תככשמ

.םילועבגו םילע (1)
.םיערז (2)

...ב לופיטל םישמשמ םילעה

.תואקה
.ןטב יבאכ
.תוננטצה
.תואירב שדוג


...ב לופיטל שמשמ םילעה ץימ
.םיכתחו םיעצפ

...ב לופיטל (תימינפ) םישמשמ םיערזה

.תוליחב
.ןטב יבאכ
.ןוזמ תלערה
.תויגרלא תובוגת
.המתסא
.תוננטצה
.תורומרמצ
.טיכנורב
.תוריצע


תורהזא
.םיסוסלו רקבל ליער חמצה
.רוע תייגרלא םורגל לולע הלירפה ןמשב דיהדלאלירפה
.ןוירהב םישנ לע שומישל רוסא חמצה

...תושדח - הלירפ ואר